Proces verbal din 28.05.2020

Proces verbal din data de 28.05.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES- VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.05.2020

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2020 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova potrivit căruia, în situații excepționale, constatate potrivit prevederilor legale, ședințele consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice (on line). Având în vedere cele prezentate, ședința de azi, 30.04.2020 își desfășoară lucrările on line.

Vă rog să facem prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 25, 2 consilieri sunt absenți (dl.Calotă Firmilian, dl. Marinescu Radu). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Toate punctele de pe ordinea de zi au avize favorabile de la toate comisiile.

Supun aprobării dvs. procesele verbale ale sedintei ordinare din data de 30 aprilie 2020 și și extraordinare din 22 mai 2020. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Viceprimar Stelian Bărăgan să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna mai 2020.

Prin Dispoziția nr. 3983/21.05.2020, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b și d, coroborat cu alin.3 lit.b și alin.5 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 28.05.2020, ora 12,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, on line:

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2020

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amânării sărbătoririi în 1 iunie 2020, a „Zilei Municipiului Craiova”

 • 12. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată de Curtea de Apel Craiova

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere, încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C.BYBANU AMUR

S.R.L

 • 14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor terenuri și spații situate în Piața Valea Roșie, Piața Centrală, Piața Centrală -Hala de carne și Târgul Municipal Craiova.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile date în administrare operatorului Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și F ondului Locativ Craiova

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile conexe serviciului de transport public local de persoane, desfășurate de R.A.T. SRL și a comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie

 • 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Plopului”

 • 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Mesteacănului”

 • 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Trandafirului”

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică și a funcțiunilor în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Țepeș-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinație din zonă industrială, în zonă mixtă și servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonski, nr.71.

 • 21. Întrebări și interpelări.

Punctul 20 a fost retras de pe ordinea de zi, iar punctele 5 și 9 au suferit modificări.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 28.05.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Retragerea punctului 20 de pe ordinea de zi nu are legătură cu condiția de legalitate privind întocmirea documentației, care după cum a fost susținută în comisiile de specialitate juridică și urbanism, este potrivit prevederilor legale, ci ca urmare a insistențelor consilierului local Adriana Ungureanu pentru a da posibilitatea să i se răspundă la toate neclaritățile formulate de aceasta.

Toate comisiile de specialitate au comunicat în termenul stabilit avizele favorabile pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Municipiului Craiova, pe anul 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.

Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și

cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2020

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și

cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amânării sărbătoririi în 1 iunie 2020, a „Zilei Municipiului Craiova”

 • 12. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată de Curtea de Apel Craiova

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere, încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C.BYBANU AMUR S.R.L

 • 14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor terenuri și spații situate în Piața Valea Roșie, Piața Centrală, Piața Centrală -Hala de carne și Târgul Municipal Craiova.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile date în administrare operatorului Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și F ondului Locativ Craiova

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile conexe serviciului de transport public local de persoane, desfășurate de R.A.T. SRL și a comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie

 • 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Plopului”

 • 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Mesteacănului”

 • 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Trandafirului”

 • 20. Întrebări și interpelări.

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2020

S-a supus la vot singura propunere făcută pentru președintele de ședință, cea a d-lui consilier local Marius Mihai și a fost votată cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Mănescu).

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2020, dl. Adrian COSMAN.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea) și 1 abținere (Mănescu).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Municipiului Craiova, pe anul 2019

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale municipiului Craiova și raportul de performanță, pe anul 2019, prevăzute în anexele nr.1-22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale-bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, aferente anului 2019 prevăzute în anexa (pag.1-75) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.

Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2019: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-74) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova- dna Rezeanu Marinela, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 04.06.2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dna. Marinela Rezeanu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mănescu) și 2 abțineri (Cosman, Sirop).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-670.805,00 mii lei (451.880,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 218.925,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-671.016,00 mii lei (451.528,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 219.136,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli rectificate ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-13 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă (Mănescu).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2020 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-146.398,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 145.398 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-148.689,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 147.178,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.511,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere (Vasile).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a) total venituri-133.395,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 130.282,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.113,00 mii lei);

b) total cheltuieli-137.440,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 134.312,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.128,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a) total venituri-11.444,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

b) total cheltuieli-11.444,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.38/2020.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2020 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri - 1.074.348,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 1.083.717,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mănescu) și 1 abținere (Vasile).

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amânării sărbătoririi în 1 iunie 2020, a ,,Zilei Municipiului Craiova”

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă amânarea sărbătoririi la 1 iunie 2020, a „Zilei Municipiului Craiova”, pentru o dată care va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Florescu) și 5 abțineri (Ungureanu, Vasile, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 12. Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată de Curtea de Apel Craiova

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se ia act de Sentința Civilă nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată de Curtea de Apel Craiova și se aprobă închirierea, fără licitație, a spațiului care aparține domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în str. A. I Cuza, nr.6, în suprafață de 51,01 mp, către Marinescu Gheorghe.

Art.2. Prețul de închiriere al spațiului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza raportului de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Marinescu Gheorghe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru și 2 abțineri (Predescu, Mănescu).

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere, încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C.BYBANU AMUR S.R.L

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractului de închiriere nr.9288/21.06.2016, încheiat între S.C.Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Bybanu Amur S.R.L., având ca obiect terenul care aparține domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 71.05 mp., poziția cadastrală 1, situat în Piața Orizont din municipiul Craiova.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. Bybanu Amur S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere (Vasile).

 • 14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor terenuri și spații situate în Piața Valea Roșie, Piața Centrală, Piața Centrală - Hala de carne și Târgul Municipal Craiova.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă închiriere, prin licitație publică, pe o perioadă de patru ani, a terenurilor și spațiilor comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini și Documentațiile de atribuire a contractelor de închiriere, în vederea închirierii terenurilor și spațiilor identificate la art.1, conform anexelor nr.2-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prețul minim de pornire al licitației, se stabilește în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.544/2019 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020.

Art.4. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să organizeze procedura de închiriere prin licitație publică și să semneze contractele de închiriere a terenurilor și a spațiilor comerciale identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/2018 și se anulează poziția 2 din anexa nr.1, anexa nr.3 și anexa nr.5 a Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.444/2018 și poziția 8 din anexa 1, anexa 9 și anexa 18 a Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Craiova nr.36/2016.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile date în administrare operatorului Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă metodologia de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru activitățile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 23 voturi pentru

1 vot împotrivă (Mănescu) și 1 abținere (Vasile).

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile conexe serviciului de transport public local de persoane, desfășurate de R.A.T. SRL și a comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l.Se aprobă tarifele pentru activitățile de publicitate, curse ocazionale, ITP, tractări/relocări, închiriere, desfășurate de R.A.T. SRL, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(1) Se aprobă comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie - maxim 5% din valoarea biletelor achiziționate.

(2) Stabilirea comisionului acordat de R.A.T. SRL se va face prin negociere, în funcție de valoarea totală a biletelor achiziționate.

Art.3.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova dl. Zorilă Dan, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL, tarifele și comisionul la vânzarea titlurilor de călătorie, prevăzute la art.l și art.2.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dl. Zorilă Dan și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Plopului” Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Plopului”, astfel:

Valoarea totală (inclusiv TVA)- 2.206.138,91 lei, din care construcții montaj (C+M)-1.639.676,81 lei, iar durata de execuție a investiției - 4 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.117/2017.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 7 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Mesteacănului”

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Mesteacănului”, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA) - 742.428,50 lei, din care construcții montaj (C+M) - 677.194,79 lei, iar durata de execuție a investiției - 3 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.38/2016.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 7 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Trandafirului

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Trandafirului”, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA) - 2.031.510,08 lei, din care construcții montaj (C+M)-1.755.472,51 lei, iar durata de execuție a investiției- 4 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.430/2015.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 7 abțineri (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

20.1ntrebări și interpelări

În conformitate cu prevederile pentru desfășurarea on line a ședințelor Consiliului Local, sesiunea de întrebări/interpelări a fost deschisă în data de 27.05.2020, în intervalul orar 15 - 20, iar răspunsurile la acestea au fost încărcate pe platforma ședinței, până azi, 28.05.2020, la ora începerii ședinței. Evidența întrebărilor/interpelărilor și răspunsurilor este atașată la prezentul proces-verbal.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 28.05.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Stelian Bărăgan


Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT

Tudosie Ramona