Hotărârea nr. 122/2004

HOTARARE PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. BUCURESTI NR.25 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M.NR.296/2001


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta,' aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

Vazind Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 30788/01.03.2004 si Raportul
Comisiei nr. 5 - Juridica;                                  

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea imobilului situat in str. Bucureşti nr.25 din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001.


                                                      
PRIMAR,

                                             RADU STEFAN MAZARE


 


Bd. Tomis nr. SUFax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. BUCUREŞTI NR.25 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M.NR.296/2001

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 30788/0 1 .03.2004;

Văzând H.C.L.M. nr. 296/2001, Dispoziţia Primarului nr. 3200/1 8. 1 1.2003, Protocolul de predare nr.336/14.0 1.2004 a R.A.E.D.P.P. si Procesul Verbal de, predare-primire nr. 1 8904/12.02.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin l, din Legea nr. 215 /
2001 privind Administraţia Publica Locala;           

HOTĂRĂŞTE:

           Art.l  -  Se aproba    radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului compus din teren in suprafaţa de 369,71 mp. si construcţie cu 4 camere si dependinţe in suprafaţa de 86,30 mp, situat in str. Bucureşti nr.25, cu nr. de inventar 12026 si valoare de inventar 517.000.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numitelor Panaitide Măria Constanta si Stoenescu Felicia, cu domiciliul in Bucureşti, str. Valea Roşie nr.7, bl.Z6, et.5, ap.34, sector 6, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta", in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 23 consilieri din 3 1 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                     SECRETAR,

                                                                                            MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR122/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.30788/01.03.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Bucureşti nr.25, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al

municipiului Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 2137 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile aflate in administrarea
R.A.E.D.P.P., la poziţia 871 este consemnat imobil situat in str. Bucureşti nr.25, nr
de inventar 12026 si val. de inventar 517.000 lei.                                                      <n

Conform Dispoziţiei Primarului municipiului Constanta nr:3200/18.11.2003; 1         Având in vedere Protocolul nr.336/14.01.2004 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul  situat in str.  Bucureşti  nr.25  si  Procesul verbal  de predare primire nr. 18904/12.02.2004 prin care s-a predat terenul in suprafaţa de 369,71 mp situat in str. Bucureşti nr.25.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in str. Bucureşti nr.25, compus din teren in suprafaţa de 369,71 mp si construcţie cu 4 camere si dependinţe in suprafaţa de 86,30 mp, cu nr. de inventar 12026 si val. de inventar 517.000 lei.


 

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU


Verificat
ŞEF SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLAN

Gabriela RADU


Elaborat SERV.PATRIMONIU


Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA