Hotărârea nr. 108/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - ETAJARE SI EXTINDERE CU P+1E, ANEXA SI SPATIU COMERCIAL PARTER TEREN IN SUPRAFATA DE 301,86 MP, SITUAT IN STR. ANA IPATESCU NR. 53, PROPRIETATE PARTICULARA ROSU BOGDAN SI VIOLETA


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - ETAJARE şi EXTINDERE CU P+1E,

ANEXA şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER

teren in suprafaţa de 301,86 mp, situat in str. Ana Ipatescu nr. 53,

proprietate particulara Roşu Bogdan şi Violeta


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din 08.04.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea; lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

 In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.21 5/2001, privind
administraţia publica locala; 

HOTĂRĂŞTE :

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - ETAJARE şi EXTINDERE CU P+1E, ANEXA

şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER teren in suprafaţa de 301,86 mp , situat in str. Ana Ipatescu nr. 53, proprietate particulara, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate particulara ROŞU BOGDAN ŞI VIOLETA conform actului de donaţie nr. 355/06.02.2003, autentificat de notar public Andrei Octavian.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Roşu Bogdan, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 3 1 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

            CONSTANTA

          NR.108/08.04.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA