Proces verbal din 30.04.2020

Proces verbal CL ord 30.04.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2020

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2020 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova potrivit căruia, în situații excepționale, constatate potrivit prevederilor legale, ședințele consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice (on line). Având în vedere cele prezentate, ședința de azi, 30.04.2020 își desfășoară lucrările on line.

Vă rog să facem prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți în unanimitate. Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Toate punctele de pe ordinea de zi au avize favorabile de la toate comisiile.

Supun aprobării dvs. procesele verbale ale ședinței ordinare din data de 26 martie 2020 și extraordinare din data de 9 aprilie 2020. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Viceprimar Stelian Bărăgan să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna aprilie 2020.

Prin Dispoziția nr. 3832/23.04.2020, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b și d, coroborat cu alin.3 lit.b și alin.5 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 30.04.2020, ora 12,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, on line, având următorul proiect al ordinii de zi:

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2020

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale destinate închirierii

 • 10. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Distribuție Energie OLTENIA S.A., a unui teren care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Gorunului

 • 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, a bunului „Baracă metalică punctul termic nr.03 Brazda lui Novac”

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

 • 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Ciocârliei”

 • 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Prelungirea Teilor”

 • 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Costache Negruzzi”

 • 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Balzac”

 • 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Motru”

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale cu destinația de depozit piese auto, situate în municipiul Craiova, str.Ing.Emil Marghitu, nr.11

 • 20. Intrebari si interpelari.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.l.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 30.04.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Toate comisiile de specialitate au comunicat în termenul stabilit avizele favorabile pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2020 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe trimestrul I al anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Mănescu)

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2020 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Mănescu, Diaconu).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă execuția bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, aferentă trimestrului I al anului 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-145.298,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 144.298 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-147.589,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 146.078,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.511,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru și 1 abținere (Vasile).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri - 1.070.462,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 1.079.831,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Diaconu).

 • 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020, ora 12,00, propunerile aflate pe ordinea de zi:

 • a. aprobarea Bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere al Companiei de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2019;

 • b. aprobarea raportului administratorilor Companiei de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2019;

 • c. aprobarea Raportului auditorului independent;

 • d. aprobarea repartizării profitului net al Companiei de Apă „Oltenia” S.A. pentru anul 2019 și a rezultatului reportat.

Art.2. În situația în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020, se mandatează dl.Glăvan Alin, în calitate de membru supleant, să voteze ordinea de zi prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., dna. Crețu Cristina Mădălina și dl. Glăvan Alin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Mănescu, Diaconu).

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă majorarea liniei de credit contractată de R.A.T. SRL de la Banca Comercială Română S.A., cu suma de 2.000.000 lei.

Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL, să voteze majorarea liniei de credit aprobată la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan și R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Mănescu, Diaconu).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale destinate închirierii

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuințe sociale, destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2013, în sensul includerii locuinței situată în municipiul Craiova, cart.Valea Roșie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.33.

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii locuinței sociale, destinată persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, situată în municipiul Craiova, cart.Valea Roșie, str.22 Decembrie 1989, nr.18, bl.8, sc.1, ap.33, compusă din o cameră, în suprafață de 11 mp. și dependințe comune în suprafață de 2,61 mp., către Dumitru lani Ionel.

Art.3. Contractul de închiriere ce are ca obiect locuința identificată la art.2, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Dumitru Iani Ionel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10.Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Art.4.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatele pentru persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

ll.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, către Distribuție Energie OLTENIA S.A., a unui teren care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Gorunului Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 7 ani, către Distribuție Energie OLTENIA S.A., a terenului care aparține domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 22 mp., cu valoarea de inventar de 16.433,86 lei, situat în str. Gorunului, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea modernizării PTS 267, prin montare anvelopă PTAB 20/0kV, 400kVA.

Art.2. Predarea-primirea terenului identificat la art.1 se va face pe bază de proces verbal încheiat în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Distribuție Energie OLTENIA S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 26 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Calotă).

 • 12.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, a bunului „Baracă metalică punctul termic nr.03 Brazda lui Novac”

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casarii și demolarii, a bunului „Baracă metalică punctul termic nr.03 Brazda lui Novac”.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova, nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și nr.170/2012 referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C.Termo Craiova S.R.L., având ca obiect bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Craiova.

Art.3. Se mandatează administratorul special al S.C.Termo Craiova S.R.L. să îndeplinească formalitățile legale de scoaterea din funcțiune, valorificare sau casare a bunului identificat la art.1.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C.Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, prin modificarea valorii de inventar a bunului identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Ciocârliei” Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ciocârliei”, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA)               393.124,47 lei

din care:construcții montaj (C+M)            356.800,15 lei

Durata de realizare a investiției:

- execuție                                    1 lună,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.306/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Diaconu) și 1 abținere (Mănescu).

 • 15.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Prelungirea Teilor” Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Prelungirea Teilor”, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA)                1.314.289,13 lei

din care: construcții montaj (C+M)             1.141.297,49 lei

Durata de realizare a investiției:

 • - execuție                                   4 luni,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.32/2016.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Diaconu) și 1 abținere (Mănescu).

 • 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Costache Negruzzi”

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Costache Negruzzi”, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA)               691.686,22 lei

din care:construcții montaj (C+M)            630.656,64 lei

Durata de realizare a investiției:

 • - execuție                                   2 luni,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.391/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Diaconu) și 1 abținere (Mănescu).

 • 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Balzac” Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Balzac”, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA)               292.599,23 lei

din care:construcții montaj (C+M)            265.593,29 lei

Durata de realizare a investiției:

- execuție                                   3 luni,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Diaconu) și 1 abținere (Mănescu).

 • 18.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Motru” Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Motru”, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA)               806.614,98 lei

din care:construcții montaj (C+M)            756.197,50 lei

Durata de realizare a investiției:

- execuție                                   3 luni,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.454/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Câplea, Florescu, Sirop, Vasile, Diaconu) și 1 abținere (Mănescu).

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale cu destinația de depozit piese auto, situate în municipiul Craiova, str.Ing.Emil Marghitu, nr.11 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale, cu destinația depozit piese auto, situate în municipiul Craiova, str. Ing. Emil Marghitu, nr.11, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20. întrebări si interpelări.

În conformitate cu prevederile pentru desfășurarea on line a ședințelor Consiliului Local, sesiunea de întrebări/interpelări a fost deschisă în data de 29.04.2020, în intervalul orar 15 - 20, iar răspunsurile la acestea au fost încărcate pe platforma ședinței, până azi, 30.04.2020, la ora începerii ședinței. Evidența întrebărilor/interpelărilor și răspunsurilor este atașată la prezentul proces-verbal.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 30.04.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Stelian Bărăgan


Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT, Consjr.Diana DĂRAC