Hotărârea nr. 135/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PETRESCU DAN COSTIN SI PETRESCU ELENA CAMELIA


ROMÂNIA
        JUDEŢUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA PRIMAR


 


EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Referatul Direcţiei Patrimoniu prin care se propune aprobarea schimbului de terenuri intre municipiul Constanta si Petrescu Dan Costin si Elena Camelia;

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit "f", din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este indrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si lit."c", prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;

Initiez proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanta si Petrescu Dan Costin si Elena Camelia;                                                  
PRIMAR,

                                         RADU STEFAN MAZARE 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind aprobarea schimbului de terenuri intre

Municipiul Constanta si Petrescu Dan Costin si Petrescu Elena Camelia

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de  08.04.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, , Raportul Comisiei l -Buget-Finante, Referatul Direcţiei Patrimoniu si Raportul de evaluare intocmit de S. C. Darian Rom Suisse S.R.L. înregistrat subnr.46820/05.04.2004;

In temeiul prevederilor Legii nr. 7/1 996 a cadastrului si publicităţii imobiliare;

In temeiul prevederilor art. 38, lit. "f, art. 123, alin.2 si art, 46, alin l din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba efectuarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanta si domnii Petrescu Dan Costin si Petrescu Elena Camelia, cu domiciliul in Bucureşti, bd. Dacia nr.29, sector l, pentru aliniere lot, conform P.U.D. Mamaia, astfel:

-Lot A, in suprafaţa de 284,95 mp, proprietatea domnilor Petrescu Dan Costin si Petrescu Elena Camelia, situat in Staţiunea Mamaia, pe malul lacului Siutghiol, in zona Hotelului Central, identificat cu limitele planului de situaţie anexat, vizat spre neschimbare, care va trece in proprietatea privata a municipiului Constanta.

-Lot B, in suprafaţa de 284,95 mp, domeniu privat al municipiului Constanta, situat in Staţiunea Mamaia, pe malul lacului Siutghiol, in zona Hotelului Central, identificat cu limitele planului de situaţie anexat, vizat spre neschimbare, care va trece in proprietatea d-lor Petrescu Dan Costin si Petrescu Elena Camelia.

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Art.2-Planurile de situaţie anexate fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3-Valoarea terenurilor este egala, conform adresei S.C.Darian Rom Suisse S.R.L. înregistrata sub nr.46820/2004.

Art.4-Predarea-primirea terenului se va face prin proces-verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcţia Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si d-nii Petrescu Dan Costin si Petrescu Elena Camelia..

Art. 5- Primarul Municipiului Constanta va împuternici prin Dispoziţie un salariat din cadrul Serviciului Juridic in vederea semnării actului notarial de schimb;

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numiţilor Petrescu Dan Costin si Petrescu Elena Camelia cu domiciliul in Bucureşti - sector l, b-dul Dacia nr. 29, et. l, ap. 4, Direcţiei Patrimoniu si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31

membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR.135/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


RQMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.46456/05. 04.2004


REFERAT
 
Privind aprobarea schimbului de terenuri intre

Municipiul Constanta si PETRESCU DAN COSTIN si PETRESCU ELENA CAMELIA

Prin Certificatul de Moştenitor nr. 162/2002 din 19.08.2002, supliment la Certificatul de calitate nr.150/19.08.2002 emis de Notarul Public Mihaela Condor din Bucureşti, se dezbate succesiunea de pe urma defunctului Petrescu Radu, intreaga masa succesorala revenindu-i lui Petrescu Dan Costin, cu domiciliul in Bucureşti, bd. Dacia nr.29, sector l. Prin acesta dobândeşte dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 1A din terenul in suprafaţa de 751,00 mp, situat in municipiul Constanta, staţiunea Mamaia, zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol.

Prin Contractul de Vanzare-Cumparare, incheiere de autentificare nr.3097/27.08.2002, Petrescu Dan Costin căsătorit cu Petrescu Elena Camelia dobândesc dreptul de proprietate asupra celeilalte cote indivize de 1A din terenul in suprafaţa de 751,00 mp. situat in municipiul Constanta, staţiunea Mamaia, zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol.

Prin aplicarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Staţiunea Mamaia este afectata proprietatea Petrescu Dan Costin căsătorit cu Petrescu Elena Camelia cu suprafaţa de 284,95 mp.(Lot A in planul de situaţie anexa).

Având in vedere interesul local si necesitatea respectării documentaţiilor de urbanism aprobate de Consiliul Local, respectiv Planul Urbanistic de Detaliu-Statiunea Mamaia, Zonele A, B, C, D propunem aprobarea unui schimb de terenuri intre municipiul Constanta si Petrescu Dan Costin căsătorit cu Petrescu Elena Camelia.

Primăria municipiului Constanta propune pentru efectuarea schimbului, terenul in suprafaţa de 284,95 mp (Lot B in planul de situaţie anexa), situat in Staţiunea Mamaia, zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol, teren proprietate privata a municipiului Constanta conform H.C.L.M. nr.420/2001 pentru care, din verificările efectuate, pana in prezent nu sunt înregistrate notificări in baza Legii nr. 10/2001 si nici litigii.

Anexam următoarele acte:

Bd Tomis nr. 5l;Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


1.  Contract de Vanzare-Cumparare, autentificat sub nr.3097/27.08.2002 de
Biroul Notarilor Publici Asociaţi Condor & Condor, Bucureşti;

2.            Certificat de moştenitor nr. 162/2002 din  19.02.2002 emis de Notarul
Public Mihaela Condor, Bucureşti;

3.            Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, vizat de
OJ.C.G.C.Constanta cu număr cadastral 51;

4.  Raport de evaluare pentru determinare valorii de circulaţie a terenurilor;
Plan de situaţie pentru terenul in suprafaţa de 284,95 mp, situat in Staţiunea

Mamaia, zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol, propus pentru efectuarea shimbului de terenuri;

Analizând documentiatia prezentata, propunem aprobarea efectuării unui schimb de terenuri intre Municipiul Constanta si Petrescu Dan Costin si Petrescu Elena Camelia.

In schimbul terenului in suprafaţa de 284,95 mp, proprietatea d-lor Petrescu Dan Costin si Petrescu Elena Camelia situat in Staţiunea Mamaia, Zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol (Lot A conform planului anexa), se atribuie terenul in suprafaţa de 284,85 mp, situat in Staţiunea Mamaia, Zona Hotel Central pe malul Lacului Siutghiol (Lot B conform planului de situaţie anexa), proprietatea privata a Municipiului Constanta.

Diferenţa de teren in suprafaţa de 466,05 mp rămâne in proprietatea d-lor Petrescu Dan Costin si Petrescu Elena Camelia nefîind afectata de aplicarea P.U.D., Staţiunea Mamaia.


 

 

DIRECTOR PATRIMONIU    

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


Verificat
 
ŞEF SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLAN

Elaborat SERV.PATRIMONIU

Gabriela RADU


Bd. Tomisnr. 51:Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA