Hotărârea nr. 119/2004

HOTARARE PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. PETRU RARES NR.L, DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 296 / 2001


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

Analizând    Referatul    Direcţiei     Patrimoniu    înregistrat     sub
nr.l3645/02.02.2004;                                                                             .

  In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 2157 2001 privind
administraţia publica locala;                                              

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului situat in str. Petru Rares nr.l, cu număr de inventar 10313 si valoare de inventar 8.007.956 lei.
                         
                                                      
PRIMAR,
                                             RADU STEFAN MAZARE

 


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. PETRU RARES NR.l, DIN

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 296 / 2001

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de08.04.2004

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 13645/02.02.2004, Contractul de Vanzare-Cumparare, incheiere de autentificare nr.928/07.10.2003 de Birou Notar Public Darie Ruxandra-Luminita;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin l,: din Legea nr. 215 /
2001 privind Administraţia Publica Locala;                      

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului situat in str. Petru Rares nr.l, cu număr de inventar 10313 si valoare de inventar 8.007.956 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului A.D.P.P., Direcţiei Financiare si Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat , in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 23 consilieri din 31 membri.


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


                CONSTANTA
 
NR 119/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.13645/02.02.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Petru Rares nr.l, din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, aprobat prin

H.C.L.M. nr.296/2001

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa nr.3 a H.C.L.M. nr.296/2001 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.-Directia Fond Locativ, imobilul situat in Constanta, str. Petru Rares nr.l, cu număr de inventar 10313 si valoare de inventar 8.007.956 lei fiind consemnat la poziţia 153;

Văzând Contractul de Vanzare-Cumparare, incheiere de autentificare nr.928/07.10.2003 de Birou Notar Public Darie Ruxandra-Luminita;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului situat in Constanta, str. Petru Rares nr.l, cu număr de inventar 10313 si valoare de inventar 8.007.956 lei.


DIRECTOR EXECUTIIV PATRIMONIU


   Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


 

                                Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA