Proces verbal din 30.01.2020

Proces verba CL ord 30.01.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES - VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2020

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 24 consilieri, 3 consilieri sunt absenți (dl.Nicoli, dl. Sirop, dl. Roșculete). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. potrivit procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local, procesele verbale ale sedintei ordinare din data de 19 decembrie 2019 și 8 ianuarie 2020, cât și nota de rectificare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 5497/10.01.2020, însușită de comisiile de specialitate ale Consiliului local al Mun. Craiova. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

O invit pe d-na Consilier Local Predescu Bianca să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

D-na Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna ianuarie 2020.

Prin Dispoziția nr. 932/22.01.2020, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 - 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 30.01.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova, în anul 2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al dlui.Nedelescu Gheorghe și validarea mandatului unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova

 • 3. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2019, realizat de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și din activitățile finanțate integral din venituri proprii, în anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului General al Municipiului Craiova, pentru anul 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova-rețele termice de distribuție 2 PT”-PT 1 și 4, Valea Roșie

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea, respectiv stabilirea unor tarife pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.10

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.16

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

5

 • 14. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect spații comerciale, situate în piețele din municipiul Craiova

 • 16.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47T/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Niela Com S.R.L.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și ai comisiei de contestație

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 referitoare la solicitarea către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părți din imobilul 2985, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și declararea acestuia ca bun de interes public local

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind condițiile de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal pe raza municipiului Craiova.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona bd. Dacia-str. Cpt. N. Vulovici-str. Maresal Al. Averescu, în vederea construirii unei clădiri cu destinația de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+6, parcări la subsol și spații comerciale la parter și realizare acces carosabil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr. 102 A

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălțime P+1+Supantă, cu destinația de club sportiv, situată în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12B

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+1 și anexă gospodărească-magazie, cu regim de înălțime P, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.15

 • 25. Întrebări și interpelări

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2019 referitoare la reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova, în Direcția Generală de Asistență Socială Craiova

5                                                    ~                          5                                                                  5

Ordinea de zi este cunoscută. Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost supuse dezbaterilor comisiilor de specialitate. Propun aprobarea ordinei de zi cu cele 25 de puncte de pe ordinea de zi și punctul 1 peste ordinea de zi. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 30.01.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova, în anul 2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al dlui.Nedelescu Gheorghe și validarea mandatului unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova

 • 3. Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2019, realizat de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și din activitățile finanțate integral din venituri proprii, în anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului General al Municipiului Craiova, pentru anul 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova-rețele termice de distribuție 2 PT”-PT 1 și 4, Valea Roșie

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea, respectiv stabilirea unor tarife pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.10

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.16

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

5

 • 14. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 • 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect spații comerciale, situate în piețele din municipiul Craiova

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47T/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Niela Com S.R.L.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și ai comisiei de contestație

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 referitoare la solicitarea către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părți din imobilul 2985, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și declararea acestuia ca bun de interes public local

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind condițiile de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal pe raza municipiului Craiova.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona bd. Dacia-str. Cpt. N. Vulovici-str. Maresal

Al. Averescu, în vederea construirii unei clădiri cu destinația de locuințe ~                                                                                                                                                  5                                       5

colective, cu regim de înălțime S+P+6, parcări la subsol și spații comerciale la parter și realizare acces carosabil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr. 102 A

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălțime P+1+Supantă, cu destinația de club sportiv, situată în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12B

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+1 și anexă gospodărească-magazie, cu regim de înălțime P, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.15

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2019 referitoare la reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova, în Direcția Generală de Asistență Socială Craiova

5                                                    ~                          5                                                                  5

 • 26. Întrebări și interpelări

1. Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova, în anul 2019.

 • 2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al dlui.Nedelescu Gheorghe și validarea mandatului unui nou consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova

D-na Președintă:

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, având în vedere că sunt și președintele comisiei de validare, vă informez că s-a întrunit comisia de validare anterior ședinței ordinare, a examinat toate documentele care stau la baza validării mandatului d-nei Pîncu Raluca Florentina, a constatat că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate și propune validarea acesteia pentru funcția de membru al consiliului local. Pe de altă parte, cu privire la încetarea mandatului de consilier al d-lui Nedelescu Gheorghe, această chestiune nu este supusă votului, ci doar luăm act. Este supusă votului doar validarea mandatului noului consilier. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Art.1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nedelescu Gheorghe, ca urmare a demisiei și se declară vacant locul de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Se validează mandatul de consilier local al dnei. PÂNCU RALUCA FLORENTINA, următorul supleant pe lista electorală a Alianței Electorale PSD-UNPR la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2016.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.6/2016 referitoare la stabilirea componenței comisiilor de specialitate și a domeniului de activitate al acestora.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Lo cal ă, Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă, dl.Nedelescu Gheorghe și dna. Pâncu Raluca Florentina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

O invităm pe d-na Pîncu să depună jurământul.

D-na Consilier Local Pîncu Raluca:

Subsemnata, Pîncu Raluca Florentina, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, județul Dolj, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ:

Jur sa respect Constituția și legile țârii și sa fac, cu bunâ-credințâ, tot ceea ce sta în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Craiova.

Așa sâ-mi ajute Dumnezeu!

 • 3.  Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2019, realizat de către instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și din activitățile finanțate integral din venituri proprii, în anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă ca excedentele rezultate în anul 2019 din execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, după operațiunile de regularizare, respectiv ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, precum și din activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să rămână la dispoziția acestora, urmând a fi folosite în anul 2020.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4.   Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului General al Municipiului Craiova, pentru anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se propune acordarea calificativului “FOARTE BINE” pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale Secretarului General al Municipiului Craiova, doamna Nicoleta Miulescu, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Craiova se va efectua de către Primarul Municipiului Craiova, pe baza propunerii prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

La acest punct au fost modificări care s-au formulat în ședințele de comisii cu privire la reprezentanții în consiliile de administrație ca efect al încetării mandatului d-lui Nedelescu. Toate au fost avizate în comisii și urmează a vi se înmâna buletinele de vot, să reluăm după aceea adoptarea hotărârii.

D-na Președintă:

Singura problemă pe care aș vrea să o întăresc este faptul că aceste propuneri au fost supuse și aprobate și de comisiile de specialitate, cel puțin comisiile întrunite ieri în mod cert. Prin grija aparatului de secretariat, vor fi înmânate buletinele de vot.

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot prin vot secret. După exercitarea votului și numărarea buletinelor de vot, s-a dat citire procesului-verbal de validare.

D-na Președintă:

Pentru școala gimnazială Gheorghe Țițeica, persoana desemnată, Pîncu Raluca Florentina, în urma votului a întrunit 20 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 vot nul.

Pentru Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Grigore Teologul”, persoana propusă, Mihai Marius, a întrunit 20 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 vot nul.

Pentru Colegiul Național Carol I - persoana propusă Predescu Bianca Maria Carmen a întrunit - 20 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 vot nul.

Pentru Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, persoana propusă Pîncu Raluca Florentina a întrunit 20 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 vot nul.

Pentru Liceul Teoretic Henri Coandă persoana propusă Dumitrache Silviu Ionuț a întrunit 20 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 vot nul.

Pentru Liceul Tehnologic Gheorghe Bibescu, persoana propusă Pîncu Raluca Florentina a întrunit 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 2 voturi nule. A doua persoană propusă pentru că sunt două, dl. Nicolicea Romulus Victor - 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 voturi nule. Propun validarea votului astfel cum a fost exprimat de către consilieri. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018, după cum urmează:

 • a) se desemnează dna. Pâncu Raluca Florentina, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica” Craiova, ca urmare a încetării mandatului dlui.Nedelescu Gheorghe;

 • b) se desemnează dl.Mihai Marius, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” Craiova, ca urmare a încetării mandatului dlui.Nedelescu Gheorghe;

 • c) se desemnează dna. Predescu Bianca Maria Carmen, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova, ca urmare a încetării mandatului dlui.Nedelescu Gheorghe;

 • d) se desemnează dna. Pâncu Raluca Florentina, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu Craiova”, ca urmare a cererii de renunțare a dnei. Predescu Bianca Maria Carmen;

 • e) se desemnează dl.Dumitrache Silviu Ionuț, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Henri Coandă” Craiova, ca urmare a cererii de renunțare a dlui.Nicolicea Romulus Victor;

 • f) se desemnează dna. Pâncu Raluca Florentina și dl.Nicolicea Romulus Victor, reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, ca urmare ale cererilor de renunțare ale dlui.Mihai Marius și dlui.Dumitrache Silviu

5                                                                                              5

Ionuț.

5

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica” Craiova, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” Craiova, Colegiul Național „Carol I” Craiova, Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu Craiova” și Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local ale municipiului Craiova

Dl. Consilier Local Florescu:

La acest punct de pe ordinea de zi se plafonează practic nivelul salariilor angajaților din administrație, dar în referatul de aprobare se face apel la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2020. Această ordonanță plafonează numai funcțiile de demnitate publică, adică să fie fo arte clar că nu se plafonează salariile datorită Ordonanței nr. 1 a Guvernului. Cred că este suficientă această clarificare. Dacă cineva consideră că s-a strecurat o greșeală ar putea fi scos din referatul de aprobare acest pasaj.

Dl. Consilier Local Dindirică:

Stimați colegi, Ordonanța 1/2020 este un act juridic în vigoare, guvernamental, al Guvernului PNL. Plafonarea salariilor din administrație la nivelul salariului viceprimarului a propus-o guvernul dvs. Deci dacă aveți ceva de rectificat, vă rugăm să scrieți guvernului PNL, d-lui Orban. Și două comentarii. Dacă n-ați știut că prin plafonarea salariilor la nivelul viceprimarului se vor stopa toate salariile la nivelul lunii decembrie 2019, atunci este prostie din partea guvernului. Dacă ați știut și n-ați spus-o, este ticăloșie.

Dl. Consilier Local Florescu:

Este sigur o prostie, dar nu din partea guvernului. Cred că prostia este pe aici prin sală și nu în Guvernul României.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea anexelor nr.1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018, astfel:

a) la anexa nr.1 se modifică denumirea funcției de secretar municipiu, în secretar general al unității administativ-teritoriale și se completează funcțiile publice generale de expert, consilier, inspector, consilier juridic, cu funcția publică de consilier achiziții publice;

b) la anexa nr.2 se înlocuiește denumirea „Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a municipiului Craiova”, cu „Direcția Generală de Asistență Socială Craiova” și se completează funcțiile publice generale de expert, consilier, inspector, consilier juridic, polițist local, cu funcția publica de consilier achiziții publice;

Art.2. Pentru anul 2020, începând cu acordarea drepturilor aferente lunii ianuarie, salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum și în cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova, Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova și Sport Club Municipal Craiova, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2019, prin derogare de la prevederile art.1 alin.2, art.2 alin.4, alin.5, art.3 alin.4 și alin.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018, rămân neschimbate.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Direcția Economico-Financiară, Poliția Locală a Municipiului Craiova, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanțare din Fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă Planul de investiții al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanțare din fondul Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova-rețele termice de distribuție 2 PT”-PT 1 și 4, Valea Roșie

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova”-rețele termice de distribuție 2 PT, PT 1 și 4, Valea Roșie-soluția 1, având următorii indicatori tehnico-economici: a. Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 26.015.325 lei din care C+M (inclusiv TVA): 19.805.211 lei

b. Durata de realizare a investiției: 12 luni

5

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea, respectiv stabilirea unor tarife pentru activitățile serviciului de salubrizare, propuse de operatorul regional S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Dl. Consilier Local Mănescu:

La acest punt discutăm despre creșterea taxelor propuse de salubritate. În raport se vorbește foarte mult de încurajarea populației de a face o colectare selectivă. Este un lucru foarte important și un lucru de mare actualitate, dar în Craiova cred că acest lucru, faptul că se face această colectare selectivă, eu cred că este o glumă. Sunt, ca și dvs., cetățean al urbei și nu am observat niciun efort în această direcție. Practic, în afara unor containere în număr foarte mic plantate ici și colo în oraș, nu am observat nicio preocupare în această direcție. Ar fi trebuit să avem containere pentru colectarea selectivă pe fiecare stradă, în fiecare cvartal de blocuri. Acolo unde avem puncte de strângere a gunoiului, trebuia să avem și containere pentru colectarea selectivă. Ar fi trebuit să avem o informare a populației mult mai mare pentru a se face colectarea selectivă. Noi acest lucru nu-l avem în orașul nostru în acest moment. Cheltuielile crescute care ar fi apărut din această preocupare pentru colectarea selectivă, ar fi fost o fundamentare, cred eu, pentru creșterea taxelor pentru strângerea gunoiului. Dar în schimb, noi ce avem la fundamentare? Taxa pe economia circulară, taxa pentru fondul de mediu care a crescut de la 30 la 80 de lei. Da, asta este o realitate și este o justificare, am putea spune. Dar apoi se vorbește în fundamentarea care s-a făcut la acest proiect de casarea autocompactoarelor și achiziționarea unor alte autocompactoare. Și se justifică această creștere a taxelor prin creșterea prețurilor la reparații, la piese de schimb, la combustibil. Ori dacă noi am înlocuit autocompactoare vechi cu autocompactoare noi, chiar dacă au crescut prețurile pe piață la aceste materiale, nu ar fi trebuit să ne afecteze fiindcă cheltuielile pe reparații nu trebuiau să crească, din contră, trebuiau să scadă având utilaje noi. Este un lucru clar, ar fi fost reparații mai puține.

D-na Președintă:

Vă rog să conchideți. Regulamentul prevede alt timp, nu exagerați.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Eu nu exagerez în niciun fel, vă rog frumos. Vă rog să conduceți ședința imparțial. O să conchid, dar vă rog să nu mă întrerupeți. Nu este o justificare pentru creșterea prețurilor. Se vorbește aici, la fel ca justificare de restrângerea ariei de colectare la nivelul municipiului Craiova și de creșterea semnificativă a elementelor de cost salariu. Păi restrângerea știm de ce s-a făcut și este în primul rând și vina acestei societăți, iar acest lucru, această restrângere ar fi trebuit să ducă la redimensionarea societății și reorganizare în așa fel încât să nu constituie o necesitate de creștere a prețurilor. În afară de asta, trebuie să subliniem că vom vota punctul următor și o scădere a redevenței pentru această societate. Deci scădere, nu creștere. Noi scădem redevența societății. Păi toate aceste lucruri nu pot justifica creșterea taxelor. Este inadmisibil. Cel puțin să fi făcut un raport corect să-mi justifice corect creșterea taxelor. Eu sunt împotriva creșterii taxelor pentru această societate.

Dl. Consilier Local Vasile:

Văd că începem anul 2020 în aceeași manieră dezastruoasă în care punem taxe, biruri craiovenilor. Așa cum a spus și colegul meu, nu există niciun fel de justificare responsabilă ca să mărim tariful cetățenilor pentru taxa de salubrizare, exceptând taxa de fond de mediu. Într-adevăr, colegul meu a pus punctul pe i. Sunt utilaje noi, iar în raport ni se prezintă că au crescut cheltuielile de întreținere a acestor utilaje. Le micșorăm redevența celor de la salubritate, dar ei măresc aceste taxe către craioveni. Văd că pe final de mandat nu ridicați deloc piciorul de pe accelerație în a taxa și craiovenii fără niciun fel de milă. Noi nu vom vota acest lucru, mai ales că prin acest proiect de hotărâre faceți ceea ce faceți de foarte mult timp, descurajați orice fel de investiție privată. Este inacceptabil de mare taxa de salubrizare pentru persoane juridice. Deci persoanele juridice în Craiova sunt taxate, super taxate, super impozitate de către autorități și noi vrem să dezvoltăm mediul economic. Este păcat, având în vedere că mai aveți câteva luni de zile de condus această primărie. Suntem împotriva acestor taxe abuzive și, repet, nejustificate.

Dl. Consilier Local Florescu:

M-am înscris la cuvânt și aș dori să mai spun câteva lucruri. Dl. Mănescu, într-adevăr, a evidențiat foarte clar anumite lucruri pe care doream și eu să le aduc în atenție, dar aș mai adăuga un singur lucru, faptul că nu sunt vinovați craiovenii pentru faptul că societatea care face salubrizarea Craiovei, crește salariile angajaților. Adică tot ce se întâmplă, ajunge în final pe spatele cetățeanului de rând. Toate creșterile de motorină, de salarii, trebuie să le suporte cetățeanul. Nu sunt de acord cu această creștere de tarife și voi vota împotrivă. Mulțumesc!

Dl. Consilier Local Nicolicea:

Dl. Consilier Vasile, am crezut că în comisia de urbanism v-a lămurit dl. Butari legat de taxarea, suprataxarea societăților comerciale. Vi s-a explicat clar că este vorba de două modalități de tarife. La persoanele juridice este vorba de taxare pe mc. Și totodată vi s-a explicat că în situația în care societățile comerciale vor colecta selectiv, tariful pentru ridicarea deșeurilor colectate selectiv va fi 0. Deci mă mir că ați făcut această intervenție.

Dl. Consilier Local Voicu:

La acest punct documentația de pe site-ul primăriei pe care vă invit pe toți să-l studiați, este foarte clară. Modificările care survin la tarife, sunt ca urmare a unor restricții impuse de lege. Aș vrea să vă reamintesc câteva lucruri. Conform legii, mai exact Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, salubrizarea localităților este un serviciu de utilitate publică care cade în obligația autorităților locale, adică a noastră. Societatea SC Salubritate are ca principal acționar consiliul local, adică noi. Prin urmare, profitul sau pierderea acestei societăți se face tot la noi. Regelemntarea tarifelor de salubrizare se face în limitele legii 101/2006 și a normelor metodologice elaborate de ANRSC. Ce ne propune astăzi SC Salubritate și executivul? O modificare de tarif ca urmare a creșterii salariului minim pe economie care în 2018 când a fost făcută ultima modificare de tarif era 1900, iar în prezent este 2230, o creștere cu 17% a acestui cost din tarif. De asemenea, tot printr-o hotărâre de consiliu local a crescut tariful de depozitare la groapa de gunoi de la aproximativ 90 de lei la aproximativ 133 lei. Cea mai importantă modificare pe care au menționat-o și colegii anteriori este legată de contribuția pentru economia circulară adică taxa pentru mediu de la 30 lei la 80 lei. De 233 ori a crescut această taxă pe care SC Salubritate trebuie, conform legii să o prevadă în cost. Un alt element de creștere care trebuie reflectat în cost, este cel al pieselor, combustibilului și celelalte consumabile care au crescut în această perioadă cu 10-15 procente. Și nu în ultimul rând s-a și menționat și poate nu ați înțeles exact la ce se referă acel punct. SC Salubritate a făcut în ultimii doi ani investiții de peste 2 milioane de euro în utilaje și mașini care, conform legii, trebuie reflectate în preț prin amortizare. Sigur, celelalte utilaje au fost casate. Ele nu mai produc costuri. Dar noile echipamente trebuie reflectate în preț. Sunteți liberal, dacă nu mă înșel, știți ce înseamnă o amortizare la o firmă. Toate aceste modificări care sunt justificate și impuse de lege au dus la o creștere de 2 lei la tariful pentru populație și de 20 lei la tariful pentru firme. De exemplu, o persoană fizică va plăti în Craiova conform noului tarif, 12,81 lei pe lună pentru gunoi. Cam o jumătate de pachet de țigări pe care cineva îl fumează într-o zi. Și, cu siguranță, acest tarif este mai mic decât în alte orașe din România, în Bacău, Buzău, unde tarifele pentru populație ajung de la 14 lei în sus. Am descoperit un lucru foarte interesant și anume în toate fundamentările de preț, marja de profit pe care SC Salubritate o folosește este de 5% adică fo arte puțin. Este aproape o marjă de avarie, de eroare. Dacă PNL propune o marjă mai mare sau ca SC Salubritate să meargă pe pierdere, să ne spună. De asemenea, tot legea spune că o modificare de tarif se poate face pentru taxa de salubrizare doar dacă elementele de cost depășesc 5% creștere pe trei luni consecutiv. Prin urmare, creșterile nu le face SC Salubritate după bunul plac și conform restricțiilor legale. Aș mai avea de adăugat două lucruri, vă rog. Pe lângă modificarea aceasta, SC Salubritate mai impune eliminarea unui tarif pentru ridicarea deșeurilor reciclabile care de la 21 lei pe mc pentru firme și agenți economici, ajunge 0. Se opune PNL cumva reciclării gratuite în Craiova?

D-na Președintă:

Este foarte documentată intervenția dvs. dau cuvântul d-lui primar.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vreau să vă spun câteva lucruri de care trebuie să țineți cont. De faptul că la nivelul orașului Craiova și al județului Dolj deja operează un master plan de deșeuri. Știți bine că operatorul regional deja a fost desemnat în urma unei licitații. Știți bine că acest operator regional deja operează în județ. La adjudecarea și la atribuirea contractului de colectare a deșeurilor, operatorului i s-a pus condiția că în orașul Craiova va funcționa și va intra în funcție de abia după montarea containerelor îngropate cu care se înaintează foarte foarte anevoios și foarte greu. În mod normal, SC Salubritate știe că în final, într-un an, într-o lună, într-un an și jumătate, cu cât mai repede, cu atât mai bine, se va încheia contractul de delegare a colectării către SC Salubritate. Și, cu toate acestea, această societate nu a încetat nicio clipă să se doteze, să-și facă activitatea de colectare a gunoiului, inclusiv dotări pe care și le-au făcut în ultima perioadă. Inclusiv anul trecut, vreau să vă reamintesc că au achiziționat în leasing operațional mașini de colectare a gunoiului în condițiile în care acest contract de delegare va înceta. Au avut grijă să fie multifuncționale, să le poată folosi și la activitatea care va rămâne la ei, să le poată folosi și la deszăpezire, să le poată monta lame, însă atunci când a scârțâit colectarea gunoiului în oraș, au venit repede cu soluție și au pus-o și în practică și și-au continuat activitatea. În privința colectării selective, că acesta a fost punctul nevralgic pe care l-ați atins, nici aici nu s-a oprit absolut nimic, cu toate că masterplanul de deșeuri are aceste containere de colectare selectivă, că unul din containerele îngropate de pe platformă sau mai multe, reprezintă deșeuri selectate deja nu a făcut ca la salubritate să nu apară acele containere stradale de colectare selectivă care anul acesta se înmulțesc și mai mult. Poate că se putea să cumpere și mașini speciale pentru strângerea deșeurilor selectate, dar gândiți-vă că treaba asta mai durează la SC Salubritate un an. Și cut oate acestea nu a încetat nicio clipă. Ceea ce vorbiți de tarif, cea mai mare sumă vine de la o taxă care este introdusă de Ministerul Mediului. Nu vreau să fac remarcă răutăcioasă, dar vreau să spun că Ministerul Mediului era condus de un ministru ALDE și care nici vina dânsei nu este că a introdus această taxă pentru că este în baza unor normative europene și care asta este. Restul elementelor din fundamentarea și din calculația de preț, sunt elemente care, așa cum a spus și dl. Voicu, sunt lucruri care țin de salariul minim pe economie, și vreau să spun că nu-și crește salubritatea salariile așa la infinit că, vă spun eu, nu sunt salarii foarte mari. Pentru munca pe care o depun acolo, nu sunt foarte mari, dar vorbim de o creștere a salariului minim, acela care este obligat de lege să-l facă. Că vrobim că au cumpărat compactoare și că s-au gândit că aceste compactoare le vor folosi și în continuare când vor rămâne cu salubritatea stradală și cu curățenia stradală și nu vor mai avea contractul de delegare, automat le scade redevența pentru că următoarele pe care le cumpără, le cumpără noi, dar cele noi, așa cum spunea dl. Voicu, suportă un amortisment. Amortismentul este pe cheltuieli. Cheltuielile reduc profitul. Ei au obligația să mențină un profit de 5%. Deci sunt obligați să facă aceste lucruri. Eu vă spun, nu sunt economist, dar pe contabilitatea din societăți private, dau lucrare de control cu oricare dintre dvs. pe orice temă și la orice oră.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitățile serviciului de salubrizare, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea taxei speciale de salubrizare care se datorează de către utilizatori, persoane fizice și juridice, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare din municipiul Craiova, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare a deșeurilor din construcții (lemn si moloz), potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă stabilirea tarifului pentru agentii economici care au în dotare prescontainer, potrivit anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, doamna Alina Maria Marin, respectiv dl.Alin Glăvan, în cazul în care aceasta nu poate participa, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi din data de 31.01.2020, prevăzută în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2013, nr.348/2013, nr.264/2017, nr.47/2018 și nr.513/2018, precum și anexa nr.4, punctul 24 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019 și își încetează efectele art.1, alin.5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.348/2013.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dna.Alina Maria Marin, dl. Alin Glăvan, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea, Mănescu) și 1 abținere (Cosman).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social și părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.10

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.10, către Chetoiu Marius Cristian, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.98/03.01.2011.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 88.471,94 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 ani și cu un avans de 38.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 75/10000, respectiv suprafața indiviză de 12.68 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.5, ap.10, din terenul în suprafață de 1757 mp., din acte și 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Chetoiu Marius Cristian vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.16

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.16, către Rusan Georgeta, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239067/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 129.651,92 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 ani și cu un avans de 21.217,01 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 166/10000, respectiv suprafața indiviză de 24.33 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.2, ap.16, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Rusan Georgeta vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, afl ate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatele pentru persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect spații comerciale, situate în piețele din municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații comerciale, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.47T/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Niela Com S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, cu o perioadă de 7 ani și 6 luni, respectiv până la 01.08.2027, a duratei contractului de concesiune nr.47T/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Niela Com S.R.L., ce are ca obiect terenul aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 152,00 mp, situat în cartier Craiovița Nouă, bd. Oltenia, nr.55, la parterul blocului 61A, cu destinația de terasă, aferentă spațiului comercial deținut de S.C. Niela Com S.R.L.

Art.2. Renegocierea redevenței pentru terenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre se va face prin raport de evaluare care va fi însușit de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.47T/2005.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.161/2004.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Niela Com S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului indemnizației pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și ai comisiei de contestație

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă cuantumul indemnizației pentru activitatea depusă de membrii comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și ai comisiei de contestație, de 900,00 lei brut/ședință, pe întreaga durată de funcționare a comisiilor.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.299/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 1 abținere (Godinel).

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Dl. Consilier Local Vasile:

Țin să vă aduc aminte că trebuia să-mi dați cuvântul, potrivit regulamentului de organizare și funcționare, atunci când mi s-a pronunțat numele. Nu ați făcut-o, așa considerați dvs. să conduceți ședința. La acest proiect de hotărâre se diminuează redevența lui SC Salubritate. Deci în aceeași ședință noi hotărâm ca SC Salubritate să plătească mai puțin către primărie și totodată, să mărească tarifele către cetățeni. Am înțeles din expunerea colegului consilier, nu i-am reținut numele, dar a avut o expunere foarte bună din care am reținut că acest lucru trebuie făcut pentru mărirea salariilor. Deci a spus-o negru pe alb ca să înțeleagă toți craiovenii. Pentru că se măresc salariile, trebuie să mărim tariful către cetățeni. Eu vreau să întreb câte sute de oameni au fost disponibilizați în ultimii ani de la Salubritate și aș vrea să ni se răspundă acum pentru că este pe proiect. Câte sute de oameni au fost dați afară și ce se întâmplă, de ce peste aproximativ un an de zile, să știe toată lumea, SC Salubritate rămâne exclusiv cu ceea ce îi dă primăria, adică măturatul străzilor. De ce? Pentru că SC Salubritate SRL sub conducerea dvs., a PSD, nu a mișcat niciun deget să participe la licitația pentru masterplanul de deșeuri. Deci SC Salubritate a noastră putea să se asocieze cu oricine și să participe la licitație. Din păcate a câștigat un operator privat care va colecta gunoiul de la cetățeni, iar Salubritatea va rămâne cu o echipă de măturători prin oraș. Să-mi spuneți mie dacă s-a procedat sau nu s-a procedat bine. Și ce se îmntâmplă cu toate acele sute de oameni și vreau să știu acum câte sute de oameni au fost dați afară de la Salubritate în ultimii doi ani.

Dl. Consilier Local Voicu:

Aș vrea să răspund și eu la acest punct, chiar dacă nici eu nu știu cum se numește colegul aproape liberal, fost pdl-ist care a înțeles din toată expunerea că salariul minim pe economie este tot ce a contat la creșterea tarifului în condițiile în care toți ceilalți colegi au menționat că ponderea cea mai mare o are taxa de mediu. Dar probabil că atâta poate dânsul înțelege. De asemenea, la acel punct s-a arătat clar că tariful propus de salubritate și de primărie este la minimul posibil în lege. Dsacă totuși, Domniile lor au o propunere proprie și nu doar sunt împotrivă să taie, să vină să ne spună o propunere proprie bazată pe lege, fundamentată corect, nu doar pe opinii sau pe campanie electorală.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

O să-l rog pe Mihai Butari să explice de unde scade redevența, din ce scade. Este explicat, dar poate că nu s-a citit cu atenție și o să mai explice Mihai o dată. Persoane ca să-și piardă locul de muncă, adică noi să anticipăm că o să dea cumva contractul de delegare la firma care a câștigat masterplanul și să-i dea anticipat afară. Nu a fost dat nimeni afară.

Dl. Director Butari:

Scăderea redevenței vine de la faptul că s-au casat niște utilaje, deci s-au cumpărat altele de către societatea noastră. Nu avea niciun sens să păstrăm redevența. Poate, dacă vreți, punem redevența pe utilajele noastre, ceea ce este ilegal.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Tocmai asta este corelarea între scăderea redevenței și creșterea tarifului prin adăugarea amortismentului . Eu am explicat odată.

D-na Președintă:

Explicația dată de către dl. Director de la Salubritate este elocventă. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Salubritate Craiova S.R.L., având ca obiect bunurile proprietate publică și privată aparținând municipiului Craiova, astfel:

 • a. se anulează pozițiile din anexa nr.2 aferente bunurilor scoase din inventar și identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b. se modifică art.3 în sensul diminuării redevenței lunare cu suma de 20.971,04 lei/lună, respectiv, de la 155.046,76 lei/lună, la 134.075,72 lei/lună, începând cu 01.02.2020.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.209/2011.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea) și 2 abțineri (Cosman, Mănescu)).

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 referitoare la solicitarea către Guvernul României referitoare la transmiterea unei părți din imobilul 2985, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și declararea acestuia ca bun de interes public local

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.545/2019 și va avea următorul conținut:

„După preluare, partea de imobil se utilizează ca drum de acces la proprietățile limitrofe imobilului 2985, pentru asigurarea accesului la căile de comunicații de interes local, județean și național, cu asigurarea fondurilor de la bugetul local, într-un termen de 5 ani de la transmiterea părții din imobilul prevăzut la art. 1 din hotărâre.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin ap aratul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Ministerul Apărării Naționale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se scot din domeniul privat bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) se modifică numărul de inventar al bunului identificat la poziția 28 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.553/2019, din 21100096, în 21100097.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Lo cal ă, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind condițiile de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal pe raza municipiului Craiova.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Am prezentat în comisiile de specialitate, sunt eliminate cele două articole, 32 și 36 și astăzi am distribuit ultima modificare pe care executivul a propus-o la art. 24.

Modificarea pe care o avem avizată și de direcția de contencios are în vedere art. 24 alin. 1 lit. j cu privire la dimensiunea pe care trebuie să o aibă maxim înălțimea de 90 cm, era în proiectul de regulament, pentru protejarea vizuală a teraselor pentru elementele apreciate ca nocive sau dezagreabile. A avut în vedere raportul, sesizarea formulată de SC Osam Pan SRL în procedura de publicitate de transparență care este încă în termen. Având în vedere sesizarea, s-a admis în parte solicitarea petentei, în sensul majorării înălțimii maxime a elementelor de delimitare astfel că acest articol va suna altfel, după cum urmează: Delimitarea suprafețelor de teren aferente teraselor se poate face cu respectarea prevederilor alin. 1 lit. d și e cu următoarele tipuri de elemente: jardiniere, arbuști ornamentali naturali plantați în recipienți, mobili, balast sau stâlpi decorativi, garduri mobile decorative, indiferent de tipul de separator utilizat, înălțimea acestuia nu va trebui să depășească 110 cm astfel încât să fie asigurată comunicarea vizuală în și dinspre spațiul amenajat al terasei. Înălțimea arbuștilor ornamentali, naturali, plantați în recipienți independenți mobili poate ajunge până la 110 cm cu condiția ca amplasarea acestora să fie astfel făcută încât să nu optureze vizibilitatea în și dinspre terasa amenajată la distanță de minim 2 m între recipienți. Este distribuită către dvs., o aveți pe masă ca fiind propunerea de modificare.

Dl. Consilier Local Florescu:

La acest punct se propune aprobarea unui regulament privind condițiile de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal. Am studiat și eu acest document pe care societatea comercială Osam Pan SRL vi l-a adus la cunoștință și dvs., Primăria Municipiului Craiova. Eu consider că acest proiect de regulament trebuie scos de pe ordinea de zi a acestei ședințe, să respectăm Legea 52/2003 care ne obligă să facem următorii pași, pași care nu au fost făcuți: 1. Expunere de motive; 2. Un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; 3. Un studiu de impact sau de fezabilitate. Acești pași nu au fost făcuți, de aceea în primă instanță, în procesul care este pe rol încă, Osam Pan a câștigat, iar procesul se află la instanța superioară și probabil că va câștiga și acolo dacă noi astăzi vom vota acest proiect în forma în care ni se propune de către executiv. Atât am avut de spus pe acest punct și aș dori să rog și colegii mei să nu voteze un proiect care este la limita legii, ca să nu-i spun că este ilegal și este îndreptat cu dedicație clară împotriva unui singur agent economic de pe raza municipiului Craiova. Mulțumesc!

Dl. Consilier Local Vasile:

Așa cum a spus și colegul meu, mai pe românește spus, a existat o societate comercială căreia nu i s-a dat voie la un moment dat să-și îngrădească această terasă cu un gard de 1,5 m. Pentru acest lucru noi modificăm acest regulament. Cu privire la înălțimea arbuștilor cu care poți delimita terasa, eu nu sunt de acord nici cu 90 cm, nici cu 110 cm. Nu știu în ce măsură decide primăria sau cine decide din primărie că nu trebuie obturată vizibilitatea. Nu știu cine. Are cineva chestii dintr-astea fanteziste să vadă cine ce consumă pe fiecare terasă? Sau ce vizibilitate? Eu vă spun că exceptând centrul vechi unde probabil am putea să lăsăm această împrejmuire a teraselor cu arbori ornamentali de gen tuya de 110 cm, nici nu știu dacă există, să știți că aceste terase nu sunt numai în centrul vechi. Aceste terase sunt amplasate pe bulevarde mari, pe bulevarde din orașul nostru unde este plin de praf. Adică, după părerea mea, trebuie să lăsăm agenții economici să-și poată împrejmui terasa cu jardiniere cu arbuști ornamentali gen tuya de 1,5 m astfel încât clienții teraselor care putem fi toți din această sală, să fie protejați de praful de pe stradă pe care știți cu toții că există și pe care roțile mașinilor îl ridică și îl aruncă în ceașca de cafea. Deci nu înțelegem efectiv de unde și până unde se limitează înălțimea acestor jardiniere la împrejmuirea teraselor decât singura explicație este cea pe care a adus-o colegul nostru, dl. Florescu, faptul că unei societăți comerciale nu i s-a aprobat acest lucru în timp ce altora li s-a aprobat. De ce nu știu. Deci rugăm insistent să eliminăm această dimensiune a plantelor verzi din jardiniere de 110 cm pentru sănătatea craiovenilor. Nu ca să vadă primăria, să nu obtureze vizibilitatea din tramvai pe terase. Nu are niciun sens.

D-na Președintă:

Cu privire la chestiunile de legalitate, dau cuvântul d-nei Secretar, General, cu privire la chestiunile ce țin de arhitectură voi da cuvântul d-nei arhitect șef.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Sub aspectul condiției de legalitate, acestea sunt îndeplinite în ce sens? Există varianta legală și este corect ca o autoritate legală să aibă norme de reglementare cu privire la regimul construcțiilor, potrivit Legii 50. Ca atare, cu privire la construcțiile provizorii unde, dacă știți, practica era neunitară, chiar dvs. ați invocat de foarte multe ori că în materie de autorizare suntem cu puncte de vedere divergente, s-a încercat și sa făcut și publicitatea prevăzută de lege cu termen limită 30 ianuarie ca un asemenea regulament să reglementeze în mod unitar tot ce înseamnă construcție provizorie de această natură în municipiul Craiova. Este o practică pe care o avem în toate municipiile mari din țară, în toate localitățile, astfel încât să putem vedea când se încalcă prevederea legală în ce sens și care a fost regula de reglementare. Obiecțiunea cu privire la acea dimensiune sau cu privire la elementele de urbanism, d-ra arhitect vi le-a explicat și țin mai mult de tot ce înseamnă o regulă urbanistică în municipiul Craiova. Faptul că am vrea să fie într-o zonă așa și într-o zonă așa, ar apărea un regim discriminatoriu și am fi acuzați de o aplicare neunitară a legislației în vigoare. Ca atare, modalitatea pe care v-am adus-o în față, n-a avut în vedere un litigiu existent pentru că noi reglementăm unitar toată Craiova sub acest aspect. Avem în vedere inclusiv construcțiile provizorii de pe terenurile private. Deci, ca atare, nu avem în vedere ceva restrictiv, ci, dimpotrivă, poate dacă vreți, dintr-o întâmplare un litigiu se suprapune pe un articol din acest act care va avea caracter normativ.

D-na Arhitect Miereanu:

Bună ziua, cu privire la stabilirea înălțimii, aș ruga să aveți în vedere faptul că așa cum a fost reglementat încă din anul 2013 când a apărut prima variantă a acestui regulament, peste tot în oraș indiferent că vorbim despre centrul istoric sau despre restul amplasamentelor din oraș, se interzice fixarea în paviment cu orice fel de mijloace a acestor elemente de demarcare, inclusiv a mobilierului urban. În aceste situații, bănuiesc că este foarte lesne de înțeles că un element nefixat la teren sub nicio formă, cu cât crește în inălțime devine mai puțin stabil, el putând provoca răsturnări sau rănirea altor persoane. Noțiunea de terasă, atâta timp cât vorbim despre ea pentru că s-a pus problema vizibilității în cadrul regulamentului, prevede faptul ca acei care stau la terasă, să poată vedea ce se întâmplă în exteriorul ei și cei care circulă în exteriorul terasei să poată vedea că acolo este o terasă și nu un spațiu îngrădit. Vizibilitatea este o condiție a terasei pentru că dacă nu doresc să fiu văzut, stau în interiorul spațiului, în separeu. Nu este vorba și chiar și acea înălțime de 90 cm nu făcea posibilă vederea în farfuria clientului, raportat la înălțimea medie a unui om. De asemenea, vreau să vă atrag atenția că atâta timp cât ne raportăm la terasele care se amplasează pe domeniul public, nu pe proprietăți private, toate elementele de mobilă, mesele, umbrele, pergole, gărduțuri, jardiniere, se asimilează elementelor de mobilier urban care trebuie gândite și dimensionate la scară umană, ele să poată fi percepute de către cetățean, nu raportate la înălțimi ale clădirilor. Așa cum se arată în sesizarea d-nei petent.

D-na Președintă:

Aș vrea și eu să mai spun un singur lucru. Oportunitatea modificării regulamentului și pe cale de consecință a abrogării dispozițiilor precedente și adoptarea uneia noi în prezența regulamentului supus votului, provine și din faptul că regulamentul a fost adoptat printr-o hotărâre a Consiliului local din 19 decembrie 2013 modificată în ședința din 27.03.2014, prin care a fost, cu referire la dispozițiile legale existente în vigoare la acea dată, stabilit un termen de punere în legalitate a situației existente anterior și anume 31.08.2014. Cum acest termen s-a împlinit de mult și el privea art. 32 și 36, acestea fiind corelate între ele, în afară de chestiunile puse în discuție și împlinirea de atâta timp a termenului stabilit, termen legal, ducea la adoptarea unui nou regulament. Pe cale de consecință, supun votului regulamentul, cu modificările arătate de executiv. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Regulamentul local privind condițiile de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal pe raza municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.846/2013, nr.158/2014, nr.315/2014 și nr.273/2015.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Marinescu Radu).

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona bd. Dacia-str. Cpt. N. Vulovici-str. Mareșal Al. Averescu, în vederea construirii unei clădiri cu destinația de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+6, parcări la subsol și spații comerciale la parter și realizare acces carosabil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr. 102 A

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona bd. Dacia-str. Cpt. N. Vulovici-str. Maresal Al. Averescu, în vederea construirii unei clădiri cu destinația de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+6, parcări la subsol și spații comerciale la parter și realizare acces carosabil, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Dacia, nr. 102 A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălțime P+1+Supantă, cu destinația de club sportiv, situată în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12B

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei clădiri, cu regim de înălțime P+1+Supantă, cu destinația de club sportiv, situată în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+1 și anexă gospodărească-magazie, cu regim de înălțime P, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.15

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+1 și anexă gospodărească-magazie, cu regim de înălțime P, situată în municipiul Craiova, str. Plopului, nr.15, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2019 referitoare la reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova, în Direcția Generală de Asistență Socială Craiova Dl. Consilier Local Mănescu:

V-am rugat de nenumărate ori să nu ne mai aduceți materialele înaintea ședinței. Eu sunt unul dintre consilierii care citesc toate materialele atent și mă documentez. Nu este posibil să-mi aduceți materialele înaintea ședinței și vreți să votez punctele propuse de dvs. Asta înseamnă că nu aveți niciun pic de respect față de noi, consilierii. Acest punct pe care mi-am aruncat acum privirile nu face decât să-mi justifice afirmațiile pe care le-am făcut în ședințele trecute în care m-am referit la transformarea acestei direcții în care v-am spus că nu este decât dorința acordării unor sinecuri politice. Dar mai mult pe acest pu nct nu pot discuta pentru că nu am avut posibilitatea să citesc, să mă documentez și să-mi spun un punct de vedere avizat. Deci voi vota împotriva acestui punct.

D-na Președintă:

Nu știu la ce comisiei ați participat dvs. dar la comisiile întrunite ieri și alaltăriei am supus dezbaterii.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă încetarea efectelor art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019 referitoare la reorganizarea Direcției de Asistență Socială Craiova, în Direcția Generală de Asistență Socială Craiova.

Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019 rămân nemodificate.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mănescu) și 1 abținere (Diaconu).

 • 26. Întrebări și interpelări

Dl. Consilier Local Mănescu:

Voi reveni în fiecare ședință cu aceleași probleme la care nu mi se răspunde.

Problema Liceului Voltaire. Am cerut de nenumărate ori accesul în una din cele două săli de sport care sunt în zonă să fie acordat și elevilor de la Liceul Voltaire. Ieri sau astăzi nu știu exact când, aveți și din partea părinților dintre care o parte sunt în sală, o cerere pentru a se rezolva această problemă. Deci este o problemă urgentă pentru Liceul Voltaire. Sunt multe lucruri care se întâmplă în acea zonă și sunt multe probleme de rezolvat, dar asta este cea mai importantă și cea mai stringentă. Dacă vă spun că și aleea de acces a elevilor care este promisă de nu știu când și care nu ar fi necesitat niște cheltuieli majore, putea fi rezolvată ca elevii să nu meargă prin noroi când plouă ca să intre în liceu, asta ar părea prea puțin. Dar problema sălii de sport trebuie rezolvată. Mi s-a promis de către dl. Primar înainte de începerea anului școlar că se va rezolva. A trecut primul semestru, trece și al doilea și această problemă nu s-a rezolvat. Vă rog frumos, dați-ne cel puțin un răspuns dacă nu doriți să rezolvați această problemă sau dacă nu se poate rezolva, dar și eu, și liceul, și părinții din sală, vrem rezolvarea acestei probleme.

Am mai ridicat de două luni două probleme. Dl. Viceprimar a spus că le va avea în atenție. Probabil se vor rezolva, dar nu mi s-a spus ce se întâmplă cu circulația din zona Lidl din Romanești, este pe ordinea de zi, este în discuție, se va rezolva și cu punctul de la str. Râului, trecerea spre spital, spre centru care și aceea am cerut de mai multe ori să fie rezolvată.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vă rog frumos, dl. Primar, pe str. Bolintineanu, acolo unde s-au construit blocurile cele noi, este dezastru. Iar sunt containere pe trotuar, iar este făcut praf trotuarul, iar locuitorii din zonă sunt disperați de zona aceea în care s-a construit și nu au avut loc și a dărâmat în stânga și dreapta.

Vreau să vă mai rog să nu uitați că de trei ani vă rog pentru str. Verdi și nu a fost nici până acum reparată.

Pentru ce am votat în decembrie, să-mi spuneți și mie când mutăm stația pentru că alaltăriei chiar s-au certat acolo că nu au avut loc cu autobuzele și a ieșit un întreg circ și nu am înțeles de ce îi mai lăsați să mai parcheze acolo.

Să nu uitați, vă rog frumos, cu programul de fertilizare in vitro pentru părinții care nu pot avea copii. Vă mulțumesc.

Dl. Consilier Local Florescu:

Două probleme aș dori să aduc în atenția executivului. Asociația Foștilor Deținuți Politic au dreptul la transport public gratuit în municipiul Craiova. Se respectă această regulă însă rugămintea dumnealor este ca legitimațiile să fie vizate anual și nu lunar așa cum este acum, din mai multe motive pe care le înțelegem, de vârstă s.a.m.d.

În asociația de locatari ANL R2008, d-na administrator nu a mai venit din data de 12 decembrie la asociație până în data de 27 ianuarie când am primit eu această sesizare și se pare că sunt mari întârzieri la plata utilităților și oamenii se tem să nu rămână fără apă, căldură, ș.a.m.d. Nu s-au mai încasat bani de două luni.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Aș vrea să vă întreb în legătură cu parcările rezidențiale. Am tot fost întrebat când se finalizează procedura cu parcările rezidențiale.

Aș vrea să vă mai aduc o idee pentru parcările rezidențiale, pe străzile cu sens unic unde au fost trasate acele parcări rezidențiale cred că era mai optim să fi făcut parcările în solz de pește, se câștigau astfel 30-40% la numărul de parcări.

Dl. Consilier Local Câplea:

Am primit o sesizare de la mai mulți cetățeni din zona Niela cum că sunt foarte multe mașini abandonate. Poliția Locală ar trebui să controleze bine zona, să facă anumite cercetări. Le pot da și anumite poze de la acele mașini care ridică această suspiciune.

La fel ca și colegul meu, care este stadiul parcărilor rezidențiale și dacă s-a terminat inventarierea locurilor de parcare. În ultimele două-trei luni de zile am fost abordat de zeci de cetățeni și vă spun sincer că este neclar. Dacă noi nu am putut să le dăm un răspuns, așteptăm de la dvs. să ne spuneți care va fi parcursul acestui proiect. Vă mulțumesc.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dl. Mănescu, este culmea să mă certați pe mine pentru Voltaire, când eu am fost cel care a ținut cel mai mult pieptul la toate presiunile care au venit de la odobleja și la tot ce a fost în această perioadă. Am promis, însă vreau să vă spun un lucru. Între timp, liceul Odobleja a acționat în instanță hotărârea de consiliu pe care noi am dat-o în introducerea Voltairelui și o parte din spațiu să îl pună la dispoziție liceului Voltaire. Și au pierdut. O reluăm. A trebuit să lăsăm să-și spună instanța cuvântul.

Circulația de la Lidl și intersecția cu str. Râului, dl. Viceprimar Cosman, vă rog frumos, dl. Claudiu Iancu este în sală, chemați-l și mergeți acum cu dl. Mănescu și lămuriți. Este vorba de semaforizarea inteligentă de la Lidl, pașii care s-au făcut, ce urmează de făcut și intersecția de la spital cu Râului cu semaforizarea probabil. Informați pe dl. Consilier împreună cu dl. Viceprimar în ce stadiu este și unde este.

Str. Bolintineanu și Verdi, vă răspunde dl. Viceprimar. Este prinsă în acordul cadru cu cele 95 de străzi. Aceștia sunt pașii. Haideți să vă spun un lucru. Cea mai mare sumă băgată în asfaltări vreodată în Craiova a fost de 45 milioane. Anul trecut am băgat 65 de milioane, cu 20 de milioane în plus și am făcut 25 de străzi noi. Deci anul acesta ne-am propus să băgăm 70 milioane. O să facem 35 - 40 de străzi noi. Acesta este ritmul. Dar important este că trebuie și noi ca primar, consilieri, viceprimari, să le spunem cetățenilor lista de străzi, să o facem cât mai publică și vreau la buget să apară la toți consilierii lista de străzi ca oamenii să fie conștienți că există prinsă în proiect și odată prinsă în proiectul de buget nu se mai poate modifica. Că este mai târziu, dar se face. El are nerăbdarea în momentul când vede că pe aia se lucrează, pe aia se lucrează și pe a lui nu se lucrează. Spune: la mine nu mai vine niciodată. Mai ales, cum zice d-na Ungureanu că este de trei de ani. Pe lângă acordul cu cele 86 de străzi, anul acesta s-a licitat deja și intră un acord nou. În paralel a ajuns din urmă un alt acord cu alte 9 străzi. Ala de 95 de străzi care de fapt s-au făcut vreo 110 până acum, de care zice d-na Nuță, vine și acela și la un moment dat, nu va trebui să stăm să se termine cele 86 ca să înceapă aștelalte și o să lucreze toate cele trei acorduri în paralel ca să câștigăm timp.

Stația de la Poiana, noi am avut acordul Consiliului Județean pentru că știți că este stația operatorilor județeni și am avut obligația legală să-i dăm Consiliului Județean o perioadă în care se mută stația și dotările la noua locație și suntem în cursul acestei perioade. L-am rugat pe Cosmin Durle, administratorul primăriei, să se ocupe de această treabă și eventual, să vă și informeze în ce stadiu este consiliul județean cu mutatul ei și când intră în vigoare mutarea efectivă. Deci nu se mai revine. Asta este și cu asta a rămas.

Fertilizarea in vitro am prins-o în buget, este bugetul pe site-ul primăriei, o să vedeți, este sumă prinsă acolo. Nu am alocat o sumă foarte mare pentru că putem să o rectificăm, pentru că avem neclarități în fundamentarea acestei activități care este o noutate și pentru Direcția de Creșe care se ocupă de această fundamentare și care avem rugămintea, transmitem și din partea d-nei consilier și din partea mea și a celorlalți, să se urgenteze această fundamentare de către d-na director.

Asociația Foștilor Deținuți Politic, este dl. Director de la RAT aici și o să vă răspundă și o să facă o evaluare dacă se poate să vizeze anual și nu lunar. O să vă rog să trimiteți un răspuns d-lui Florescu, dl. Manda.

Bl. R2008, dl. Cosman, verificați dvs. Este grav dacă d-na de o lună de zile nu a mai călcat pe acolo, chiar sunt probleme.

Parcările rezidențiale, este un program care va apărea foarte curând cu prima parcare rezidențială la care începe licitația. Am preferat să găsim o parcare pentru început, care are numărul de locuri de parcare mai mare decât numărul de apartamente. Ca să rodăm și noi soft-ul, oricum este și parcarea cea mai exterioară, cea mai de la limită, și să venim încet încet spre centru. În momentul când pornește această alocare a locurilor, nu se va sta să se termine ca să înceapă următoarea etapă. La un moment dat se vor duce una peste alta. Cât de curând va apărea dl. Viceprimar cu Direcția de Servicii Publice și cea de la social să prezinte cât mai repede programul. Eu zic că pe undeva, din aproximarea pe care am primit-o, la începutul lunii martie, adică luna februarie va fi cea de înștiințare. Ce se întâmplă? Programul este pur digital. Închirierea locului de parcare nu are decât o variantă digitală, însă având în vedere că sunt foarte mulți pensionari, sunt foarte mulți oameni care nu au aptitudini să lucreze cu informatizarea asta modernă, vom face o echipă că de asta am băgat Serviciul de asociații de locatari ca să poată să meargă și la cetățeni, să facă și la sediul administrației, un suport pentru cei care nu știu să-și introducă on line să-i ajute, să le introducă efectiv celor în vârstă documentele.

Străzile cu sens unic în solzi. Multe străzi sunt înguste și am țiunut cont și de faptul că la parcarea în solzi în momentul când iese mașina, blochează toată circulația pe când la parcarea paralelă cu bordura, intră, iese, și nu mai trebuie să facă același lucru și am preferat la străzile acestea unde se parcau și pe strânga și pe dreapta să rămână efectiv o bandă întreagă pe care să se poată circula. O să rog Poliția Locală să urgenteze această problemă cu mașinile parcate necorespunzător pe străzile cu sens unic. Marea majoritate a străzilor cu sens unic sunt înguste. Cea mai mare problemă este că pe parcarea în solzi se parchează și dubițe și dubele acelea fac ca efectiv să nu mai ai pe unde să mai treci. Și gândeste-te că poate mai trece o dubiță după aceea și dubiță cu dubiță blochează circulația. Deci parcarea în solzi este o problemă. Uită-te pe Calea București unde este parcarea în solzi că în momentul când pleacă o mașină din parcarea în solzi blochează banda I.

Mai vorbeam de mașini parcate și abandonate. Dați-le, dl. Câplea, d-lui Mateescu tot ce înseamnă mașini parcate, care nu au impozitul și vignieta plătită, le poate ridica. Dacă are impozitul și vignieta plătite, nu le poate ridica. Dacă în zona respectivă intervenim cu parcarea rezidențială, atunci și dacă le are plătite impozitul și vignieta, după ora 18 le poate ridica. Dar dați-i exact d-lui Mateescu adresa ca să le poată identifica.

D-na Președintă:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 30.01.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bianca Maria Carmen Predescu

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona

sed ord. 30.01.2020


33


FP 43-04, ver. 1