Hotărârea nr. 131/2004

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"

ANEXA l LA H.C.L.M. NR 131/08.04.2004

 

nr. crt

Elemente de identificare a terenului

Suprafaţa

Observaţii

1.

Str. Gavril Muzicescu nr. 6A

37,09

Diferenţa de măsurători

2.

Fundătura Ion Ursu nr. 65

1342,95

 

3.

Str. Arcului nr. 1

250,29

 

4.

Al.Garofîtei lângă Piaţa Agroalimentara Balada

2305,87

 

5.

Str. Venus nr. 33

28,64

Diferenţa de măsurători

6.

Al. Pelicanului colt cu Al. Albatrosului

250,21

 

7.

Str. Maramureş nr. 60A

60,30

Diferenţa de măsurători

8.

Str. Şiretului nr. 26

114,6

 

9.

Str. C.Bratescu nr. 8 A

468,72

 

10.

Str. Prelungirea Bucovinei Lot nr. 9

513,91

 

11.

Str. Fundătura 1 Mai .

550,25

 

12.

Str. Interioara nr. 1

2276,83

 

13.

Prelungirea Bucovinei f.n.

 

496,22

 

 


14.

Str. Răzoare nr. 48

24,97

Diferenţa de măsurători

15.

Str. Maior Sofran nr. 1

96,17

Diferenţa de măsurători

16.

Palazu Mare Sola 46 Parcela Vn 38 1/1/5 si 6

114,57

Diferenţa de măsurători

17.

Str. Merisor nr. 63

25,17

Diferenţa de măsurători

18.

B - dul Aurel Vlaicu Zona Târg Săptămânal

5000,09

 

19.

Str. Prelungirea Caraiman Lângă inretsectia cu B - dul Aurel Vlaicu

302,47

 

20.

Str. Unirii nr. 53A

186,00

 

21.

Faleza Nord intre blocurile BM4 si PA2

501,51

 

22.

Staţiunea Mamaia Zona Pinguin

238,37

 

23.

Staţiunea Mamaia Zona Pinguin

761,56

 

24.

Teren Baza Producţie Oierie Constanta

30951,50

 

25.

Str. Câmpului nr. 25

30,34

 

26.

Str. Câmpului nr. 25B

30,34

 

27.

Staţiunea Mamaia Zona Grădiniţa Hotel Tomis

1268,00

 

28.

Staţiunea Mamaia Zona Oficiu P.T.T.R.

320,00

 

29.

Str.I.C. Bratianu  intersecţie

Cu Str.Th.Neculta

-

500,87

 

30.

Str.Spiru Haret nr. 2A

 

1537,75

 

 


31.

B - dul Tomis nr. 19

95,50

 

32.

Al. Nalbei in fata bl.L106-L107

260,00

 

33.

Str. General Mânu colt cu Str. Cuza Vodă

4.53

 

34.

Str. Nicole Milescu

Nr. 33A

176,00

 

35.

Sos. Industriala Nr. 1B

773,66

 

36.

B - dul 1 Mai Vechi

8,30

 

37.

Str. Bradului

Nr. 14

222,46

 

38.

Al. Nalbei in spatele imobilului aflat pe str. Poporalul

26,92

 

39.

Str. Cincinat Pavelescu Zona Medeea

2420,87

 

40.

B - dul Aurel Vlaicu in fata fostei cantine TCIND

366,12

 

41.

Str. Dezrobirii intre bl. DR 5 si DR4

99,76

 

42.

Str. Spira Haret nr. 37

52,50

 

43.

Str. Interioara III nr. 1

63,05

 

44.

Str. Prelungirea Bucovinei Lot nr. 8

496,22

 

45.

Str. Marc Aurelui

360,47

 

46.

Statiunea Mamaia zona Parc  Vila Verde

1800,82

 

47.

Str.Lirei nr.3-6

Complex servicii publice

 

533,00

 


 


 


 


48.

Str. Unirii lângă bl. C3

314,34

 

49.

Statuinea Mamaia Bufet Bar Bicaz

248,57

 

50.

Str. Moţilor nr. 78

150,53

Diferenţa de măsurători

51.

Str. Maior Sofran nr. 24

150,35

 

52.

Intrarea Campinei nr. 35 A si nr. 37

56,68

 

53.

Staţiunea Mamaia Zona " On Plonge JR" -Club Restaurant

2529,00

 

54.

Staţiunea Mamaia Zona " On Plonge JR" -Club Restaurant

2875,60

 

55.

Str. Pescarilor nr. 61

40,60

 

56.

Zona Faleza Nord in vecinătatea bl. FZ28-FZ29

512,43

 

57.

Staţiunea Mamaia teren aferent obiectuvului On Plonge Jr.

256,86

 

58.

Staţiunea Mamaia Grup Sanitar Bufet International

493,00

 

59.

Zona compozitorilor Baba Novac

1039,00

-

 

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Analizind referatul Direcţiei Patrimoniu nr.  46472 /  2004, privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M.nr. 296 / 26.11.2001, conform anexelor care fac parte integranta din prezentul proiect de Hotărâre. Avind in vedere dispoziţiile H.C.L.M. nr. 420 / 26.11.2001; In conformitate cu prevederile art. 4 si art.10 alin.2 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

In temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit. "f, art. 46, alin l, art 121, art, 123 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniului Privat al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M.nr. 296 / 2001, conform anexelor care fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.

                                                                         PRIMAR,
                                                          RADU STEFAN MAZARE           


 


 


***


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA"

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr 2 Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 Juridica Referatul Direcţiei Patrimoniu;

Văzând dispoziţiile art. 4 si art. 10 alin 2 si art.22 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prevederile H.G. 548 / 08.07.1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

Avind in vedere dispoziţiile H.C.L.M. nr. 420 / 26.11.2001;

In temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit. "f, art 46 alin l, art. 121, art. 123 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M.nr. 296 72001 si 84, 147, 282, 363, 503, 610 din 2002; 21, 135, 242, 319, 388 si 449 din 2003, cu următoarele imobile ( terenuri ), conform tabelului si planurilor anexa, ce fac parte integranta din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Se aproba completarea anexei 3 din H.C.L.M. nr. 296/2001 cu imobile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P. conform anexei 2 care face parte integrata din prezenta hotărâre

Art. 3 - Pentru bunurile care sunt trecute in inventar fără a avea menţionata valoarea de inventar, aceasta se va stabili ulterior, conform art. 127 din Legea nr. 2 157 2001 privind Administraţia Publica Locala.

Art.4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tututror direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 23  consilieri din 3 1 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                        SECRETAR,

CONSTANTA,                                                       MARCELA ENACHE

NR.131/ 08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
NR.46472/ 2004

REFERAT


In conformitate cu prevederile art. 38, alin 2, lit. "f, art. 46, alin l, art 121, art, 123 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

Vazind dispoziţiile art. 4 si art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit cărora domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea lor care nu fac parte din domeniul public si art. l din H.G. 113 / 1992 privind defalcarea si trecerea in patrimoniu a bunurilor si valorilor de interes local din domeniul public si privat al statului;

Având in vedere dispoziţiile H.C.L.M. nr. 420 / 26.11.2001, conform căruia se aproba trecerea in domeniul privat al municipiului Constanta a tuturor suprafeţelor de teren situate pe raza municipiului Constanta, care nu sunt deţinute cu titlu valabil de către persoane fizice sau juridice si nu fac obiectul notificărilor conform Legii nr. 10/2001 cat si prevederile art.31, alin.2 ale Legii nr.18/1991, republicata, potrivit cărora "terenurile neatribuite, ramase la dispoziţia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului".

Astfel, terenurile cuprinse in anexa la prezentul proiect de hotărâre, au primit aviz favorabil de la Serviciul Juridic, in sensul ca "din verificările efectuate pana in prezent nu rezulta înregistrate notificări in baza Legii 10 / 2001 si nici litigii".

Consideram necesara supunerea spre aprobare Consiliului Local al municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care aparţin Domeniului Privat al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr.296/ 2001, cu următoarele terenuri, conform anexei si planurilor de situaţie ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre .


DIRECTOR EXECUTIV PIMONIUPATRIMONIU


Ing. Ramona  Daniela PE TCU LOVINŞEF SERV. PATRIMONIU Daniela GHERLAN

Carmen Mihaela ISPAS


Elaborat
SERV. PATRIMONIU


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA