Proces verbal din 30.07.2020

Proces verbal din data de 30.07.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 30.07.2020

Dl. Director Ovidiu Mischianu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 26 consilieri, 1 consilier este absent (dl. Rosculete). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. procesele verbale ale ședintelor ordinară din 28.05.2020, extraordinară din 09.06.2020 și ordinară din 25.06.2020. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. viceprimar Adrian Cosman să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna iulie 2020.

Prin Dispoziția nr. 4393/23.07.2020, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 - 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 30.07.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Raport pentru activitatea desfășurată în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul Ial anului 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă semestrului Ial anului 2020

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului Ial anului 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net și utilizării dividendelor S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., din anul 2019

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro „O Șansă la Viață-FIV”

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare, rămas neutilizat, categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2020

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020

 • 21. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinței sociale situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.13

 • 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 23. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 • 24. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei civile nr.725/12.04.2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015

 • 25. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunțată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă și irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 a Tribunalului Dolj și Deciziei nr.9214/2013 a Curții de Apel Craiova

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37094/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia

 • 27. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  inventarului  bunurilor  aparținând

domeniului privat al municipiului Craiova

 • 28. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  inventarului  bunurilor  aparținând

domeniului public al municipiului Craiova

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din municipiul Craiova”

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțarii, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”

 • 31. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

 • 33. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Aleea 1, 2 Motru”

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Mihai Viteazu-str.Bibescu-str.Brestei, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.6

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică și a funcțiunilor în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Țepeș-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinație din zonă industrială, în zonă mixtă și servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonski, nr.71.

 • 36. Întrebări și interpelări

Puncte peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova pentru anul 2020

Menționez că ordinea de zi conține 36 de puncte și un punct peste ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi cu mențiunea făcută? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 30.07.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1 . Raport pentru activitatea desfășurată în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul Ial anului 2020

 • 2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020

 • 3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă semestrului Ial anului 2020

 • 4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă semestrului Ial anului 2020

 • 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului Ial anului 2020

 • 6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 7 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

 • 9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 • 10 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

 • 11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 • 12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 • 13 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 14 .Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net și utilizării dividendelor S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., din anul 2019

 • 15 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro „O Șansă la Viață-FIV”

 • 16 .Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare, rămas neutilizat, categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

 • 17 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2020

 • 18 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020

 • 19 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020

 • 20 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020

 • 21 .Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinței sociale situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.13

 • 22 . Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 23 .Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 • 24 . Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei civile nr.725/12.04.2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015

 • 25 . Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunțată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă și irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 a Tribunalului Dolj și Deciziei nr.9214/2013 a Curții de Apel Craiova

 • 26 .Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37094/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia

 • 27 . Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

 • 28 . Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova

 • 29 .Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din municipiul Craiova”

 • 30 .Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțarii, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”

 • 31 .Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020

 • 32 .Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

 • 33 . Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Aleea 1, 2 Motru”

 • 34 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Mihai Viteazu-str.Bibescu-str.Brestei, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.6

 • 35 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică și a funcțiunilor în zona str. Alexandru Macedonski-str.Vlad Țepeș-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinație din zonă industrială, în zonă mixtă și servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonski, nr.71.

 • 36 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova pentru anul 2020

 • 37. Întrebări și interpelări

 • 1 . Raport pentru activitatea desfășurată în condițiile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2020

 • 2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020

Dl. Consilier Local Mănescu:

La punctul 2 avem execuția bugetului pe primul semestru. Fac niște observații, citind execuția bugetului, am văzut că veniturile secțiunii de funcționare au fost ok, încasate în proporție de circa nouăzeci și ceva la sută, la secțiunea de dezvoltare sunt niște probleme, s-au încasat numai 24%, sunt venituri intrate față de ce aveam prognozat ceea ce a dezavantajat secțiunea de dezvoltare unde cheltuielile au fost, bineînțeles, în proporție de 23%. Ce am mai observat, și chestia asta trebuie repede să o rezolvăm, că plătim anual peste un miliard de lei la fondul de mediu pentru neîndeplinirea obiectivului de reducere cu 42% a cantității de deșeuri municipale eliminate, adică problema veche pe care o tot discutăm de colectare selectivă. Legislația, după cum ați văzut în Parlament, în continuare se emite legislație pe acest domeniu este în continuă schimbare și dacă noi nu ne pregătim și nu am observat eforturi prea mari să se facă în direcția asta, o să ajungem să fim penalizați cu sume foarte mari la fondul de mediu și este în discuție deja acum un proiect pe tema aceasta și nu cred că ne fac bine, mai ales că în ultimul timp vorbim că din toamnă vom fi green city. Așa s-a spus. Să fii green city și să nu rezolvi problema deșeurilor nu este un lucru foarte bun. Și mai este o chestie, am văzut că s-a finalizat sistemul informatic integrat de atribuire și gestionare a parcărilor reședință. Pentru parcări este un contract finalizat, este totul, din luna martie trebuia să se treacă la atribuirea locurilor de parcare. O amânăm pentru la anul sau ce se întâmplă? Asta am senzația. Mulțumesc!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe primul semestru al anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

D-na consilier Ungureanu nu a fost prezentă în sală, neparticipând la vot.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Mănescu).

 • 3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2020

Dl. Consilier Local Mănescu:

O mică remarcă la instituțiile publice care sunt finanțare integral sau parțial din venituri proprii. Aici am făcut un calcul și am văzut că instituțiile de cultură și sport pe care le avem, veniturile proprii ale lor reprezintă circa 4,4% din venituri care sunt necesare acestor instituții. Asta că am pus și sportul, dar dacă luăm numai instituțiile de cultură, veniturile proprii reprezintă 2,6% din veniturile acestor instituții. Am înțeles, primăria trebuie să sprijine cultura, trebuie să sprijine sportul, dar, totuși, trebuie să impunem un management mult mai eficient acestor instituții în așa fel încât totuși să vină și ei cu venituri proprii ceva mai mari, nu 2%. Mulțumesc!

D-na Consilier Local Predescu:

Vorbim de semestrul Ial anului acesta când activitatea sportivă a fost suspendată. Instituțiile de cultură susțin în aer liber activitatea artistică fără să perceapă vreun bilet, este numai pe bază de invitație, așa că să vorbim despre zilele acestea.

Dl. Consilier Local Mănescu:

În fiecare an este cam același lucru.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, aferentă semestrului Ial anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Mănescu).

 • 4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă semestrului I al anului 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă semestrului Ial anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului Ial anului 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului

Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-679.349,00 mii lei (464.019,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 215.330,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-679.560,00 mii lei (464.019,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 215.541,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiul Craiova, conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă Programul anual de investiții, pe anul 2020, rectificat, conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova și Direcția Generale de Asistență Socială a Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 7 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-34.060,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 33,990,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 70,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-34.060,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 33,990,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 70,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.37/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-196.405,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 146.521,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 49.884,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-198.696,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 148.301,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 50.395,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Vasile).

 • 9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • 1. total venituri-102.133,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 86.525,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 15.608,00 mii lei);

 • 2. total cheltuieli-103.028,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 87.420,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 15.608,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Godinel).

 • 10 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-181.881,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 130.287,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 51.594,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-185.926,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 134.317,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 51.609,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-10.511,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

 • b) total cheltuieli-10.511,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.38/2020.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-14.394,00 mii lei (din care: veniturile secțiunii de funcționare-14.211,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare-183,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-14.394,00 mii lei (din care: cheltuielile secțiunii de funcționare-14.211,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare-183,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.39/2020.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri - 1.197.809,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 1.207.178,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Vasile).

 • 14 .Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net și utilizării dividendelor S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., din anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea profitului net al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., din anul 2019, în sumă de 845.594 lei, după cum urmează:

 • 1. dividendele datorate în cotă de 50% din profit, corespunzator participațiilor la capitalul social, astfel:

 • a) către Consiliul Local al Municipiului Craiova, în sumă de 401.657 lei (participație 95 % din capitalul social);

 • b) către S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sumă de 21.140 lei (participație 5 % din capitalul social).

 • 2. profitul net, în suma de 422.797 lei (50%) se constituie ca sursă de finanțare (alte rezerve);

Art.2. Dividendele datorate Consiliului Local al Municipiului Craiova, în sumă de 401.657 lei și dividendele datorate S.C. Salubritate Craiova S.R.L., în sumă de 21.140 lei, vor constitui sursă de finanțare, prin majorarea capitalului social, urmând a fi utilizate conform planului de investiții aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 45/2020.

Art.3. Se mandatează domnul Nelu Pîrvu, reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze repartizarea profitului net prevăzut la art.1 și utilizarea dividendelor conform art.2.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro „O Șansă la Viață-FIV” D-na Consilier Local Ungureanu:

În numele celor care sunt cu fertilizarea, vor să vă întrebe în cât timp este perioada de depunere a dosarelor și când se va lua hotărârea?

Dl. Președinte:

Vă va informa departamentul de specialitate.

Dl. Director Mischianu:

Aproximativ trei luni, d-na consilier, pentru că este vorba de proceduri medicale.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din municipiul Craiova, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro-O Șansă la Viață-FIV, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16 .Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii stocului de produse alimentare, rămas neutilizat, categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova

D-na Consilier Local Ungureanu:

Să ne spună și nouă de ce reduc posturile de infirmieră și de doctor din organigrama care era de 160 de persoane și acum rămâne cu 158. Care este criteriul și de ce nu are nevoie de infirmieră și de doctor.

Dl. Director Mischianu:

Așa cum rezultă din raportul de specialitate, toate posturile se reduc în baza unui normativ. Este verificat ordinul ministrului care reglementează această organigramă. În prezent sunt 60 de posturi aprobate, 58 rămâne structura pe care o propune în baza normativului indicat în raportul de specialitate, iar cele două posturi care se desființează sunt vacante.

Dl. Consilier Local Sirop:

Tot la acest punct, voiam să aflăm și noi mai multe detalii despre situația medicală de la Căminul de Persoane Vârstnice. Am înțeles că au fost mai multe cazuri de coronavirus depistate acolo în ultima perioadă și vrem să știm dacă este ținută sub control situația, dacă există riscuri suplimentare și ce măsuri putem să luăm. Ieri la comisie s-a propus inclusiv, a propus colegul Nicoli să se ia un aparat pentru dezinfectare. Susținem în totalitate demersul, dacă putem să prindem să bugetăm că nu este vorba de un cost fabulos.

Și dacă tot suntem la discuția despre corona virus, nu mai așteptăm punctul de pe ordinea de zi, am avut și referitoare la Spitalul de Infecțioase. Și acolo ar trebui să știm și noi, să fim informați pe cale oficială despre situația cu medicii și personalul medical. Vă mulțumesc.

Dl. Președinte:

Vă vom informa în scris în legătură cu acest lucru și cu situația de la „Victor Babes” și de la Căminul pentru Bătrâni. Ce pot să vă spun, la Căminul pentru Bătrâni un etaj s-a izolat, situația este sub control, 95% dintre pacienți sunt asimptomatici, ami departe vedem ce se va întâmpla. Dar vă vom informa cel mai bine în scris.

Dl. Consilier Local Sirop:

Eu am cerut lămuriri acum, nu am solicitat în scris, dar dacă nu cunoașteți situația ne spuneți.

Dl. Președinte:

Nu este vorba de cunoscut situația. După cum știți foarte bine, Instituția Prefectului gestionează acest lucru cu situația epidemiologică și nu putem noi să vă spunem pe cale neoficială alte lucruri. De aceea, am evitat să vă spun cu exactitate despre ce este vorba.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă distribuirea unui număr de 214 pachete (428 litri de ulei x 4,84 lei/litru = 2.071,52 lei; 214 Kg de zahăr x 2,56 lei/kg = 547,84 lei; 428 Kg de făină x 2,55 lei/kg = 1.091,40 lei; 428 Kg orez x 4,10 lei/kg = 1.754,80 lei, 428 Kg mălai x 2,12 lei/kg = 907,36 lei și 214 pungi paste făinoase x 2,43 lei/pungă = 520,02 lei), rămase nerepartizate categoriilor de beneficiari ai Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.126/2020, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova.

Art.2. Se aprobă scăderea din gestiunea Direcției Generale de Asistență Socială Craiova a cantității de produse alimentare propuse spre redistribuire, conform art.1, în valoare totală de 6.892,94 lei.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Casei de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. organigrama și statul de funcții aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21 .Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinței sociale situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.13 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii locuinței sociale, destinată persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, situată în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.146, bl.R19, sc.1, ap.13, compusă din o cameră, în suprafață de 22,70 mp. și dependințe în suprafață de 24,90 mp., către Gavrilă Florica.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractul de închiriere ce are ca obiect locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Gavrilă Florica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22 .Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23 .Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatul pentru persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24 .Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a dispozițiilor Deciziei civile nr.725/12.04.2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se ia act de Decizia Civilă nr.725/12.04.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015, prin care municipiul Craiova, prin Primar, a fost obligat să-i vândă dlui. Oprișan Silviu Bogdan, locuința situată în municipiul Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, compusă din două camere și dependințe, la prețul de 116485 lei, conform raportului de expertiză.

Art.2. Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a locuinței identificate la art.1, ce aparține domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.3. Se aprobă vânzarea către Oprișan Silviu Bogdan, a locuinței situată în municipiul Craiova, str. Rovinari, bl.b, sc 3, ap.16, compusă din două camere și dependințe, la prețul de 116485 lei.

Art.4. Cheltuielile ocazionate de realizarea documentației cadastrale, de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică la notarul public, precum și cheltuielile de publicitate imobiliară la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară

Dolj, pentru imobilul prevăzut la art.3, vor fi suportate de Oprișan Silviu Bogdan.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării contractului de vânzare-cumpărare și îndeplinirii procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Dolj.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și nr.144/2012 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ și Oprișan Silviu Bogdan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25 .Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunțată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă și irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 a Tribunalului Dolj și Deciziei nr.9214/2013 a Curții de Apel Craiova Dl. Director Mischianu:

Am îndreptat eroarea materială și în raportul de specialitate și în proiectul de hotărâre în sensul că s-a eliminat noțiunea de prescripție administrativă înlocuindu-se cu prescripție achizitivă, recomandare din comisia juridică. Vă mulțumim, d-na Predescu, cu această modificare supuneți la vot.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificarea prezentată. Cine este pentru?

Art.1. Se ia act de Sentința Civilă nr.3098/28.02.2012 pronunțată în dosarul nr.27274/215/2010 al Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă și irevocabilă conform Deciziei nr.329/2013 a Tribunalului Dolj și Deciziei nr.9214/2013 a Curții de Apel Craiova, prin care se constată că Parohia Sf. Ioan Hera a dobândit, pe calea prescripției achizitive de lungă durată, dreptul de proprietate asupra terenului intravilan, în suprafață de 1194 mp, situat în municipiul Craiova, str. Crișului nr.9A.

Art.2. Se aprobă rectificarea înscrierilor din Cartea Funciară nr.21886 privind terenul situat în municipiul Craiova, str. Crișului nr.9 A, în sensul diminuării suprafeței de la 6.387 mp., la 5.162 mp.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova în vederea întocmirii procedurilor de rectificare a Cărții Funciare nr.211886.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Parohia Sf. Ioan Hera vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26 .Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37094/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.37094/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia, astfel: a) schimbarea părții contractante, în sensul înlocuirii formei de înregistrare a concesionarului, din persoană fizică Sas Nicoleta-Delia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sas Nicoleta-Delia, în persoană juridică, respectiv „S.C. Dr. Sas Nicoleta Delia S.R.L., reprezentată legal prin Sas Nicoleta-Delia”;

 • b) prelungirea duratei contractului de concesiune, pentru o perioadă de 7 ani, o lună și 15 zile, începând de la data 01.09.2020, până la data de 15.10.2027.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Dr. Sas Nicoleta-Delia S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27 .Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28 .Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se modifică elementele de identificare și valoarea de inventar a bunurilor identificat în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29 .Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din municipiul Craiova” Dl. Consilier Local Florescu:

La punctul 29 se solicită modificarea indicatorilor tehnico economici pentru reabilitarea Fântânii Popova. Cred că este una dintre realizările cu ghilimelele de rigoare ale Primăriei PSD din acest mandat, Fântâna Popova. Să ne amintim că prin anii 2017 - 2018, votam în acest consiliu proiecte de hotărâre privind reabilitarea fântânii. Suntem în anul 2020, cu o lună înainte să predați mandatul și fântâna Popova este în același stadiu. În schimb, cubul de piatră din fața Parcului Romanescu s-a reabilitat și s-a făcut un nou cub în câteva luni, probabil cu singurul scop să apară numele doamnei înaintea numelui marelui primar al Craiovei, Nicolae Romanescu. Și consumul unei sume enorme de 11 miliarde. Aici nu s-au putut găsi 3 miliarde. Noi consilierii PNL, ne vom opune acestui punct. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Nicoli:

Bună ziua tuturor, în primul rând îmi face mare plăcere să spun că este Primăria Municipiului Craiova, iar că noi, în calitate de consilieri, votăm pentru oportunitatea acestei măsuri și dacă executivul consideră oportună rectificarea acestor indicatori, atunci trebuie s-o facem pentru a finaliza o lucrare spre interesul cetățenilor pe care îi reprezentăm prin vot democratic. Dreptul la opinie îl respect și atunci înseamnă că vom merge mai departe în armonia pe care o avem în Craiova. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare fântâni pentru băut apa, de tip cișmele (de perete)-„Fântâna Popova” din Municipiul Craiova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.510/2017 și nr.542/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 30 .Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă finanțarea, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a sumei de 26.902,00 lei, reprezentând contribuția proprie a Liceului Tehnologic Auto Craiova, la cheltuielile eligibile aferente proiectului „PROFESIONIȘTII DE MÂINE”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Liceului Tehnologic Auto Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31 .Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 04.08.2020, ordinea de zi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna.Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32 .Proiect de hotărâre privind modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă modificarea Caietului de sarcini privind montarea și întreținerea mobilierului stradal din municipiul Craiova, conform actului adițional nr.2 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2006.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33 .Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Aleea 1, 2 Motru”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Aleea 1, 2 Motru”, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA)- 600.898,59 lei (Aleea 1 Motru - 262.393,96 lei și Aleea 2 Motru - 338.504,63 lei), din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) - 517.437,64 lei (Aleea 1 Motru - 225.510,21 lei și Aleea 2 Motru - 291.827,43 lei), iar durata de execuție a investiției - 1 lună, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 34 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Mihai Viteazu-str.Bibescu-str.Brestei, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.6

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Mihai Viteazu-str.Bibescu-str.Brestei, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Bibescu, nr.6, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică și a funcțiunilor în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Țepeș-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinație din zonă industrială, în zonă mixtă și servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonski, nr.71.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vorbesc ca și un simplu cetățean al acestui oraș. Imediat am să mă ridic să plec și nu voi vota la acest punct întrucât mi s-a spus că este conflict de interese. Vreau să vă spun că acei locuitori care stau acolo sunt disperați că nu au fost luați în seamă, nu li sa luat nici măcar o părere din ceea ce au prezentat. Totdeauna voi milita pentru drepturile craiovenilor și nu merită să fie batjocoriți încă o dată cu niște construcții care le vor dărâma casele. Vă mulțumesc foarte mult și îmi pare rău că s-a întâmplat așa și nu am putut să prezint mai multe.

Dl. Director Mischianu:

Consemnăm că d-na Ungureanu iese din sală și nu participă la vot.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Un punct care în comunitatea noastră a stârnit mult interes. Și aș fi vrut să vorbesc aici de construcțiile haotice din Craiova, despre viziuni urbanistice necesare pentru un oraș cum este Craiova, să vorbesc despre Craiova - green city, despre viziunile necesare acestui oraș. Dar nu. Aici este vorba de presiuni politice care s-au pus asupra consiliului local. Mai avem două luni sau poate mai mult de activitate. Hai să demonstrăm că suntem un consiliu local al cetățenilor și nu al celor care au interese imobiliare în acest oraș. Haideți să respingem acest proiect, să lăsăm consiliului local care vine peste 2-3 luni responsabilitatea de a decide asupra viitorului urbanistic al orașului. Haideți să demonstrăm că ne încheiem mandatul cu capul sus, că nu am răspuns la comenzile politice, că am fost și suntem un consiliu local al tuturor cetățenilor Craiovei, că nu le-am înșelat încrederea pe care ne-au acordat-o acum patru ani. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Probabil că de la dvs. de la partid au fost presiuni politice, nu știu.

Dl. Consilier Local Nicoli:

Acest punct ne cheamă să spunem dacă suntem de acord ca în buricul orașului să avem industrie. Ca oportunitate este evident ca în jurul caselor nu ne trebuie prese care să lovească pământul și industrie care să polueze. Pentru aceasta au fost generate zone industriale în jurul orașului. Sistemul comunist a avut fabrica 7 Noiembrie acolo. Am fost chemați pe oportunitate să ne exprimăm. De aceea, cred că asumarea răspunderii în calitate de consilieri pentru dezvoltarea urbanistică a orașului înainte ca planul urbanistic general să se termine, este o obligație. De aceea, eu îi chem pe toți consilierii să fie pentru oportunitate ca acest plan urbanistic să se nască, astfel încât să nu mai avem industrie în mijlocul orașului, care, este adevărat, nu funcționează, ci să avem locuințe și zonă mixtă.

Dl. Consilier Local Dindirică:

E----------7TTT---------:-------:         ..... .          .. .      .   .

Îl rog pe dl. Mănescu să spună acum și aici, cine și asupra cui a exercitat presiuni pentru că este de domeniul penalului.

D-na Consilier Local Predescu:

Acesta era un punct de pe ordinea de zi și acum două luni care nu ar fi avut niciun fel de probleme. Ele au fost stârnite artificial. În primul rând este o zonă mult mai mare de construcții. Cantitativ, jumătate au fost realizate în timp și despre realizarea acestora nimeni nu a spus nimic. Acum decât se continuă într-o parte în care, într-adevăr, spre deosebire de cele deja existente, aceste imobile tip blocuri care se vor construi, sunt oricum ecranate de casele care există stradal pe aria studiată.

Există la dosar, și pentru că a fost scos de pe ordinea de zi în luna mai, am putut să le studiem în amănunt. Există toate avizele cerute în domeniul de lege pentru aprobarea unui plan urbanistic zonal, există toată procedura de informare astfel cum ea este prevăzută de lege pentru PUZ, pe scurt tot ceea ce ține de legalitate este îndeplinit. Ceea ce se discută în prezent, este problema oportunității. Problema oportunității a fost deja arătată de către colegul consilier înainte. Pe de altă parte ca și oportunitate, din ceea ce s-a scris până acum, se pune problema fațadelor acestor blocuri. Noi nu aprobăm acum forma, fațadele acestor blocuri, ci aprobăm decât PUZ-ul. Oricum este o chestiune, datorită Hanei Brădășanu, este o problemă ce ține de avizul dat de Ministerul Culturii, fiind un bun de patrimoniu, și cu privire la fațadele blocurilor care se vor construi, ca atare, și în acel moment în viitor nu va fi decizia noastră, ci va fi decizia Bucureștiului cu privire la acest aspect. Noi decât vom lua act.

Mergând mai departe, am fost bombardați cu foarte multe sesizări. Stau în zonă. Locuința mea este pe o stradă paralelă cu una dintre străzile pe care locuiesc o parte din semnatarii unora dintre cele trei sesizări. Distanța dintre imobilele semnatarilor celei de-a doua sesizări și aria vizată de PUZ, ca să înțeleagă toată lumea, este ca de la această clădire unde ne aflăm în prezent, fie până la Judecătorie, fie până la Colegiul Național Carol I. Nu înțeleg cum aceste persoane sunt atât de revoltate și sunt perturbate în activitatea zilnică de lucrările care într-un viitor se vor realiza acolo. Vârsta îmi permite să spun un lucru. Când eram copil, erau Uzinele 7 Noiembrie, pe strada mea nu erau parcate, dar pe toate aceste străzi, inclusiv străzile pe care locuiesc persoanele semnatare, erau pline de remorci, de maldăre de șpanuri, pentru că uzinele 7 Noiembrie producția acolo și-o așezau. Acum este o zănă liniștită și vreau să vă mai spun ceva. Mie îmi pare rău că din 2008 de când s-a considerat că este trecut în execuție și nu s-a executat nici până acum, strada Dimitrie Bolintineanu este în continuare cu piatră de râu, nici măcar piatră cubică. Am tot cerut asfaltarea. Pentru că partea finală, cu numerele crescătoare se intersectează cu str. Eroilor din aria studiată, consider că în final, după atâția ani poate se va asfalta și această stradă atâta timp cât complexul în discuție astăzi, prin avizele date de la Serviciul Circulație Rutieră vor avea ieșirea prin această zonă, strada Eroilor - Dimitrie Bolintineanu. Cu alte cuvinte, unind ceea ce a spus ca și chestiuni de oportunitate, unind ceea ce a spus dl. Consilier Nicoli cu ceea ce mi-am permis să vă aduc la cunoștință, și sub aspectul oportunității considerăm că putem să mergem mai departe cu capul sus. Nu s-a făcut niciun fel de presiune politică asupra mea, asupra colegilor mei, nu am auzit așa ceva și dacă ne uităm la persoanele semnatare ale dezvoltării imobiliare, ele sunt mai curând legate de o parte mai îndepărtată în timp de alt partid politic și nicidecum de PSD. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Vă anunțăm că str. Dimitrie Bolintineanu este băgată în pachetul de 107 străzi pentru modernizare.

Dl. Consilier Local Dindirică:

Îi cerusem d-lui Mănescu să spună cine și asupra cui a făcut presiuni, pentru că, încă o dată, este penal acest lucru.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Reclamați-mă în penal.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Aș vrea să lămurim câteva aspecte urbanistice. După cum bine știți, eu am în coordonare urbanismul și nu mi-aș fi permis niciodată să-mi pun viza pe un document care nu a respectat condițiile de eligibilitate urbanistice.

În ceea ce privește ieșirea d-nei Ungureanu din sală, nu știu, nu am avut o discuție, ținând și locul d-lui primar, cu dumneaei, deci poate să revină, își asumă ceea ce face.

Cu privire la sesizările făcute de către cetățeni, au fost toate luate în considerare, de aceea a fost retras PUZ-ul luna trecută de pe ordinea de zi, s-au discutat toate aspectele negative prezentate de cetățeni. Nu a fost nimic ilegal. De aceea PUZ-ul se află pe ordinea de zi.

Cu privire la votul de astăzi, fiecare și-l asumă și votează așa cum consideră. Vă doresc vot plăcut!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică și a funcțiunilor în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Țepeș-str.Eroilor, în vederea schimbării destinației din zonă industrială, în zonă mixtă și servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonsk, inr.71, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Doamna consilier Ungureanu a părăsit sala neparticipând la vot.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mănescu) și 7 abțineri (Sirop, Câplea, Diaconu, Florescu, Marinescu, Dindirică, Calotă).

 • 36 .Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova pentru anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Municipal „Filantropia” Craiova aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

37. Întrebări și interpelări

Dl. Președinte:

Fac precizarea că la acest punct vi se va răspunde în scris.

Dl. Consilier Local Sirop:

Două probleme vreeau să supun atenției, una dintre ele aflată de la o audiență. Este un domn, Boncele Marian care mi-a pus la dispoziție niște documente din care reiese un conflict cu un vecin într-o zonă centrală a municipiului Craiova, conflict soluționat de către instanță. Este un vecin care a extins o construcție mai mult decât avea autorizație sau a executat niște lucrări fără autorizație intrând cumva cu acoperișul pe teritoriul respectivului cetățean. Pe scurt, există o hotărâre a instanței care obligă la demolarea părții executate fără autorizație, o hotărâre a instanței care dă dreptate în fapt Poliției locale Craiova, deci Poliția Locală a acționat în instanță respectivul cetățean, a câștigat dreptul de a demola, dar acum nu reușește nimeni să pună în executare această hotărâre, nici măcar Poliția Locală. Aș vrea să știm de ce nu se pune în executare această hotărâre. Este definitivă. Viciază un drept, este dată și la executor. Vă pun la dispoziție toate documentele. Adresa este în documente, undeva pe str. Voinicului. S-ar putea să se știe despre situație. La Poliția Locală. Ar trebui să fie și în sală dl. Boncele. Nu știu dacă a ajuns deja. Poate rămânem ulterior la o discuție să ne lămurim cu acest aspect.

A doua interpelare pe care vreau să o fac. Pentru noi este mereu de actualitate. Știu că este luna iulie, dar tocmai vă abordăm mai din timp. Din nou vreau să aduc în atenție situația Liceului odobleja, problema cu Voltaire, de acolo este încă nesoluționată. Mai avem puțin și se fac doi ani de când trenează acest conflict. S-au făcut ore în niște condiții improprii, aș spune. Acum să vedem în ce condiții se va deschide școala la toamnă, dar zic că este momentul să luăm taurul de coarne. Avem timp, este iulie, mai avem august, jumătatea lui septembrie până să se deschidă școala, ca să nu zicem după aceea din nou că n-am avut timp și că dăm din colț în colț, suntem în întârziere. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Florescu:

Aș dori un răspuns scris la câteva întrebări legate de spitalele din subordinea primăriei și a consiliului local municipal.

Câți bolnavi în total au spitalizat în această perioadă de șase sau șapte luni cele trei spitale din subordinea noastră?

Câți copii au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase de la începutul anului și până în prezent?

Câți bolnavi de coronavirus au trecut, s-au vindecat sau sunt încă internați în spitalul de boli infecțioase? Nu statistic. Un răspuns pur și simplu. Eu nu cred că nu există aceste date.

Dl. Viceprimar Bărăgan:

Sunt aceste date pentru că se dau săptămânal la Prefectură. Asta v-am întrebat, dacă vreți statistic. Altceva nu există. Adică ce vă dăm, vă dăm oficial. Ce am dat și la Prefectură.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Am și eu câteva mici probleme, mai ales adresate dvs., dl. Președinte, pentru că știu că dvs. vă ocupați de problemele astea. În cart. 1 Mai aș vrea să se ia în analiză transformarea sensului unic pe niște străzi. Adică transformarea str. Ștefan Berceanu, Ion Augustin, Constantin Angelescu și Constantin Severeanu să fie transformate în străzi cu sens unic. Este oportun și este posibil acest lucru pentru că aceste străzi sunt mărginite la nord și la sud de Cantacuzino și Popoveni și se poate realiza. Aceste străzi nu sunt cu sens unic și este aglomerație îngrozitoare și vă rog să luați în considerare acest lucru care mi se pare absolut oportun pentru locuitorii din zonă și dacă se poate ca, de asemenea, o trecere de peitoni pe str. Dr. Ion Cantacuzino în zona foișorului și a stației de taxi de acolo. Nu cred că sunt probleme, dar, dacă se analizează, o să vedeți că este oportun să facem aceste sensuri unice.

În Lăpuș am văzut că există un loc de joacă nou, modern, dar mai sunt două locuri de joacă care sunt distruse și care trebuie reamenajate și ar fi bine să se intervină asupra lor, unul este pe Grigore Pleșoianu, vis a vis de o centrală termică, celălalt pe Ion Tuculescu în spatele unor blocuri. Aceste locuri de joacă sunt făcute praf.

O cerere pe care au mai ridicat-o alți colegi de-ai mei, dar care a părut ca o necesitate, realizarea unei piețe în cart. Lăpuș. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Otovescu;

V-aș ruga să luați în calcul posibilitatea și oportunitatea întemeierii unei biblioteci și a unui muzeu ale primăriei întrucât orice instituție care se respectă, este preocupată de conservarea memoriei și de promovarea imaginii sale și aceste două domenii nu ar presupune decât o reorganizare a activității pentru că deja avem două departamente care se ocupă de imagine și de comunicare. Prin urmare, o bibliotecă ar conserva principalele lucrări despre Craiova, iar un micro muzeu ne-ar aduce în prim plan cele mai importante obiective care au fost construite in oraș, care au dat identitate și măreție acestei comunități locale. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 30.07.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Adrian Cosman


Pt. SECRETAR GENERAL Ovidiu Mischianu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona