• Hotărârea 36/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCETAREA VALABILITĂȚII HCL NR.175/2019 PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A CUVETEI LACULUI SIUTGHIOL ȘI A LUCIULUI DE APĂ AFERENT PENTRU DESFĂȘURREA DE ACTIVITĂȚI DE AGREMENT, DIVERSIMENT, CULTURALE ȘI SPORTIVE
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 2” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 1” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 115/2017 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL 455/2020 PRIVIND APROBAREA REVOCĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NUMIT PRIN HCL 302/2019 ȘI NUMIREA UNOR MEMBRI PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI, OBIECTIVELOR ȘI FUNCȚIONĂRII COMISIEI MIXTE PRIVIND BAZA NAUTICĂ A CT BUS SA, FOSTĂ IJTL, FOSTĂ RATC AFLATĂ PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE SAU ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CONEXE ACTULUI MEDICAL
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, ZONA CAMPUS UNIVERSITAR, STR. TOPAZULUI NR. 3, INVESTITOR GĂZDARU AUREL
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ CU CABINET MEDICAL, STR. RĂSURI NR. 2, INVESTITOR FILDAN ANA
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, CARTIER COMPOZITORILOR, STR. ALEXANDRU BOGZA NR. 4, INVESTITOR NEICU TRAIAN
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. AUREL VLAICU, STR. NICOLAE FILIMON, STR. INTERIOARĂ 4 ȘI LIMITE CADASTRALE, INIȚIATOR AMEROPA GRAINS SA
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA PE ANUL 2021
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PENTRU ANUL 2021
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 73/2017 PRIVIND APROBAREA CONDIȚIILOR ȘI CRITERIILOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR, DE SOLUȚIONARE A SITUAȚIILOR IDENTIFICATE ȘI DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE, COPIILOR PROVENIND DIN FAMILII DEFAVORIZATE ȘI CARE FRECVENTEAZĂ ÎN MOD REGULAT UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA RAPORTULUI PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL DE HANDICAP „GRAV CU ASISTENT PERSONAL” ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2020
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA VALORII TRANȘEI TICHETELOR VALORICE PENTRU ANUL 2021
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA CONSTANȚA” - ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ CA URMARE A PROIECTULUI TEHNIC REVIZUIT AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC REVIZUIT, A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT CU ADRSE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIILE: MOBILITATE URBANĂ, REGENERARE URBANĂ”, DEPUS SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 1 - ACȚIUNEA 1.1.1. „ASISTENȚĂ ORIZONTALĂ PENTRU BENEFICIARII FONDURILOR ESI ȘI SPECIFICĂ PENTRU BENEFICIARII POAT, POIM ȘI POC, INCLUSIV INSTRUIRE PENTRU ACEȘTIA ȘI PENTRU POTENȚIALII BENEFICIARI FESI”
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 2” ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI PROPUSE, ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA REȚELELOR TERMICE PRIMARE/TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA - ETAPA 1” ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI PROPUSE, ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND UTILIZAREA TROTINETELOR ELECTRICE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII ART. 20 DIN STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APĂ-CANAL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 3 LA HCL NR. 417/2017 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI DIN SERVICIILE PUBLICE AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE APLICABILE OBLIGAȚIILOR BUGETARE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ ACCESORII
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 433/2020 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ANUL 2021 PRIN ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN CUPRINSUL ACESTEIA
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Constanța - 29.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Constanța - 22.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL ÎN VEDEREA PRELUĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Constanța - 22.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE REORGANIZARE AL RADET CONSTANȚA ÎN DOSAR NR. 3265/118/2019 AVÂND CA OBIECT DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ LA CEREREA DEBITOAREI RADET CONSTANȚA
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Constanța - 22.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Constanța - 22.01.2021

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI HIRA STERE ȘI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL DEȚINUT DE ACESTA