Hotărârea nr. 120/2004

HOTARARE PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. STEFAN CEL MARE NR.63 COLT CU STR. PETRE ROMULUS NR.6;4A DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M.NR.296/2001


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din
Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta,
aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;                                              

Vazind Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 13651702.02.2004;
Avind in vedere Dispoziţia Primarului nr.3157/14.11.2003, Protocolul de
predare ar.41595/28.11.2003 a R.A.E.D.P.P. si Procesul verbah de predare
primire nr.144154/23.01.2004;
In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului in suprafaţa de 198,00 mp, situat in str. Ştefan cel Mare nr.63 colt cu str. Petre Romulus nr.6;4A cu nr. de inventar 10969, respectiv 10970 si val. de inventar 37.486.904 lei, respectiv 11.820.068 lei.
                                            
                                                                    
PRIMAR,
                                                         RADU STEFAN MAZARE


 


 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. ŞTEFAN CEL MARE NR.63 COLT CU STR. PETRE ROMULUS NR.6;4A DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

APROBAT PRIN H.C.L.M.NR.296/2001

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04.2004

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 13651/02..2004;

Văzând H.C.L.M. nr. 296/2001, Dispoziţia Primarului nr.3157/14.11.2003, Protocolul de predare nr. 11595/28.11.2003 a R.A.E.D.P.P. si Procesul Verbal de predare-primire nr. 144154/23.01.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin l, din Legea nr. 215 /
2001 privind Administraţia Publica Locala;                                         

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului compus din teren in suprafaţa de 198,00 mp. si construcţii (cu excepţia pârtii din imobil si suprafeţei de teren aferenta, proprietatea Constantinescu Virgil), situat in str. Ştefan cel Mare nr.63 colt cu str. Petre Romulus nr.6,4A, cu nr. de inventar 10969, respectiv 10970 si valoare de inventar 37.486.904 lei, respectiv 11.820.068 lei.

Art.l - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numiţilor Doicescu Dragos Nicolae, Demetra Nicolau Keane, Assimakis Nicolau si Eugenia Nicilau, cu domiciliul ales in str. Maior Sontu nr.5, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 23 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                    SECRETAR,

                                                                MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR 120/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 13651/ 02.02.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Ştefan cel Mare nr.63

colt cu str. Petre Romulus nr.6;4A din inventarul bunurilor care

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta

aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001

 In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la poziţia 486 este consemnat imobil situat in str. Ştefan cel Mare nr.63b, nr de inventar 10969 si val. de inventar 37.486.904 lei, la poziţia 487 este consemnat imobil situat in str. Ştefan cel Mare nr.63 a, nr. de inventar 10970 si val.de inventar 11.820.068 lei.

Prin Dispoziţia Primarului nr.3157/14.11.2003 se restituie, in natura, către Doicescu Dragos Nicolae, Demetra Nicolau Keane, Assimakis Nicolau si Eugenia Nicolau, imobilul situat in str. Ştefan cel Mare nr.63 colt cu str. Petre Romulus nr.6;4A, imobil format din construcţie compusa din beci, parter si 2 etaje in suprafaţa construita la sol de 159,67 mp, cu excepţia pârtii din imobil înstrăinata către Constantinescu Virgil-80,90 mp construcţie. Odată cu construcţia se restituie si anexa in suprafaţa de 3,62 mp situata in curtea interioara.

Terenul aferent imobilului este in suprafaţa de 198 mp., conform Dispoziţiei Primarului nr.3157/14.11.2003, cota de 1/3 atribuita in proprietate petentului Doicescu Dragos Nicolae, iar cota de 2/3 atribuita petentilor Demetra Nicolau Keane, Assimakis Nicolau si Eugenia Nicolau cu drept de folosinţa special care conferă titularului drepturile si obligaţiile conferite de lege proprietarului, cu excepţia dreptului de dispoziţie. Pentru suprafaţa indiviza de 38 mp se va respecta dreptul de folosinţa atribuit pe durata existentei construcţiei d-lui Constantinescu Virgil.

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Avind in vedere Protocolul nr. 11595/28.11.2003 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul situat in str. Ştefan cel Mare nr.63 colt cu str. Petre Romulus nr.6;4A (cu excepţia pârtii din imobil proprietatea Constantinescu Virgil) si Procesul Verbal de predare primire nr.144154/23.01.2004 prin care Primăria municipiului Constanta preda terenul situat in str. Ştefan cel Mare nr.63 colt cu str. Petre Romulus nr.6;4A in suprafaţa de 198,00 mp;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului in suprafaţa de 198,00 mp, situat in str. Ştefan cel Mare nr.63 colt cu str. Petre Romulus nr.6;4A cu nr. de inventar 10969, respectiv 10970 si val. de inventar 37.486.904 lei, respectiv 11.820.068 lei.


Daniela GHERLAN


Verificat
ŞEF SERV. PATRIMONIU

  Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


Elaborat SERV.PATRIMONIU

Gabriela Radu

 

 

 
DIRECTOR PATRIMONIU

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA