Proces verbal din 26.03.2020

Proces Verbal CL ord 26.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.03.2020

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2020 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova potrivit căruia, în situații excepționale, constatate potrivit prevederilor legale, ședințele consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice (on line). Având în vedere cele prezentate, ședința de azi, 26.03.2020 își desfășoară lucrările on line.

Vă rog să facem prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 26 consilieri, 1 consilier este absent (dl. Roșculete). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Toate punctele de pe ordinea de zi au avize favorabile de la toate comisiile.

Supun aprobării dvs. procesele verbale ale sedintei ordinare din data de 27 februarie 2020 și 20 martie 2020. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. Viceprimar Stelian Bărăgan să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna martie 2020.

Prin Dispoziția nr. 3191/19.03.2020, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b și d, coroborat cu alin.3 lit.b și alin.5 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 26.03.2020, ora 12,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, on line, având următorul proiect al ordinii de zi:

Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma tichetelor sociale, pentru veteranii și invalizii de război din municipiul Craiova

 • 6. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al Romaniei, la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii școlari 2020-2021 și 2021-2022

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de functii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social „Locuinta protejata pentru victimele violentei domestice”, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social

 • 14. Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social Centrul de zi pentru persoane varstnice „Clubul Seniorilor”, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova

 • 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinței sociale situate în municipiul Craiova, str.Eustațiu Stoenescu nr.25, bl.F19, sc.1, ap.15

 • 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.8

 • 20. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 • 21. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiului Craiova, pentru anul școlar 2020-2021

 • 22. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unui imobil situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice și Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 • 24. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7

 • 25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical stomatologic situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craiovița Nouă

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

 • 28. Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015 referitoare la transmiterea în folosință gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale, desfășurată de R.A.T. SRL

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona str.Doljului-str.Păltiniș-str. Lămâiței, în vederea construirii unei locuințe S+P+1+M, generat de imobilul situat în str. Păltiniș, nr.53

 • 32. Întrebări și interpelări

Puncte peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HotărâriiConsiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019 referitoare la stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor

Punctele 12 și 24 au fost retrase de pe ordinea de zi, iar punctul 1 de pe ordinea de zi a fost modificat. Supun la vot ordinea de zi, cu modificările prezentate.

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.l.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 26.03.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu încă două puncte. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Toate comisiile de specialitate au comunicat în termenul stabilit avizele favorabile pentru toate punctele de pe ordinea de zi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma tichetelor sociale, pentru veteranii și invalizii de război din municipiul Craiova

 • 6. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al Romaniei, la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii școlari 2020-2021 și 2021-2022

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

 • 12. Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social „Locuinta protejata pentru victimele violentei domestice”, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social

 • 13. Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social Centrul de zi pentru persoane varstnice „Clubul Seniorilor”, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova

 • 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinței sociale situate în municipiul Craiova, str.Eustațiu Stoenescu nr.25, bl.F19, sc.1, ap.15

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.8

 • 19. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 • 20. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiului Craiova, pentru anul școlar 2020-2021

 • 21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unui imobil situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice și Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 • 23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical stomatologic situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craiovița Nouă

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

 • 26. Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015 referitoare la transmiterea în folosință gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale, desfășurată de R.A.T. SRL

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona str.Doljului-str.Păltiniș-str. Lămâiței, în vederea construirii unei locuințe S+P+1+M, generat de imobilul situat în str. Păltiniș, nr.53

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea HotărâriiConsiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019 referitoare la stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

 • 31. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor

 • 32. Întrebări și interpelări

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-670.160,00 mii lei (453.335,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 216.825,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-670.371,00 mii lei (453.335 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 217.036,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul anual de investiții 2020, rectificat, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli rectificat al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri - 1.070.457,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 1.079.826,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2020.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna.Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu).

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistență socială, sub forma tichetelor sociale, pentru veteranii și invalizii de război din municipiul Craiova

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii de asistență socială, sub forma tichetelor sociale, în valoare de 300 lei, veteranilor și invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia evenimentelor din anul 2020, respectiv Ziua Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie și Ziua Națională a României, sărbătorită la 1 decembrie.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al Romaniei, la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii școlari 2020-2021 și 2021-2022

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii școlari 2020-2021 și 2021-2022.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 votuti perntru și 1 abținere (Pâncu).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 20 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Vasile, Mănescu) și 4 abțineri (Câplea, Diaconu, Sirop, Florescu).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, reprezentantul municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L., organigrama și statul de funcții aprobate la art.1.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, S.C. Salubritate Craiova S.R.L și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Cosman, Sirop).

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Mănescu, Vasile).

 • 12. Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social „Locuinta protejata pentru victimele violentei domestice”, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă înființarea serviciului social „Locuință protejată pentru victimele violenței domestice”, cod serviciu social 8790CR-VD-III, prevăzut in cadrul proiectului „Venus-Împreuna pentru o viață în siguranță” -POCU/465/4/4/128038, fără personalitate juridică, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, cu un posturi de natura contractuală.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social „Locuință protejată pentru victimele violenței domestice”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13.Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social Centrul de zi pentru persoane varstnice „Clubul Seniorilor”, in subordinea Directiei

Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al serviciului social

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă înființarea serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”, cod serviciu social 8810CZ-V-II, prevăzut în cadrul proiectului „Îmbătrânirea activă o șansă la o viață demnă”, POCU/436/4/4/127706, fără personalitate juridică, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, cu un număr de 16 posturi de natura contractuală.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.302/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

în ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (Diaconu).

 • 15.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018, prin completare cu funcția contractuală de șef serviciu, gradul II, studii superioare, coeficient 3,543.

Art.2. Salariul de bază pentru funcția contractuală de șef serviciu, gradul II, studii superioare, se menține la nivelul aferent lunii decembrie 2019, respectiv de 7370 lei.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Unugreanu).

 • 16.Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinței sociale situate în municipiul Craiova, str.Eustațiu Stoenescu nr.25, bl.F19, sc.1, ap.15

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuințe sociale, destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2013, în sensul includerii locuinței situată în municipiul Craiova, str.Eustațiu Stoenescu nr.25, bl.F19, sc.1, ap.15.

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii locuinței sociale, destinată persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, situată în municipiul Craiova, str.Eustațiu Stoenescu nr.25, bl.F19, sc.1, ap.15, compusă din patru camere, în suprafață de 46,46 mp. și dependințe în suprafață de 28,83 mp., către Parinescu Simona.

Art.3. Contractul de închiriere ce are ca obiect locuința identificată la art.2, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova și Parinescu Simona vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 17.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.Tl, sc.6, ap.8 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.8, către Căldare Bogdan lonuț, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.114468/22.08.2017.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 90.942,32 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 ani și cu un avans de 14.900,23 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 101/10000, respectiv suprafața indiviză de 17,14 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.8, din terenul în suprafață de 1757 mp., din acte și 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Căldare Bogdan lonuț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19.Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Art.4.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatele pentru persoanele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiului Craiova, pentru anul școlar 2020-2021

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2020-2021, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Inspectoratul Școlar Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Ungureanu, Pâncu).

 • 21. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova a unui imobil situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a imobilului-clădire, cu suprafața construită de 192 mp., având număr de inventar 12008389 și valoarea de inventar de 554822,00 lei și a terenului aferent, în suprafață de 192 mp., având valoarea de inventar de 158856,00 lei, situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5, în vederea închirierii ca spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

Art.2. Preluarea-predarea bunului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de preluare-predare.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.80/2006 și nr.282/2008.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, către persoanele juridice și fizice, constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legii nr.14/2003 a partidelor politice și Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă lista de priorități privind atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru sediu, persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice, a Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Contractul de închiriere al spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru beneficiarul prevăzut la art.1, va fi încheiat de către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe perioada exercitării mandatului, pentru sediu.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical stomatologic situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craiovița Nouă

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 5 ani, a spațiului cu destinația de cabinet medical stomatologic, care aparține domeniului privat al Municipiului Craiova, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craiovița Nouă, din municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr.41, în suprafață de 12,66 mp, la care se adaugă cota indiviză aferentă spațiilor comune, în suprafață de 10,53 mp., identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietul de Sarcini, Documentația de atribuire și Contractul de închiriere privind închirierea prin licitație publică, a spațiului identificat la art.1, conform anexelor nr.2-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Chiria lunară aferentă închirierii prin licitație publică, a spațiului identificat la art.1, va fi stabilită prin raport de evaluare care va fi însușit de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004, nr.85/2006 și nr.163/2017.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Craiova a bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova și nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 25.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova, după cum urmează:

 • a) se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) se modifică valoarea de inventar a bunului identificat în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • c) trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a bunurilor identificate în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.292/2017, nr.522/2007 și 502/2017.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 26.Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015 referitoare la transmiterea în folosință gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de transmitere în folosință gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.13 Septembrie nr.14 A (fost str.Împăratul Traian, nr.39), pe o perioadă de 5 ani, respectiv din data de 27.08.2020, până în data de 27.08.2025.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015, după cum urmează:

 • a) Art.11 se completează cu trei alineate noi, care vor avea următorul conținut:

 • (3) Valoarea lucrărilor suplimentare de investiții privind extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public din zonele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în sumă de 3.723.201,46 lei fără TVA, la care se adaugă TVA. în sumă de 707.408,27 lei.

 • (4) Plata lucrărilor suplimentare de extindere și modernizare prevazute in anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se va face în rate lunare egale, în valoare de 66.485,74 lei fără TVA, la care se adaugă TVA, în valoare de 12.632,29 lei, începând cu luna august 2020, în baza situațiilor de lucrări prezentate de către concesionar.

 • (5) Termenul de execuție pentru lucrările suplimentare de extindere și modernizare din anexa nr.1, este de 15 luni de la obținerea autorizației de construire.

 • b) Art.12 se completează cu două alineate noi, care vor avea următorul conținut:

 • (2) Valoarea lucrărilor suplimentare de menținere întreținere prevazute in anexa nr.2 la prezenta hotărâre, este de 1.547.682,18 lei fără TVA, la care se adaugă TVA, în sumă de 294.059,61 lei.

 • (3) Contravaloarea lucrărilor suplimentare de întreținere-menținere a iluminatului public prevazute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, va fi achitată la prețurile unitare stabilite în ofertă, în baza documentelor justificative prezentate de concesionar.

 • c) la art.13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat 11, care va avea

urmatorul cuprins:

(11) Valoarea totala a prestației serviciului de iluminat public prevazută la alin. (1) se suplimenteaza cu suma de 5.270.883,64 lei fără TVA, la care se adaugă TVA, în valoare de 1.001.467,89 lei pentru întreaga perioadă a contractului de concesionare, reprezentând contravaloarea lucrărilor suplimentare de investiții privind extinderea, modernizarea și menținerea întreținerea serviciului de iluminat public, prevazute în anexele nr.1 si 2 la prezenta hotărâre.

 • d) la art.28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat 1\ care va avea următorul cuprins:

(11) Concesionarul se obligă să completeze garanția de bună execuție a Contractului, în corelare cu valoarea suplimentară a contractului.

Art.2. Se aprobă suplimentarea valorii totale a prestației serviciului de iluminat public pentru întreaga perioadă a contractului de concesionare nr. 48275/27.03.2015, cu suma de 5.270.883,64 lei fără T.V.A., la care se adaugă TVA, în valoare de 1.001.467,89 lei, corespunzător extinderii sistemului de iluminat public din zonele cuprinse și lucrărilor de menținere - întreținere , aprobate la art.1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă actul adițional nr. 2 la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova nr. 48275/27.03.2015, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional prevăzut la art.3.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 5 abțineri (Vasile, Sirop, Câplea, Diaconu, Ungureanu).

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale, desfășurată de R.A.T. SRL

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă mandatarea administratorului R.A.T. SRL să încheie contractele de transport pentru serviciile regulate speciale între operator și persoana juridică, beneficiar al transportului sau care a angajat transportul.

Art.2. Se aprobă tarifele/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale desfășurată de R.A.T. SRL, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL, dl. Zorilă Dan, să aprobe și să voteze în adunarea generală tarifele/km prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dl. Zorilă Dan și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Mănescu, Vasile) și 5 abțineri (Ungureanu, Diaconu, Câplea, Sirop, Florescu).

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona str.Doljului-str.Păltiniș-str. Lămâiței, în vederea construirii unei locuințe S+P+1+M, generat de imobilul situat în str. Păltiniș, nr.53

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică în zona str.Doljului-str.Păltiniș, str.Lămâiței, în vederea construirii unei locuințe cu regim de înălțime S+P+1, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Păltiniș, nr.53, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 30.Proiect de hotărâre privind modificarea HotărâriiConsiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019 referitoare la stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă modificarea art.12, art.13 și art.14 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019, și vor avea următorul conținut:

Art.12.Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2020.

Art.13. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2020.

Art.14. Se aprobă acordarea unei bonificații de 10%, pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2020.”

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 31.Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă acordarea de beneficii sociale în natură sub formă de pachete cu produse alimentare de strictă necesitate, conținând: 2 l ulei, 1 kg zahăr, 2 kg făină, 2 kg orez, 2 kg mălai și un pachet de 400 g paste făinoase, atât persoanelor în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, cât și beneficiarilor Programului social „SOLIDARITATE”, fără ca acest beneficiu să fie acordat de două ori aceleiași persoane.

Art.2. Se aprobă suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 487/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada stării de urgență.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția Generală de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 32.Întrebări și interpelări

În conformitate cu prevederile pentru desfășurarea on line a ședințelor Consiliului Local, sesiunea de întrebări/interpelări a fost deschisă în data de 25.03.2020, în intervalul orar 15 - 20, iar răspunsurile la acestea au fost încărcate pe platforma ședinței, până azi, 26.03.2020, la ora începerii ședinței. Evidența întrebărilor/interpelărilor și răspunsurilor este atașată la prezentul proces-verbal.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 26.03.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Stelian Bărăgan

SECRETAR GENERAL

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona