Hotărârea nr. 136/2004

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

ANEXA LA H.C.L.M. nr.136/ 08.04..2004

 

NR. CRT.

SUPRAFAŢA (MP)

LOCALIZARE/ DESTINAŢIE TEREN

OBSERVAŢII

1

67,84

GRUP SANITAR si SPAŢIU COMERCIAL-ZONA GARA

Domeniu privat conform H.C.L.M. nr.32/2004

2

48,73

ZONA DEBARCADER NEPTUN-ON PLONGE JR.

Completare la suprafaţa de 208,13 mp. transmisa in administratrea RAEDPP cf. HCLM nr.154/2001, poz. 8

3

2016,23

ZONA ON PLONGE JR-CLUB RESTAURANT

 

4

2664

ZONA ON PLONGE JR-CLUB RESTAURANT

 

Bd. Tomisnr. 51:Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

 
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Analizind Referatul Direcţiei Patrimoniu prin care se propune trecerea din administrarea municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta a unor terenuri;

Avind in vedere prevederile art.38, lit "g" din Legea nr.215/2001, privid administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;

Vazind dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit "f, din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este indrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si lit."c", prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;
Initiez proiectul de hotărâre privind trecerea din administrarea Municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanra a unor terenuri, conform anexei si planurilor care fac parte integranta din prezenta hotărâre.                                                                                                                                     
PRIMAR,

                                                   RADU STEFAN MAZARE


 


 


 

  ROMÂNIA
                       JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 


HOTĂRÂRE

Privind transmiterea unor terenuri situate in municipiul Constanta din administrarea municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in şedinţa ordinara la data de-08.04..2004;
Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica si referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 45710/31.03. 2004;

Vazind dispoziţiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si statutul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38, lit."f, art.125, alin.l si art.46, alin. l din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE

Art.l —Se aproba trecerea din administrarea municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta a terenurilor proprietate privata a municipiului Constanta, conform anexei si planurilor care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 -Predarea-Primirea terenurilor se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcţia Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si R.A.E.D.P.P. Constanta

Art.3-Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, in vederea aplicării ei si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONSTANTA,
NR.136/ 08.04.2004

Bd. Tomisnr. 5l:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.45710/31.03. 2004

REFERAT


Având in vedere prevederile art.38, lit "g" din Legea nr.215/2001, privid administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;

Văzând adresa înregistrata sub nr. 42311/24.03.2004 si nr.40528/22.03.2004 a R.A.E.D.P.P. Constanta, dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit "f, din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este indrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si lit."c", prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;
Supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotărâre privind trecerea din administrarea Municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta a unor terenuri proprietate privata a municipiului Constanta, conform anexei si planurilor care fac parte integranta din hotărâre.


 

 DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing, Daniela Ramona PETCU LOVIN 

Daniela GHERLAN


ŞEF SERV. PATRIMONIU

Elaborat

 SERVIC.PATRIMONIU

Gabriela RADU