Proces verbal din 27.02.2020

Proces verbal CL ord 27.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.02.2020

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 23 consilieri, 4 consilieri sunt absenți (d-na Ungureanu, dl. Vasile, dl. Sirop, dl. Roșculete). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. procesele verbale ale ședintei ordinare din data de 30 ianuarie 2020 și ședinței extraordinare din 14 februarie 2020. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

O invit pe d-na Consilier Local Predescu Bianca să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

D-na Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna februarie 2020.

Prin Dispoziția nr. 2813/20.02.2020, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 - 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 27.02.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federația Română de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj, în vederea organizării Zilei Internaționale a Romilor, la Craiova, în data de 08 aprilie 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, pentru anul 2020.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T. SRL., pentru anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2020, a numărului de asistenți pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2020 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiție, ce se vor vira Agenției Naționale pentru Locuințe, în anul 2020

 • 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.5

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.15

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.2

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.6

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.1

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2020-2021

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru închirierea prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 • 23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius Cătălin, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Dezrobirii, nr.94 B

 • 24. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. AL SHEFA FARM S.R.L., asupra cotei-părți de 6,88 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 • 25. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Țîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părți de 3,97 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 • 26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Țîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părți de 7,06 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 • 27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea numiților Sandu Valentin și Sandu Eugen Venus, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Madona Dudu, nr. 21

 • 28. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Colegiul Național „Carol I” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.38

 • 29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, a bunului „Corp C17 - Moara”

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.177/2016 încheiat între Colegiul Național „Elena Cuza” și S.C. DIODA IMPEX S.R.L

 • 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.980/2016 încheiat între Colegiul Național „Carol I” și Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.74/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.318/2011 încheiat între municipiul Craiova și Ivănescu Liliana Delia

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.205/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Atlantys Internațional S.R.L.

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L.-D

 • 37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 38. Proiect de hotărâre privind desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena, în funcția de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L.

 • 39. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale

 • 40. întrebări și interpelări

Peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea către R.A.T. SRL a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

În raport de ordinea inițială, punctul 20 a fost retras de pe ordinea de zi. În aceste condiții, 39 de puncte sunt pe ordinea de zi. Totodată, mai avem un punct peste ordinea de zi. Toate punctele de pe ordinea de zi și punctul peste ordinea de zi, au făcut obiectul dezbaterilor în comisiile de specialitate și au primit aviz favorabil de la acestea. Cine este pentru ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.l.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 27.02.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local

al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2019

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XlI-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federația Română de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj, în vederea organizării Zilei Internaționale a Romilor, la Craiova, în data de 08 aprilie 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, pentru anul 2020.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport

Club Municipal Craiova, pentru anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale R.A.T.

SRL., pentru anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2020, a numărului de asistenți pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2020 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiție, ce se vor vira Agenției Naționale pentru Locuințe, în anul 2020

 • 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.5

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.15

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.2

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.6

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.1

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru închirierea prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 • 22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius Cătălin, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Dezrobirii, nr.94 B

 • 23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. AL SHEFA FARM S.R.L., asupra cotei-părți de 6,88 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 • 24. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Țîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părți de 3,97 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 • 25. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Țîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părți de 7,06 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 • 26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea numiților Sandu Valentin și Sandu Eugen Venus, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Madona Dudu, nr. 21

 • 27. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Colegiul Național „Carol I” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.38

 • 28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, a bunului „Corp C17 - Moara”

 • 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.177/2016 încheiat între Colegiul Național „Elena Cuza” și S.C. DIODA IMPEX S.R.L

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.980/2016 încheiat între Colegiul Național „Carol I” și Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.74/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.318/2011 încheiat între municipiul Craiova și Ivănescu Liliana Delia

 • 34. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.205/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Atlantys Internațional S.R.L.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L.-D

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 37. Proiect de hotărâre privind desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena, în funcția de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L.

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale

 • 39. Proiect de hotărâre privind concesionarea către R.A.T. SRL a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 40. Întrebări și interpelări

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2020 Dl. Consilier Local Mihai Marius:

Propun ca și președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru perioada martie - mai 2020 pe dl. Stelian Bărăgan.

D-na Președintă:

Supun la vot propunerea d-lui consilier cu desemnarea făcută. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Cine este pentru proiectul de hotărâre în ansamblu?

Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2020, dl.Stelian BĂRĂGAN.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XlI-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020 Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la

vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă contractul de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XlI-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.1.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Teatrul Național „Marin Sorescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federația Română de Motociclism, prin clubul sportiv FREE BIKE TEAM, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă contractul de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federația Română de Motociclism, prin CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TeAM”, în vederea organizării evenimentului Cupa Regională Hard Enduro Craiova, în perioada 11-12 aprilie 2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.1.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine, Federația Română de Motociclism și CLUBUL SPORTIV „FREE BIKE TEAM”, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj, în vederea organizării Zilei Internaționale a Romilor, la Craiova, în data de 08 aprilie 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă contractul de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj, sed ord. 27.02.2020                           9                                             FP 43-04, ver. 1

în vederea organizării Zilei Internaționale a Romilor, la Craiova, în data de 08 aprilie 2020, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.1.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Asociația Centrul de Cultură al Romilor Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, pentru anul 2020.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. (1) Se aprobă cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2020, în valoare de 150.634,50 lei.

(2) Plata cotizației prevăzută la alin.1 se va realiza din bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale

R.A.T. SRL., pentru anul 2020

Dl. Consilier Local Florescu:

Am analizat organigrama si statul de funcții al SC RAT SRL. După părerea mea, este o organigrama disproporționată în sensul că sunt prea multe funcții tesa și prea puțini șoferi, vatmani, mecanici și alte funcții ale albinelor RAT care aleargă să constituie bugetul acestui SRL. La acest punct eu mă voi abține, nu neapărat din acest motiv. În fond, este dreptul actualei conduceri a SC RAT SRL să hotărască modul în care gândesc o organigramă. Eu mi-am spus numai punctul meu de vedere. Mulțumesc!

Dl. Consilier Local Mănescu:

La acest punct, am observat înființarea a 25 de posturi noi. Sunt posturi de producție, sunt posturi probabil necesare în urma analizelor făcute la RAT de înființare a acestor posturi. Ceea ce mi-a creat mie o oarecare nedumerire este că acum zece zile, acum o săptămână și ceva, am votat bugetul acestei instituții și venim cu înființarea posturilor după ce am făcut bugetul. Odată ce nu erau aprobate, probabil că posturile nu au fost nici bugetate. Deci cred că trebuia să fie ordinea inversă, trebuiau să vină cu aceste posturi că nu este acum descoperită necesitatea acestor posturi, trebuiau să vină înainte de a aduce în plen bugetul instituției, așa încât în buget să fie prinse și aceste posturi. Trebuiau bugetate. Acum ce facem? Vom face rectificare, vom face modificări, dar este tipic nouă de a crea bugete care să nu reflecte realitatea. Deci asta este singura observație pe care o am eu la acest punct.

Dl. Director al RAT, Sorin Manda:

Bună dimineața, și vă mulțumesc. O să-i răspund prima dată d-lui consilier Florescu, și în mare parte o să-i dau pentru prima dată dreptate. Numai că, dacă și Domnia sa citea materialul de pe ordinea de zi, vedea că se înființează numai posturi pentru producție, adică posturile despre care a spus Domnia sa, posturi pentru șoferi, posturi pentru personal de întreținere, vatmani, posturi pentru mecanici, frigotehnist, electronist ș.a.m.d.

Dl. Consilier, aveți dreptate, a fost votat în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli al RAT SRL , acum 10 zile, cum spuneți dvs. Dacă citeați și dvs. cu atenție, a fost prins acolo și materialul trimis de noi și în materialul făcut de către direcția de specialitate, Direcția Economică din cadrul primăriei Craiova, prevede această creștere de personal. Toată această mărire este bugetată pentru acest an. Nu va fi nevoie de rectificare și nici nu ar putea să fie altfel. Prima dată se vede dacă sunt bani în buget și apoi se prognozează cheltuielile cu organigrama, statul de funcții. Nu se poate altfel, să votăm organigrama și apoi să vedem dacă avem sau nu avem bani în buget. Mulțumesc frumos.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale R.A.T. SRL, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dl. Zorilă Dan, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL, să voteze organigrama și statul de funcții aprobate la art.1 din prezenta hotărâre

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL și Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 20 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Câplea, Diaconu) și 1 abținere (Florescu).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2020, a numărului de asistenți pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă, pentru anul 2020, numărul de 550 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

ll.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică, în sensul înlocuirii dnei. Toncea Lia Martha, în calitate de secretar al Comisiei locale de ordine publică, cu dna. Gligorijevic Georgeta-Viorica, șef serviciu temporar-Serviciul Resurse Umane.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.69/2016.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Poliția Locală a Municipiului Craiova, dna. Gligorijevic Georgeta-Viorica și dna. Toncea Lia Martha vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă lista pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Lista prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova, cât și pe pagina de internet a instituției.

Art.3. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințele pentru tineri destinate închirierii, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate Primarului Municipiului Craiova, în termen de 7 zile de la afișare. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2020 și respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiție, ce se vor vira Agenției Naționale pentru Locuințe, în anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă cuantumul chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2020 aplicabilă titularilor contractelor de închiriere prelungite sau încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe în anul 2020, pentru   titularii contractelor de închiriere prelungite sau

încheiate, începând cu data de 31 iulie 2015, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, ce se vor vira în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru titularii contractelor de închiriere aflate în curs de executare la data de 31 iulie 2015 și care expiră în cursul anului 2020, cuantum aplicabil până la data expirării, precum și cuantumul chiriei și al sumelor reprezentând recuperarea investiției aplicabile acestor contracte de la data expirării și până la sfarșitul anului 2020, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă menținerea cotei de 0,1 % aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.37/2019 aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tinerii care vor împlini vârsta de 35 ani în cursul anului 2020.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie acte adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1-3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.Tl, sc.6, ap.5

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.5, către Anghel Elena Alina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.136927/08.10.2010.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 91.405,97 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 25 ani și cu un avans de 14.978,52 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 101/10000, respectiv suprafața indiviză de 17,21 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.5, din terenul în suprafață de 1757 mp., din acte și 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Anghel Elena Alina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.15

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.4, ap.15, către Barbu Mihaela Dana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239023/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 82.886,85 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 ani și cu un avans de 13.472,52 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 108/10000, respectiv suprafața indiviză de 15,79 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.4, ap.15, din terenul în suprafață de 1517 mp., din acte și 1467 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210185 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Barbu Mihaela Dana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.2

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.1, ap.2, către Sonleitner Ingrid Irina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239042/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 83.423,44 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 25 ani și cu un avans de 13.657,96 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 142/10000, respectiv suprafața indiviză de 20.86 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.1, ap.2, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Sonleitner Ingrid Irina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.6

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.1, ap.6, către Dumitra Ion, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239045/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 90.065,31 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 20 ani și cu un avans de 14.746,91 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 152/10000, respectiv suprafața indiviză de 22.35 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.1, ap.6, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Dumitra Ion vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.1

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.1, către Toma Ion, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.239085/29.12.2004.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 82.980,42 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 ani și cu un avans de 25.000,00 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 103/10000, respectiv suprafața indiviză de 15.09 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, blocul T3, sc.4, ap.1, din terenul în suprafață de 1518 mp., din acte și 1468 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210186 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Toma Ion vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru închirierea prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate pentru închirierea prin licitație publică a terenurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de mijloace de publicitate pe raza municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă lista de priorități privind atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractele de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru persoanele juridice și fizice prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, vor fi încheiate de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe o perioadă de 4 ani, pentru sediu.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius Cătălin, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Dezrobirii, nr.94 B

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius Cătălin, asupra terenului în suprafață de 62 mp., cu nr.cadastral 221569, intabulat în Cartea Funciară nr.221569, aferent construcției spălătorie auto, situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94 B, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 10 ani.

Art.3. Cuantumul prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Domnul Ion Marius Cătălin are obligația de a plăti, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinței terenului, pe ultimii trei ani, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către domnul Ion Marius Cătălin, în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Ion Marius Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. AL SHEFA FARM S.R.L., asupra cotei-părți de 6,88 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. AL SHEFA FARM S.R.L., asupra cotei-părți de 6,88 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, intabulat în Cartea Funciară nr.68424, având nr.cadastral 10580/4/2, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 10 ani.

Art.3. Cuantumul prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. S.C. AL SHEFA FARM S.R.L., are obligația de a plăti, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinței terenului, pe ultimii trei ani, pentru cota-parte de 6,88 %, din terenul în suprafață de 1714 mp., calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către S.C. AL SHEFA FARM S.R.L.,, în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. AL SHEFA FARM S.R.L., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Țîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părți de 3,97 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Țîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părți de 3,97% din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, intabulat în Cartea Funciară nr.68423, având nr.cadastral 10580/5, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 10 ani.

Art.3. Cuantumul prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Doamna Țîrcomnicu Viorela are obligația de a plăti, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinței terenului, pe ultimii trei ani, pentru cota-parte de 3,97%, din terenul în suprafață de 1714 mp., calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către doamna Țîrcomnicu Viorela, în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Țîrcomnicu Viorela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Țîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părți de 7,06 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Țîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părți de 7,06 % din terenul în suprafață de 1714 mp., aferent imobilului-spațiu comercial, intabulat în Cartea Funciară nr.68657, având nr.cadastral 10580/4/1, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 10 ani.

Art.3. Cuantumul prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Doamna Țîrcomnicu Viorela are obligația de a plăti, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinței terenului, pe ultimii trei ani, pentru cota-parte de 7,06 %, din terenul în suprafață de 1714 mp., calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către doamna Țîrcomnicu Viorela, în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Țîrcomnicu Viorela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea numiților Sandu Valentin și Sandu Eugen Venus, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str. Madona Dudu, nr. 21

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea numiților Sandu Valentin și Sandu Eugen Venus, asupra terenului în suprafață de 40,36 mp., care face parte din terenul în suprafață de 315 mp. din acte și 328 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.Madona Dudu, nr.21, care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 10 ani.

Art.3. Cuantumul prestației titularilor dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Sandu Valentin și Sandu Eugen Venus au obligația de a plăti, în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinței terenului, pe ultimii trei ani, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea prevederii art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj și să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către Sandu Valentin și Sandu Eugen Venus, în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Sandu Valentin și Sandu Eugen Venus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27.Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Colegiul Național „Carol I” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.38

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale „Decebal” Craiova, asupra a trei încăperi identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situate la parterul imobilului corp A al Școlii Gimnaziale nr.1 „Obedeanu”, care aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.38.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Colegiul Național „Carol I” Craiova, a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Preluarea-predarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de preluare-predare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 referitoare la darea în administrare și gestionarea de către unitățile de învățământ preuniversitar a clădirilor și terenurilor în care acestea își desfășoară activitatea.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Colegiul Național „Carol I” Craiova și Școala Gimnazială „Decebal” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Pâncu).

 • 28. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, a bunului „Corp C17 - Moara”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casarii și demolarii, a bunului „Corp C17 - Moara”, identificat cu nr. cadastral 212090, înscris în cartea funciară nr. 212090.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.177/2016 încheiat între Colegiul Național „Elena Cuza” și S.C. DIODA IMPEX S.R.L

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.177/25.01.2016 încheiat între Colegiul Național „Elena Cuza” și S.C. DIODA IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul în suprafață de 15,80 mp., aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Mihail Viteazul, nr.12, pe o perioada de 2 ani, respectiv până la 25.01.2022.

Art.2. Se împuternicește directorul Colegiului Național „Elena Cuza” să încheie și să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. DIODA IMPEX S.R.L. și Colegiul Național „Elena Cuza” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Pâncu).

 • 31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului^ de închiriere nr.980/2016 încheiat între Colegiul Național „Carol I” și Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.980/15.03.2016 încheiat între Colegiul Național „Carol I” și Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana, având ca obiect spațiul în suprafață de 28,75 mp., aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Ion Maiorescu, nr.2, pe o perioada de 2 ani, respectiv până la 15.03.2022.

Art.2. Se împuternicește directorul Colegiului Național „Carol I” să încheie și să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana și Colegiul Național „Carol I” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.74/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.74/01.07.1995, având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 346,35 mp, situat în str.Frații Buzești, nr.lbis, în sensul înlocuirii părții contractante S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A., cu S.C. DAILY GROUP S.R.L.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune 74/1995.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/1994 și nr.66/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A. și S.C. DAILY GROUP S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 33.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.318/2011 încheiat între municipiul Craiova și Ivănescu Liliana Delia

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.318/2011, având ca obiect terenul aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 58 mp., situat în str.Lămâiței, nr.27A, în sensul schimbării părții contractante Ivănescu Liliana Delia, cu Stancu Gheorghe și Stancu Natalia.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.318/2011.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.273/2010.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Ivănescu Liliana Delia, Stancu Gheorghe și Stancu Natalia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 34.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.205/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Atlantys Internațional S.R.L.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.205/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Atlantys Internațional S.R.L., având ca obiect terenul în suprafață de 26 mp., situat în municipiul Craiova, Aleea Teatrului, nr.6, între blocurile T3B și T3C, în sensul schimbării părții contractante S.C. Atlantys Internațional S.R.L., cu Petrovici Teodor și Petrovici Ionica.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr. 205/2001.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.123/2000.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Petrovici Teodor și Petrovici Ionica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 35.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L.-D

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.38392/23.05.2006, având ca obiect spațiul cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 51,07 mp., situat în municipiul Craiova, str. Olteț nr.5, în sensul schimbării părții contractante din C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L-D, în C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L, reprezentată legal prin dr. Dumitrescu Dalila.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 36.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

În forma modificată, legată de completarea anexelor cu mijloacele de transport pe care am prezentat-o în comisii.

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se modifică suprafața și valoarea de inventar a bunului identificat în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) se scoate din domeniul privat bunul identificat în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 37.Proiect de hotărâre privind desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena, în funcția de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L.

Dl. Consilier Local Câplea:

Ce să înțeleagă cetățenii Craiovei? Acum câteva luni de zile, o lună, două, trei, dna Nicolăiță Lorena era schimbată din funcția pe care o deținea. Acum ați reevaluat-o pe doamna, acum este bună pentru Termo Urban Craiova SRL? Noi nu vom gira aceste schimbări de cadre și ne vom abține de la vot, așa cum am spus-o constant de-a lungul timpului, considerăm că sunt doar niște rotiri de cadre pe care dvs. le faceți în interiorul administrației craiovene. Mulțumesc!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dl. Câplea, dvs. nu sunteți manager la Poșta Română? Vedeți că sunteți sub contract cu Primăria Craiova. Verificați!

D-na Președintă:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă revocarea din funcția de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., a dlui. Dupir Mihai Cătălin.

Art.2. (1) Se aprobă desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena, în funcția de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., începând cu data de 01.03.2020.

(2) Contractul de administrare al dnei. Nicolăiță Lorena va fi supus aprobării Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna. Bedelici Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termo Urban Craiova S.R.L., revocarea din funcția de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., a dlui. Dupir Mihai Cătălin și desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena, în funcția de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., începând cu data de 01.03.2020.

Art.4. Pe aceeași dată, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.284/2018.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Termo Urban Craiova S.R.L., dna. Nicolăiță Lorena, dl. Dupir Mihai Cătălin și dna. Bedelici Nicoleta Livia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu 20 voturi pentru și 3 abțineri (Florescu, Câplea, Diaconu).

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova, în sensul înlocuirii dlui.Manda Marian Sorin, cu dl.Cosman Adrian, Viceprimar al Municipiului Craiova, în calitate de vicepreședinte al comisiei.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.517/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 39. Proiect de hotărâre privind concesionarea către R.A.T. SRL a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

D-na Președintă:

Prezentăm punctul cu modificările aduse de executiv, supuse dezbaterilor comisiilor cu aviz.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Nu am avut timp să citesc foarte atent modificările, deoarece, ca de obicei, nu vă dezminteți și le aduceți în ultimul moment să ni le supuneți atenției, chiar în dimineața asta, și aș vrea doar să mi se explice, nu este o critică, un lucru pe care nu l-am înțeles, modificarea în materialul prezentat de noi, avem o majorare a redevenței cu un milion, șase sute și ceva de mii de lei, iar în articolul modificat ni se prezintă valoarea redevenței conform amortizărilor bunurilor de 14 milioane. Unde este concordanța între cele două lucruri care sunt prezente în articol și în modificare? Adică valoarea care este în articolul modificat include această majorare? Cum s-a ajuns la această diferență? Aș vrea să mi se explice și mie.

Dl. Director Gâlea:

Suma menționată ca redevență în modificarea la raportul inițial, cuprinde inclusiv creșterea redevenței din luna ianuarie, când s-au transmis în concesiune. Este redevența totală care se plătește, cuprinde și redevența calculată în luna ianuarie, când s-au transmis în concesiune celelalte 25 de autobuze la care s-a mai adăugat și redevența calculată acum la ultimele 13 autobuze.

D-na Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, după cum urmează:

 • a) se completeză anexa 4.1 cu bunurile prevăzute la art.1;

 • b) se modifică art.6.1, și va avea următorul conținut:

“In schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute în anexa nr.4.1, Operatorul se obligă să plătească redevența autorității contractante, redevență calculată la valoarea de amortizare a bunurilor, în sumă de 14.302.508,14 lei/an.";

 • c) se modifică art.6.2, și va avea următorul conținut:

“(1) Operatorul va achita lunar, până la data de 10 a lunii următoare, pentru luna trecută, către Autoritatea Contractantă, 3% din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete și abonamente), iar diferența rămasă până la valoarea redevenței menționată la art.6.1, va fi achitată trimestrial, împărțită în tranșe egale.

(2) Emiterea facturii fiscale pentru diferența de redevență, se va face între data de 15 și 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Operatorul va achita trimestrial, Autorității Contractante, diferența de redevență datorată anual, împărțită în tranșe egale, cel târziu la 30 de zile de la emiterea facturii.”

Art.3. Predarea bunurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de proces verbal de predare-primire.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL și nr.96/2019 referitoare la modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat fiind votat cu unanimitate de voturi.

40 Întrebări și interpelări

Dl. Consilier Local Mănescu:

Dl. Primar, revin, ca la fiecare ședință, cu același punct legat de Voltaire. Începând de astăzi liceul Voltaire are ARACIPUL în vizită pentru acreditare. Vă rugasem înainte ca pentru a-i ajuta și pentru a avea o situație cât mai bună în acreditare, să rezolvați și problema sălii de sport care să fie transferată liceului Voltaire. N-am rezolvat-o, în plus, alte instituții ale statului le-au pus în fața porților, căci prostia este uniformă în toate partidele, le-au pus în ușa liceului un spațiu de carantină pentru bolnavii cu coronavirus. Am avut probleme, au avut dânșii, dar eu, fiind în consiliul de administrație și sunt foarte apropiat de dânșii, probleme cu elevii, clase întregi, incomplete cu elevi, părinții nu-i mai lăsau să vină la ore, o întreagă nebunie care s-a realizat exact în acest moment pentru dănșii când primesc ARACIP-ul pentru acreditare. Să sperăm că vor trece bine peste acest punct, dar problema care ține strict de primărie. V-am rugat, sala de sport să o rezolvăm. Niciun răspuns până acum. V-am rugat și asta cred că o s-o faceți, terenul de sport din spate să fie bituminizat și el, să se toarne bitum pe el, și aleea de acces a elevilor care este într-o stare deplorabilă. Eu am constatat că primăria a făcut eforturi mari pentru renovarea liceului, aducerea în situații bune, dar au rămas niște spații jos la parter, unde am constatat că au plecat și au fost neterminate. Este vorba despre o toaletă pentru băieți și de bibliotecă. Ar trebui să luăm în considerare și să finalizăm această lucrare pentru că au nevoie de această situație. Vă rog frumos să luați în considerare cerințele mele și fiți sigur că trei ședințe care mai sunt, o să revin în fiecare cu acest punct. Vă mulțumesc!

D-na Președinte:

Înainte de a da cuvântul d-lui Diaconu, pentru că dvs. sunteți în consiliul de administrație, noi ieri în comisia juridică am discutat această plângere, această sesizare și sub aspectul faptului că există o sală de sport disponibilă, dar ea este închiriată cu ora și a fost dată ca spațiu disponibil. Ați discutat în consiliul de administrație acest lucru?

Dl. Consilier Local Mănescu:

Sigur că da, am discutat.

Dl. Consilier Local Diaconu:

Stimate domnule primar, stimați colegi, săptămâna trecută am avut o ședință la sediul partidului în care doi bătrânei au venit cu o problemă pe care au sesizat-o de câteva ori în consiliu la Primăria Craiovei pentru achiziția unui teren pe HCL 430/2017. Aș vrea ca dl. Bărăgan, dacă are amabilitatea să rămână câteva minute după ședință, să-i prezint documentele acestor persoane și să încercăm soluționarea acestor probleme care datează de 5-6 ani. Mulțumesc!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

O să o iau invers. Dl. Bărăgan deja a preluat problema, o să discutăm să vedem despre ce este vorba. Rog Patrimoniul, haideți să vină Victor, să convocăm conducerea de la Odobleja, să vedem care este atitudinea față de sala asta de sport, să verificăm și ce spune d-ra Predescu vis a vis de închirierea care se face acolo. Știți ce se întâmplă? Eu vreau să vă spun exact. Există din nou o iufă din aceasta în care toată lumea face plângeri la toată lumea și datorită a ceea ce s-a creat acolo, la Odobleja cu isteria cu acest liceu Voltaire care fură clădirile și pleacă cu ele acasă, sunt funcționari care refuză să mai facă absolut nimic, nicio mișcare, la cele două licee. Inclusiv Inspectoratul Școlar nu mai răspunde la nicio solicitare, la nicio confruntare pe tema a ceea ce este în zona respectivă. Vreau să vă spun un lucru inedit. Secția 3 a Poliției naționale, funcționează de ani de zile, dinainte de anii 2000 oricum, într-un local care inițial fusese la Electroputere. Acest contract de închiriere între Primăria Craiova și Poliția Județeană a fost prelungit de-a lungul timpului. Bineînțeles, ca la orice lucru care înseamnă învățământ, trebuie să fie aprobat de consiliul de administrație al colegiului. De patru întruniri ale consiliului de administrație de la Odobleja, nu se dă acceptul Poliției Naționale să funcționeze acolo, în condițiile în care Poliția Națională ne apără pe noi, și copiii, și profesorii, și părinții, și pe toată lumea. Și este un local care deja a fost amenajat de Poliția Națională în sensul acesta. De asta vă spun că vreau să mai discutăm încă o dată și dacă va trebui din nou să iscăm un scandal, dar constatăm că sala de sport a doua este închiriată, vă garantez că iscăm scandalul, numai din dorința de a face dreptate.

Vis a vis de problema cu acel centru care este, efectiv, al Ministerului Sportului și care a fost dat în acest sens de către Ministerul Sportului și Turismului, deci n-are nicio legătură cu primăria, nici măcar cu prefectul, nu-i iau apărarea, dar asta este realitatea, practic pot să vă spun că sunt două curți diferite. Sunt în apropiere, dar sunt două curți. Ieri am luat hotărârea împreună cu Direcția de Patrimoniu și am blocat accesul care este apropiat de acest centru de carantină la ora aceasta și se intră pe cealaltă stradă în așa fel încât elevii nu mai au ce căuta în zona aceea. Ca să nu mai vorbim că centrul de carantină este un centru în care sunt izolate persoane perfect sănătoase care nu au niciun simptom. Singura suspiciune apare datorită faptului că au trecut prin zone care sunt suspecte de acest corona virus sau au avut contact cu persoane la care s-a confirmat. Simptomatologic acele persoane nu au absolut nimic și deja o mare parte din ele au încept să iasă din acel loc. 14 zile. În momentul în care va fi primul lucru dovedit, lucrurile se complică și se intră în altă zonă și în alte măsuri.

D-na Președintă:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 27.02.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bianca Maria Carmen Predescu

SECRETAR GENERAL, Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT, Tudosie Ramona