Hotărârea nr. 107/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - IMOBIL P+M (SPATIU COMERCIAL CU SEDIU FIRMA LA PARTER SI LOCUINTA LA MANSARDA) TEREN IN SUPRAFATA DE 432 MP , SITUAT IN STR. RASURI NR. 45 COLT CU STR. BABA NOVAC, PROPRIETATE PARTICULARA SC EUROSERV SRL


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL P+M (SPAŢIU COMERCIAL

CU SEDIU FIRMĂ LA PARTER ŞI LOCUINŢA LA MANSARDA)

teren in suprafaţa de 432 mp , situat in str. Răsuri nr. 45 colţ cu str. Baba Novac,

proprietate particulara SC EURO-SERVIMPEX SRL


 


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 08.04.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre.; raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedete prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.
50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea
locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul
cadra al planului urbanistic de detaliu;                          

In temeiul prevederilor artJ 38, lit'-"c" si art 46, alin (l), din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publica locala;                                             

                                   HOTĂRĂŞTE:

 

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - IMOBIL P+M (SPAŢIU COMERCIAL CU SEDIU FIRMĂ LA PARTER ŞI LOCUINŢA LA MANSARDA) teren in suprafaţa de 432 mp , situat in str. Răsuri nr. 45 ciot cu str. Baba Novac, proprietate particulara, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate particulara SC EURO-SERV IMPEX SRL conform contractului de vânzare cumpărare nr. 1407/04.06.2003, autentificat de notar public Crişan Doinita.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC EURO-SERV IMPEX SRL, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ,


 


CONSTANTA
NR107/08.04.2004


SECRETAR

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA