Hotărârea nr. 114/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL LOCUINTE S+P+5E CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI ETAJUL L, TEREN IN SUPRAFATA DE 597,16 MP , SITUAT IN BD. MAMAIA NR. 155A, PROPRIETATE PARTICULARA MELCEA CABRIEL


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL LOCUINŢE S+P+5E CU

SPATII COMERCIALE LA PARTER SI ETAJUL l,

teren in suprafaţa de 597,16 mp , situat in bd. Mamaia nr. 155A,

proprietate particulara Melcea Cabriel

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 08.04.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL LOCUINŢE S+P+5E CU SPATII

COMERCIALE LA PARTER SI ETAJUL l , teren in suprafaţa de 597,16 mp , situat in bd. Mamaia nr. 155A, proprietate particulara Melcea Gabriel, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre, cu condiţia amenajării a 20 locuri de parcare pe terenul proprietate.

Terenul este proprietate Melcea Gabriel conform contractului de vânzare cumpărare nr. 3722/08.07.1997, autentificat de notar public Mariana Mihăescu si a contractului de vânzare cumpărare nr. 2763/07.08.2003, autentificat de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Melcea Gabriel, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

CONSTANTA

NR114/08.04.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA