Hotărârea nr. 100/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER CU UN ETAJ SI CU MANSARDA, TEREN IN SUPRAFATA DE 156 MP, SITUAT IN STR. CRINULUI NR. 96, PROPRIETATE PARTICULARA CHIRIAC ZAMFIR SI RODICA

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER

CU UN ETAJ SI CU MANSARDA,

teren in suprafaţa de 156 mp, situat in str. Crinului nr. 96, proprietate particulara CHIRIAC ZAMFIR ŞI RODICA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 08.04.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publica locala;                                                                     ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - SUPRAETAJARE IMOBIL PARTER CU UN ETAJ SI CU MANSARDA, teren in suprafaţa de 156 mp , situat in str. Crinului nr. 96, proprietate particulara, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate particulara CHIRIAC ZAMFIR ŞI RODICA conform contractului de vânzare cumpărare nr. 6084/09.04.1991, autentificat de notar public Mariana Mihăescu

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Chiriac Zamfir, in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

NR.100/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA