Hotărârea nr. 115/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E,STR. ION LAHOVARI NR. 79, TEREN IN SUPRAFATA DE 360 MP, PROPRIETATE TANASE MARIAN SI RODICA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Ion Lahovari nr. 79, teren în suprafaţă de 360 mp, proprietate Tănase Marian şi Rodica

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 08.04.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind m etodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Ion Lahovari nr. 79, teren în suprafaţă de 360 mp conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre, cu menţiunea obţinerii avizului de la Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniu şi a prezentării unui colaj fotografic cu frontul stradal la faza de autorizare.

Terenul este proprietate Tănase Marian şi Rodica conform contractului de vânzare — cumpărare autentificat sub nr. 4520/19961a Biroul Notarului Public Mariana losif şi închiriat SC MODAREX SRL conform contractului de comodat din 21.02.2000.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direc tiei Urbanism, Dlui. MARIAN TĂNASE, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                 SECRETAR

CONSTANTA
NR 115/08.04.2004

Bd. Tomisnr. 5l;Fax:0040 -41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA