Hotărârea nr. 137/2004

HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA A UNOR TERENURI

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Analizind Referatul Direcţiei Patrimoniu prin care se propune trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in administrarea municipiului Constanta a unor terenuri ce constituie domeniu privat al municipiului Constanta;

Avind in vedere prevederile art.38, lit "g" din Legea nr.215/2001, privid administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;

Vazind dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit "f, din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este indrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si lit."c", prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Initiez proiectul de hotărâre privind trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in administrarea municipiului Constanta a unor terenuri ce constituie domeniu privat al municipiului Constanta, conform anexei si planurilor de situaţie ce fac parte integranta din hotărâre.


                                                PRIMAR,
                                      RADU STEFAN MAZARE

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in administrarea municipiului Constanta a unor terenuri

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04. 2004;

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica, raportul Comisiei nr.5 Juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr.45709 /31.03.2004;

In conformitate cu prevederile art.12, alin,l,2,3 si 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.'T' si "g", art.46, alin.l, art.125 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.l -Se aproba trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in administrarea municipiului Constanta a terenului in suprafaţa de 1569,99 mp (transmis prin H.C.L.M. nr.575/2000, modificat prin H.C.L.M. nr.451/2003) situat in staţiunea mamaia, Zona Hotel Perla-Restaurant Cleopatra, conform planului de situaţie anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2 - Se anulează poziţia nr.5 din H.C.L.M. nr.322/30.07.2003;

Art.3- Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat si Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aplicării ei si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONSTANTA
NR.137/08.04.2004
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


BA Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 45709/ 31.03.2003


REFERAT

Privind trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in

administrarea municipiului Constanta a unor terenuri ce constituie

domeniu privat al municipiului Constanta

Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.575/12.12.2000 modificata prin nr.451/2003 si nr.322/2003 s-a aprobat transmiterea unor terenuri situate in Staţiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta;

In scopul punerii in aplicare a Planurilor Urbanistice de Detaliu pentru Staţiunea Mamaia;

Avind in vedere dispoziţiile art.12, alin.l din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2, conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului local;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit "f, din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este indrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si lit."c", prin care Consiliul Local este împuternicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;

Supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotărâre privind trecerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta in administrarea municipiului Constanta a unor terenuri ce constituie domeniu privat al municipiului Constanta, conform anexei si planurilor de situaţie ce fac parte integranta din hotărâre.


Daniela GHERLAN


 

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

ŞEF SERV. PATRIMONIU


Ing. Daniela Ramona PETCU LOVIN


 


Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 -41- 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA