Hotărârea nr. 13/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI P.U.D.- AMENAJARE TEREN DE SPORT, STR. PESCARILOR IN FATA BLOCURILOR PA7, PA8, PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 3600 MP, TEREN PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA

R O M A N I A

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

privind aprobare documentatiei

PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE TEREN DE SPORT ,

str. Pescarilor in fata blocurilor PA7, PA8, pentru terenul in suprafata de 3600 mp,

teren proprietate privata a municipiului Constanta

                  

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 17.02.2004

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Vazand prevederile H.C.L.M. nr. 479/1999 privind amenajarea terenurilor virane din municipiul Constanta ca parcaje auto, terenuri de joaca pentru copii si miniterenuri de sport;

            Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            In temeiul prevederilor art. 38, lit “c” si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E  :

 

Art. 1 - Se aproba PLAN URBANISTIC DE DETALIU – AMENAJARE TEREN DE SPORT , situat in  municipiul Constanta, , str. Pescarilor in fata blocurilor PA7, PA8, pentru terenul in suprafata de 3600 mp, conform documentatiei anexate, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenul este proprietate privata a municipiului Constanta.

 

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei  Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judetului  Constanta spre stiinta. 

 

             Prezenta hotarare a fost adoptata de 27 consilieri din 31 membri.

 

 

  PRESEDINTELE  SEDINTEI ,                     CONTRASEMNEAZA,     

                                                                                                            SECRETAR                             

 

 

 

CONSTANTA

NR 13 / 17.02.2004