Hotărârea nr. 104/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE,ZONA COMPOZITORILOR, CAREU XXIV, LOT 127, STR. RAPSODIEI COLT CU ALEEA GHE. DUMITRESCU,TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE CIORTAN GHEORGHE

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi ÎMPREJMUIRE,

zona Compozitorilor, careu XXIV, lot 127,

str. Rapsodiei colţ cu aleea Ghe. Dumitrescu,

teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Ciortan Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din data 08.04. 2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constru ctii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/20 01, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi

ÎMPREJMUIRE, zona Compozitorilor, careu XXIV, lot 127, str. Rapsodiei colţ cu aleea Ghe. Dumitrescu, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate Ciortan Gheorghe conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2049/2003 la Biroul Notarului Public Eugenia Trifu.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta h otarare Direcţiei Urbanism, Dlui. CIORTAN GHEORGHE, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.


Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


consilieri din 3 1 membri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


         CONSTANTA
              
NR.104/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 -41 - 708101; Tel: 0040 -41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA