Proces verbal din 25.06.2020

Proces verbal din data de 25.06.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA DE 25.06.2020

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 23 consilieri, 4 consilieri sunt absenți (d-na Pâncu, dl. Calotă, dl. Florescu, dl. Marinescu). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Supun aprobării dvs. procesele verbale ale sedintei ordinare din data de 28.05.2020 și extraordinare din data de 09.06.2020. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Îl invit pe dl. viceprimar Adrian Cosman să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința ordinară a consiliului local al municipiului Craiova din luna iunie 2020.

Prin Dispoziția nr. 4161/18.06.2020, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 - 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință ordinară, în data de 25.06.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1 . Raportul Primarului Municipiului Craiova privind Starea Economică, Socială și de Mediu a municipiului Craiova, în anul 2019

 • 2 . Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2019.

 • 3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Filantropia Craiova, pe anul 2020

 • 6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

 • 7 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 • 8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 10 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020

 • 11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2019

 • 13 .Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019

 • 14 .Proiect de hotărâre privind aprobarea pre-acordului de finanțare, ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare

 • 15 .Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al municipiului Craiova, prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2020

 • 16 .Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de exercitare a funcției de administrator al R.A.T SRL, de către dl.Manda Marian Sorin

 • 17 .Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii

 • 18 .Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 19 .Proiect de hotărâre privind atestarea unei persoane fizice care a obținut certificat de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 • 20 . Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unor terenuri și spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova

 • 21 .Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de panouri publicitare

 • 22 .Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7

 • 23 .Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.43/2014 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova

 • 24 .Proiect de hotărâre privind aprobarea, respectiv modificarea tarifelor privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom din Parcul „Nicolae Romanescu”

 • 25 .Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitățile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

 • 26 . Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea în municipiul Craiova, a activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal

 • 27 .Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică, măsura 2.2. Rețele între Orașe

 • 28 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Modernizare str.Mălinului, inclusiv canal adiacent”

 • 29 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Pasarelă pietonală str. Henry Ford”

 • 30 . Întrebări și interpelări

Puncte peste ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat între banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare și Municipiul Craiova, pentru a acoperi creșterile de costuri pe componenta investițională de reabilitare de clădiri.

Punctul 21 a fost retras de pe ordinea de zi. De asemenea, mai avem un punct peste ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările prezentate. Cine este pentru ordinea de zi în ansamblu? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 25.06.2020, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1 . Raportul Primarului Municipiului Craiova privind Starea Economică, Socială și de Mediu a municipiului Craiova, în anul 2019

 • 2 . Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2019.

 • 3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Filantropia Craiova, pe anul 2020

 • 6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

 • 7 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 • 8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 10 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020

 • 11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 12 . Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2019

 • 13 .Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019

 • 14 .Proiect de hotărâre privind aprobarea pre-acordului de finanțare, ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare

 • 15 .Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al municipiului Craiova, prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2020

 • 16 .Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de exercitare a funcției de administrator al R.A.T SRL, de către dl.Manda Marian Sorin

 • 17 .Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii

 • 18 .Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 19 .Proiect de hotărâre privind atestarea unei persoane fizice care a obținut certificat de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

 • 20 .Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unor terenuri și spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova

 • 21 .Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7

 • 22 .Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.43/2014 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova

 • 23 .Proiect de hotărâre privind aprobarea, respectiv modificarea tarifelor privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom din Parcul „Nicolae Romanescu”

 • 24 .Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitățile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

 • 25 .Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea în municipiul Craiova, a activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal

 • 26 .Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică, măsura 2.2. Rețele între Orașe

 • 27 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Modernizare str.Mălinului, inclusiv canal adiacent”

 • 28 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Pasarelă pietonală str.Henry Ford”

 • 29 .Proiect de hotărâre privind necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat între banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare și Municipiul Craiova, pentru a acoperi creșterile de costuri pe componenta investițională de reabilitare de clădiri.

 • 30 .Întrebări și interpelări.

 • 1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind Starea Economică, Socială și de Mediu a municipiului Craiova, în anul 2019

 • 2. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2019.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

Dl. Consilier Local Mănescu:

Am o singură remarcă. Observ că se diminuează, am prezentat și în comisie, se diminuează, adică de fapt, se iau banii de la străpungerea Lalescu, bvd. Calea București pentru a se folosi pentru finanțarea proiectelor tehnice pentru alte investiții, în speță, pentru strada Mălinului, după câte am observat eu, ok, investiții absolut necesare care au nevoie de proiectele tehnice. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce să luăm banii de la o investiție care este absolut necesară, chiar dacă sunt în întârzieri și să nu-i luăm din alte surse, cum s-a mai făcut până acum și să luăm banii de la această investiție. Știu, am înțeles că această investiție, ca de fapt și alte investiții, în partea de realizare suferă întârzieri. Este vorba aici de banii luați de la exproprieri, din câte am înțeles și eu cred că acești bani necesari pentru proiectele tehnice ar trebui luați din altă parte, nu de aici. Asta este părerea mea. Mulțumesc!

Dl. Consilier Local Vasile:

La acest punct 3, la această rectificare, am observat că se propune diminuarea fondurilor alocate la obiectivul: străpungere Traian Lalescu, bvd. Calea București. Întrucât nu s-au finalizat procedurile de expropriere și nu avem niciun fel de altă explicație, de ce nu s-au finalizat, care este problema. Mai mult decât atât, astăzi am primit pe masă un raport al primăriei, al consiliului local, în care ni se spune: străpungerea Traian Lalescu în 2019 s-a lucrat la documentație, nu știu ce, iar anul acesta începem lucrările. Începem lucrările sau nu începem lucrările? S-au făcut exproprierile sau nu s-au făcut exproprierile? Ce facem cu această diminuare de fonduri de la străpungerea Traian Lalescu?

Dl. Primar Mihail Genoiu:

O să vă răspund eu. Dacă observați, în bugetul care a fost prevăzut pentru străpungerea Traian Lalescu, a fost prevăzută o sumă pentru proiectare, o sumă pentru exproprieri de patru sute și ceva de mii de lei. Valoarea totală a exproprierilor rezultată din studiul de fezabilitate este de 4 milioane. Deci acea sumă de 400 mii oricum nu acoperea decât 10% și a fost lăsată pentru a se începe procedurile. Știți bine că frecvent se bugetează o sumă pentru a începe procedurile după care se completează cu suma finală. Care este stadiul la ora aceasta? Studiul de fezabilitate a fost aprobat de către consilieri, nu de toți, dar a fost aprobat, și s-a trecut la etapa a doua, însemnând proiectare după care urmează execuția și exproprierea. S-a ajuns la concluzia că exproprierea este bine să se facă după proiectare pentru a fi mult mai precisă, altfel, știți bine că în urma studiului de fezabilitate, toate sunt într-o marjă de eroare destul de mare, motiv pentru care licitația a fost începută încă din primăvara acestui an, nu știu exact luna. La prima prezentare și la prima procedură nu s-a prezentat nimeni sau cei care au fost prezentați nu au corespuns și a trebuit să se reia procedura și s-a diminuat suma de la 400 mii la 100 mii considerând că și cu 100 mii se poate începe procedura de expropriere. Dar termenul datorită neprezentării și nefructificării primei proceduri de licitație deja a fost înaintat puțin mai înspre partea a doua a anului. Asta nu înseamnă că s-au luat banii de acolo, asta nu înseamnă că procedura de expropriere nu poate să înceapă în orice moment, exproprierea nu din lipsa de bani nu a început, ci din lipsa finalizării proiectului tehnic de execuție cu toate datele. Oricum va trebui să fie făcută o rectificare cel puțin la nivelul în jurul celei de 4 milioane care a rezultat din studiul de fezabilitate, deci nici cu 400, nici cu 300, nici cu 100 cât a rămas acum, nu este afectată procedura de expropriere și această străpungere a lui Traian Lalescu nu este abandonată. Asta este drumul ei. Mai mult decât atât, sunt două străzi, dacă nu mă înșel eu, Aleea 3 Bariera Vâlcii și Drumul Corneșului care au fost oprite la jumătate datorită intervenției Depogaz. Depogaz este o structură a Transgaz-ului care s-a rupt din Transgaz, care manageriază partea de sonde și de depozite de gaz din țară și în cazul nostru și din zona Olteniei și care nu ne-au dat avizul pentru continuarea acestor străzi deoarece se află în zona de protecție a unor sonde. Am aflat și eu lucrurile acestea că nu le-am știut, nu le-am învățat la facultate, dar am aflat în decursul acestei proceduri că în jurul unei sonde, chiar dacă este abandonată, există o zonă de protecție de 30 m diametru în care se presupune că este un bazin inactiv de gaze care poate să fie oricând un pericol. Și inițial ne-au respins, după care am mers pe filieră, am găsit conducerea Depogazului, am avut discuție cu dânșii pentru ca afecta aceste două străzi și canalul Mălinului care în final trebuia să facă o buclă de ocolire ca să ajungă în Barieră, deci practic nu se putea înțepa drept. Am găsit înțelegere, vom trebui și noi să facem niște protecții, dar și ei vor face niște modificări și niște investiții pentru a putea să ne dea posibilitatea să le ducem la cap. Și atunci banii aceia au fost mutați pentru continuarea proiectului la cele două străzi, Aleea III Bariera Vâlcii și Drumul Corneșului care au fost blocate la jumătate. Deci practic ei nu s-au dus decât dintr-o parte de străzi într-o parte de străzi și în mod sigur vor mai fi astfel de modificări până la dfârșitul anului în funcție de cum se deblochează documentația tehnică și acolo unde se deblochează mult mai repede, automat se va face o injecție de bani. Unde se deblochează mai târziu din diverse motive de avize sau de proiecte, normal că o să fie și o retragere de capital pe măsura execuției lucrărilor. Nu se abandonează sub nicio formă Traian Lalescu. Mai mult decât atât, s-a luat autorizația, dl. Bărăgan s-a ocupat de această treabă, s-a luat autorizația de construcție și pentru celălalt tronson de Traian Lalescu, care la ora asta este stradă, dar care este plină de gropi, de spărturi de-a lungul timpului ca în momentul în care începe execuția să fie făcut și tronsonul care reprezintă investiția cu străpungerea inclusiv această fostă stradă Humulești, dar și celălalt tronson dinspre centură ca totul să fie făcut în același timp.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-672.033,00 mii lei (453.108,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 218.925,00 mii lei veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-672.244,00 mii lei (453.108,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 219.136,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli rectificat al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul anual de investiții, pe anul 2020, rectificat, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.33/2020.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Ungureanu, Sirop, Diaconu, Câplea) și 2 abțineri (Vasile, Mănescu).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-34.060,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 34.060,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-34.060,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 34.060,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.37/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic Filantropia Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează: a) total venituri-146.429,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 145.419 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.010,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-148.720,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 147.199,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.521,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 2 abțineri (Cosman, Vasile).

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-133.442,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 130.287,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.155,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-137.487,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 134.317,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.170,00 mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-11.590,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

 • b) total cheltuieli-11.590,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.38/2020.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Dl. Consilier Local Vasile:

Având în vedere că discutăm tot despre buget, este bugetul consolidat, la punctul 3 am întrebat dacă prin prisma acestor diminuări de fonduri pentru străpungerea Traian Lalescu, se încep lucrările anul acesta, străpungerea sau nu? Acesta este răspunsul pe care doream să-l aflu. Anul acesta începem lucrările sau nu?

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vreau să puneți întrebarea, dacă vă permiteți, celor de la achiziții. Eu nu-mi permit să întreb cât de mult durează o procedură de achiziție. Rezultă din acea cărticică că nu se face? Anul acesta da, începem lucrările. Data exactă este o misiune în partea de achiziție pe care eu nu îmi permit să întreb. Da, anul acesta începem lucrările.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri - 1.075.800,00 mii lei;

 • b) total cheltuieli - 1.085.169,00 mii lei,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

  Dl. Consilier Local Mănescu:

  Sunt niște investiții ale Salubrității cu care eu am decis să nu fiu de acord, dar pentru că am încercat să mă documentez și pe site-ul instituției nu am găsit date actualizate, ultimele sunt din 2018 și, a propos de asta, dacă site-ul primăriei este bine actualizat și găsesc toate informațiile, pe site-urile instituțiilor din subordine este jale. Ce nu am înțeles eu aici. De asta aș fi vrut niște date tehnice. Se mărește suma de investiții a instituției de la 1051 mii lei la 1570 mii lei. Când am avut bugetul instituției, s-a preconizat, datele sunt publice și eu nu vreau decât niște lămuriri. Când am aprobat bugetul inițial, 1051 mii lei, sursa pentru investiții a fost din amortizări și profitul reinvestit. Acum suplimentarea de 570 mii este trecută că este făcută din profit reinvestit, profitul din 2019. Aș fi vrut și eu să știu suma totală care este din amortizări, din ce am căutat, am realizat, dar nu știu exact că suma din amortizări ar fi de 1051 mii lei, dar nu știu care este profitul reinvestit care a reieșit la sfârșitul anului 2019, niște date pe care aș vrea să mi le comunice și mie fiindcă nu le-am gîsit pe site-ul instituției și nici pe site-ul primăriei. Nici nu aveam de ce pe site-ul primăriei.

Dl. Președinte:

Vă vom răspunde în scris după situațiile financiare, că acolo se găsesc datele. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în ședința Adunării Generale a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 02.07.2020, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prevăzută la art.1.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2020.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 4 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Diaconu, Câplea) și 3 abțineri (Sirop, Cosman, Mănescu).

 • 10 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020

Dl. Consilier Local Mănescu:

S-au alocat sume în urma unor prospectări ale pieței. Să-mi explice și mie ce să înțeleg? Că au fost mai multe oferte care urmează să fie selectată oferta din ele? Ce înseamnă prospectarea pieței, sumele cum au fost alocate în urma prospectării pieței? Asta vreau să știu. Mai multe oferte, se va selecta dintre ele? Care a fost procedura de prospectare a pieței?

Dl. Manda Sorin:

Procedura de prospectare a pieței este dată de legislația în vigoare, este aceeași pentru toată lumea și înseamnă fix prospectarea pieței, adică verificarea catalogului electronic al sistemului integrat de achiziții publice, trimitere de cerere de ofertă către potențiali. Avem oferte pentru aceste achiziții, ele nu au fost trecute la început pe zona de investiții datorită faptului că două dintre aceste investiții, este vorba de un soft și de altceva ce ne trebuie pentru stația ITP s-au defectat, ia r a treia, acel studiu pentru partea electrică este datorat sau vine ca o completare a municipiului Craiova, motric 1 prin care se achiziționează 16 autobuze electrice cu toată infrastructura de rigoare și noi suntem obligați ca la depoul de autobuze, Autobaza 1 să avem puterea necesară instalată.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2020.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2020.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL, pe anul 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale R.A.T. SRL, aferente anului 2019: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-64) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dl.Dan Zorilă, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a R.A.T. SRL.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, R.A.T. SRL și dl.Dan Zorilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 13 .Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2019: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, prevăzute în anexa (pag.1-62) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova-dl.Nelu Pîrvu, să voteze situațiile financiare anuale aprobate la art.1, în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L..

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 14 .Proiect de hotărâre privind aprobarea pre-acordului de finanțare, ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare

Dl. Consilier Local Vasile:

Documentația depusă la acest punct 14 ne insultă cumva inteligența. Chiar dacă ar veni copilul meu și mi-ar cere 1000 euro pentru școală, cu siguranță, chiar dacă sunt pentru școală, i-aș cere să-mi detalieze această sumă mare. În schimb ni se solicită aprobarea unui credit de 6 milioane de euro, iar la dosar este o cerere, un act constitutiv al RAT-ului și contractul cu banca. Sigur se amintește pe undeva că acești bani, în două fraze, vor fi folosiți pentru modernizarea birourilor, a gardurilor, a curții, pe care cei de la PSD nu au făcut-o din 2012 până în prezent. Consider că acest punct de pe ordinea de zi ar trebui amânat, mai ales în contextul în care mandatele noastre și inclusiv al administratorului RAT, expiră peste câteva zeci de zile. Nu este normal, nu este moral ca pe ultima sută de metri să faci un împrumut de 6 milioane de euro, lăsându-l moștenire viitoarei conduceri a consiliului local sau a RAT-ului. Nu înțelegem graba de ce în aceste ultime două luni de zile, 3 luni de zile ale conducerii RAT trebuie să acceseze un credit care îndatorează craiovenii pe următorii 7-8 ani, craiovenii trebuind să plătească un milion de euro pe an. Deci vă solicit retragerea acestui punct de pe ordinea de zi. Nu este oportun. Nu înțelegem în primul rând pentru ce ni se cer acești bani și consilierii care vor vota acest împrumut, votează în necunoștință de cauză. Se face referire la o,listă de investiții din 2018. Nu ne este prezentat punctual cum se cheltuie cei 6 milioane de euro ai craiovenilor. Nu putem vota și să aprobăm acordarea unui credit în baza a trei hârtii depuse la dosar: actul constitutiv, și direct contractul cu banca.

Dl. Consilier Local Nicoli:

Atunci când facem administrație trebuie să privim mandatul ca pe ceva real. Nu suntem pe ultimele zile, vom continua și următoarele mandate pentru că suntem convinși că toți craiovenii apreciază ceea ce am făcut și ce vom face. Am avut proiecte, le-am dus la capăt, inclusiv acest transport ecologic în oraș cu autobuze noi. Se văd și se vor vedea în continuare. De aceea îi îndemn pe toți consilierii să susțină acest preacord pentru că, până la urmă, înseamnă dezvoltarea transportului craiovean. Mulțumesc.

Dl. Consilier Local Voicu:

În ceea ce privește partea tehnică a acestui proiect, executivul ne va lămuri, însă în ceea ce privește remarcile colegilor de la PNL cu privire la insultarea inteligenței, vă amintesc că dl. Câțu îndatorează țara asta pe zeci de ani cu 53 mii de euro pe zi. Ați făcut o remarcă politică cu insultarea inteligenței.

Dl. Consilier Local Sirop:

Am și eu rugămintea să nu facem referire la persoanele care nu fac obiectul dezbaterilor noastre în consiliu. Acum pentru mai multă claritate, colegul nostru Marian Vasile nu a vrut decât să fim puțin mai specifici, adică să înțelegem justificarea acestui împrumut înainte să îndatorăm craiovenii. Despre asta e vorba. Că a fost un pic mai plastic în exprimare, așa spune el mai apăsat, ca să se audă, dar noi, în momentul de față nu putem să susținem acest proiect pentru că nu știm efectiv pentru ce se duc acești bani. Chiar nu suntem edificați. Am studiat materialul de ședință și nu putem să susținem îndatorarea fără un scop precis.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Să știți că nu mi-a plăcut niciodată să mă joc cu cifrele, nu mi-a plăcut niciodată să mă joc cu exactitatea lucrurilor pe care le-am făcut. Vă aduceți aminte că v-am spus că tot ce se realizează la ora aceasta din punct de vedere al investițiilor în Craiova, sunt consecințele strategiei integrate de dezvoltare și ale planului de mobilitate. Nimic nu se abate de la aceste lucruri pentru că asta este regula. Nu poți să accesezi niciun fond european, dacă el nu are la bază un aliniat, un punct, un subpunct din această strategie care este rezultatul unei munci de ani de zile. Eu când am venit în primărie se lucra deja la această strategie, deci vine de undeva din spate cu dezbateri publice, cu ședințe de consiliu, cu aprobări și așa mai departe. Vă aduceți aminte că atunci când am vorbit de transportul pe axele 2020 - 2024, am spus că principala axă pe fonduri europene este cea de reducere a emisiilor de bioxid de carbon și că principalele fonduri vin pe achiziția de mijloace de transport în comun care să reducă emisiile de dioxid de carbon. Vam spus atunci că vom face o dezvoltare a transportului public în comun din Craiova pe două paliere, acel de fonduri europene și acolo unde nu ne vom îndestula, pentru că am avut limite, ne vom duce și la alte moduri de creditare. Unul din ele a fost pentru întregirea strategiei a fost acel credit BERD și dacă vă aduceți aminte în momentul în care am decis demiterea managerului de la vremea aceea de la RAT motivul a fost de nefinalizare a studiului de fezabilitate pentru reabilitarea depoului de tramvaie, lucru cerut de BERD. Pentru că în componența strategiei de dezvoltare există următoarele lucruri: tramvaie. Ce înseamnă tramvaie? Înseamnă achiziția celor 17 tramvaie și dacă puteți să dați o mână de ajutor sunt în aceeași evaluare de care vorbeam la Ministerul Dezvoltării cred că din luna februarie. Sunt vreo 6 oferte depuse și nu s-a terminat evaluarea nici la ora aceasta. Eu nu mi-am găsit o corespondență să pot să primesc un răspuns ce se mai întâmplă acolo, dar sper în continuare că nu are ce să se întâmple și vor fi adjudecată achiziția acestor tramvaie. Reabilitarea căilor de rulare care nu au fost reabilitate pe axele anterioare, în speță cea de pe henri Ford și cea de pe Severinului, capetele. Reabilitarea depoului de tramvaie pe care l-am luat în administrarea noastră acum doi ani de zile, am scris proiectul, am obținut finanțarea și este în procedură de achiziție proiectarea și execuția pentru acest depou de tramvaie, contractul de finanțare fiind deja semnat. Pe partea de autobuze am avut o înțelegere și în strategie schimbarea flotei. Am venit și am achiziționat cele 16 autobuze, contract semnat la ora aceasta și va începe licrarea lor. Cele 30 de autobuze electrice sunt în derulare. Am cumpărat prin credit RAT cele 48 de autobuze euro șase și mai lipsea o verigă pentru a închide circuitul: reabilitarea depoului de autobuze. Mă scuzați, dar eu nu mai continui pentru că cel care a pus întrebarea nu mai este în sală. Dl. Consilier, vă interesează răspunsul sau nu mai răspund? Asta este sfidare. Ce faceți, mă întrebați și ieșiți din sală? Nu pot să vă răspund pentru că nu este o întrebare la grădiniță să vă răspund cu da sau nu. V-am răspuns într-un context, dacă aveți răbdare să-l ascultați, dacă, nu. Nu mai răspund și înseamnă că chiar nu vă interesează. A fost întrebarea pusă retoric. Ciclul acestei strategii se încheie cu depoul de autobuze. Este prins în strategie, este condiție, nu poți să vii cu 80 de autobuze noi să le depanezi într-un depou de autobuze de acum 100 de ani. La baza acestui credit există studiu de fezabilitate pe care Tănăsescu nu-l realizase la ora aceea, v-am explicat și vă aduc aminte și stă la bază stenograma ședinței în care v-am spus că am început cu BERD în același timp, noi și RAT. Noi am cumpărat autobuzele, sunt cele 48 de autobuze și RAT nu finalizase studiul de fezabilitate. Acesta a fost motivul pentru care am și spus, am specificat în ședință că îl rog pe Sorin Manda să finalizeze acest lucru. L-a finalizat, a făcut studiul de fezabilitate, l-a depus la BERD și săptămâna trecută a primit confirmarea de la Londra că a fost aprobat creditul pentru reabilitarea acestui depou de tramvaie. Dl. Manda, nu cred că este un secret studiul de fezabilitate pe care poți să le pui la dispoziție. Întreabă și pe cei de la BERD. Este public și pot să-l consulte ca să vadă ce este efectiv în acel credit de 6,2 milioane de euro. Deci este închiderea lanțului modernizării RAT-ului.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă pre-acordul de finanțare în valoare de 6.000.000 euro, ce urmează a fi încheiat între R.A.T SRL, Municipiul Craiova și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze pre-acordul de finanțare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește administratorul R.A.T SRL, dl. Manda Marian Sorin, să semneze pre-acordul de finanțare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T SRL, aprobarea pre-acordului de finanțare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan, dl.Manda Marian Sorin și R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 15 .Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al municipiului Craiova, prin aplicarea prevederilor Capitolului II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata taxei pentru ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Craiova, de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați să își întrerupă activitatea economică, pentru perioada de urgență decretată în anul 2020.

Art.2. Se anulează accesoriile în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.03.2020, datorate bugetului local al municipiului Craiova, conform procedurii prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Patrimoniu și Direcția Impozite și Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 16 .Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de exercitare a funcției de administrator al R.A.T SRL, de către dl.Manda Marian Sorin

Dl. Consilier Local Vasile:

La acest punct de pe ordinea de zi ni se propune prelungirea duratei de exercitare a funcției de administrator la RAT SRL. La fel, din documentația depusă nu se înțelege foarte clar de ce trebuie să-i prelungim mandatul. Este o singură propoziție acolo în raport în care ne spune cineva din executiv, nu am reținut cine a întocmit acel raport, că este necesară prelungirea. De ce este necesară prelungirea? Mai mult decât atât, repet, că vreți sau că nu vreți, peste două-trei luni de zile configurația consiliului local se va schimba. De ce să prelungim până la Revelion m,andatul cuiva care va depinde de altă configurație, de alt consiliu local? Dacă vreți să prelungim, trebuie să prelungim doar pe trei sau patru luni. Înțeleg că prelungirea poate se face doar pe șase luni, dar putem să nu acceptăm prelungirea și să-i dăm patru luni. Se poate. Știu bine ce vorbesc. Vă rog să-mi explicați de ce este necesară prelungirea mandatului administratorului respectiv, de ce nu putem să numim același administrator sau altul pe patru luni de zile?

Dl. Consilier Local Nicoli:

Așa cum ne obligă legea, în calitate de reprezentanți ai asociatului majoritar, suntem obligați să administrăm acest patrimoniu în condițiile legii. Mandatul administratorilor trebuie prelungit. Opțiunea noastră, a executivului și, cel puțin a consilierilor PSD este ca societatea să continue cu administratorul șase luni, așa cum sunt prevederile și uzanțele când este vorba de administrarea unei societăți comerciale de drept privat care aparține unei persoane juridice de drept public. Eu, personal, sunt convins că vom continua pentru binele craiovenilor, iar șase luni de zile este un mandat. Reamintesc că Legea 31 spune că mandatul unui administrator încetează oricând dorește acționarul sau asociatul majoritar. Mandatul este încredințat și se retrage fără explicații.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Așa cum a fost și prima dată mandatul d-lui administrator de la RAT, a fost exact pe durata mandatului primarului. Faptul că mandatul primarului a fost prelungit prin lege, precum și mandatele dvs., am considerat că este absolut normal să avem administrator până la sfârșitul mandatului. Primul mandat a fost acordat la propunerea primarului. Propunerea de prelungire pleacă tot de la primar. Este pe durata mandatului. Faptul că nu este până la 1 noiembrie cum sunt mandatele noastre și este mai mult, o să vă răspundă d-na secretar, este o problemă de procedură și vă explică dânsa de ce nu este 1 noiembrie și este decembrie.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Am explicat și în comisii, dl. Primar. Are în vedere constituirea. Regula generală a constituirii dacă ar merge corect și așa cum prevede codul, ar însemna 1 noiembrie. Nimeni nu știe însă dacă constituirea în sine nu are elemente legate de nelegalitatea mandatelor, astfel încât să nu se poată asigura continuitatea regiilor și serviciilor publice de interes local. Ca atare, luna de tranziție este o lună care are în vedere punerea în aplicare a legii legată de mandat. Acesta este motivul pentru care nu am zis, ca și la primar, 1 noiembrie și am zis 31 decembrie pentru că dacă veți calcula toate termenele posibile de validare și invalidare de către instanța de judecată a mandatelor, veți vedea că limita rezonabilă este sfârșitul acestui an, 31 decembrie.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

D-na Secretar, mai am eu o întrebare. Putea să fie fără limită?

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Da. Adunarea generală poate determina pe durată sau fără, dar noi în regulile generale în Legea 31 se spune că mandatul se determină.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Deci noi am stabilit o limită, dar puteam să lăsăm și fără limită.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de exercitare a funcției de administrator al R.A.T SRL, de către dl.Manda Marian Sorin, de la 01.07.2020, până la 31.12.2020.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl. Zorilă Dan, să semneze și să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL, actul adițional la contractul de administrare încheiat între R.A.T. SRL și dl.Manda Marian Sorin, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.502/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, R.A.T. SRL, dl. Zorilă Dan și dl. Manda Marian Sorin vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 17 .Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Sociale pentru analiza și repartizarea locuințelor destinate închirierii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.122/2016, prin completarea art.34 cu un nou alineat, care va avea următorul conținut: “Pentru anul 2020, se prelungește termenul de actualizare a documentelor necesare pentru întocmirea dosarului în vederea înscrierii în listele privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, de la data de 30.06.2020, până la data de 31.08.2020”.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Comisia Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18 .Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în proprietatea privată a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19 .Proiect de hotărâre privind atestarea unei persoane fizice care a obținut certificat de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă atestarea unei persoane fizice care a obținut certificat de calificare, în vederea dobândirii calității de administrator de condominii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Art.3. Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze atestatul pentru persoana prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20 .Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unor terenuri și spații comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în piețele din municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, pe o perioadă de patru ani, a terenurilor și spațiilor comerciale aparținând domeniului public al municipiului Craiova, identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini și Documentațiile de atribuire a contractelor de închiriere, în vederea închirierii terenurilor și spațiilor identificate la art.1, conform anexelor nr.2-19 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prețul minim de pornire al licitației, se stabilește în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.544/2019 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2020.

Art.4. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. să organizeze procedura de închiriere prin licitație publică și să semneze contractele de închiriere a terenurilor și a spațiilor comerciale identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.461/2017, nr.356/2018 și nr.528/2018 și se anulează următoarele:

 • a) anexele nr.1, nr.3 și nr.5 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2015;

 • b) pozițiile 6 și 7 din anexa nr.1, anexele nr.8, nr.9, nr.16, nr.17 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.573/2014;

 • c) pozitia 17 din anexa nr.1, anexa nr.34 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144/2014;

 • d) pozitia 4 din anexa nr.1, anexele nr.5 și nr.14 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 36/2016;

 • e) pozițiile 1 și 2 din anexa nr.1, anexele nr.2, nr.3, nr.6, nr.7 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.162/2017;

 • f) pozitia 1 din anexa nr.1, anexele nr.2 și nr.4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 19/2018;

 • g) poziția 4 din anexa nr.1, anexele nr. 5 și nr.9 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2019;

 • h) poziția 2 din anexa nr.1, anexele nr.3 și nr.5 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2017;

 • i) poziția 1 din anexa nr.1, anexele nr.2 și nr.10 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2015.

Art.6.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21 .Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă concesionarea, către S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparținând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafață de 7.350 mp., care face parte din terenul în suprafață de 15.171 mp., cu număr cadastral 241564 și Cartea Funciară nr.241564 - Craiova, situat în str.Dimitrie Gerota, nr.7, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art.1 și art.3 din contractul de concesiune nr.4487/2012, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., precum și Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999, nr.397/2011 și nr.203/2017.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul aditional de modificare a contractului de concesiune nr.4487/2012.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 22 .Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.43/2014 încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din Municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr.43/2014, cu o perioadă de 6 ani, începând cu data semnării actului aditional de modificare, cu posibilitatea prelungii, prin acordul părților.

Art.2. Se completează art.6 al contractului de asociere nr.43/2014, cu un nou alineat, care va avea următorul conținut:

„Să asigure administrarea și exploatarea imobilului în conformitate cu Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, așa cum sunt prevăzute de art.19 din actul normativ și în acest sens va solicita și va obține avizele și autorizațiile de securitate la 5                           5                                           5                                  5

incendiu, prevăzute de lege și va asigura respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora.”

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de asociere nr.43/2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.291/2014 privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ         Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente

din Municipiul Craiova.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 23 .Proiect de hotărâre privind aprobarea, respectiv modificarea tarifelor privind desfășurarea activității în Baza Hipodrom din Parcul „Nicolae Romanescu”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.l. Se aprobă tariful pentru cazare lunară cabaline în Baza Hipodrom, situată în

Parcul „Nicolae Romanescu”, în cuantum de 154,15 lei, fără TVA.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifului de îngrijire zilnică cabaline și a tarifului tratamente/consultații medicale, acordate cailor din baza Hipodrom (excepție caii ce aparțin persoanelor fizice și juridice), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.323/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 24 .Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru activitățile date în administrare Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să ascult și eu un răspuns corect la aceste modificări de prețuri întrucât în comisie nu a fost foarte clar. Am înțeles că se măresc salariile, am înțeles că se mărește tariful pe oră, dar în condițiile în care s-au dat prime la directori și membrii consiliului de administrație probabil nu era vorba să mărească aceste tarife care nu justifică mărirea. Cred că suntem într-o perioada foarte grea și de la salariul minim de 2230 să ajungem la 3360 cu sporuri mi se pare o cheltuială foarte mare pentru RAADPFL și Primăria Craiova. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Vasile:

La acest punct RAADPFL ne propune aprobarea unor tarife pentru activitățile date în administrare. Adică practic noi astăzi vom aproba tarifele pe care craiovenii le plătesc acestei societăți pentru diferite activități. Dacă citeați tarifele, și dacă ne oboseam să citim tarifele așa cum eu m-am obosit, observam că nu are niciun fel de logică și vă pot exemplifica doar printr-o singură operațiune care este în trei, sau patru, sau cinci locuri la prețuri diferite. Este exact ca și cum aș angaja un grădinar și l-aș întreba cât mă costă să-mi sape un mc și îmi spune în fața casei - 2 lei, în spatele casei - 4 lei, iar la poartă este 6 lei. În concret, vorbim de săpătura de pământ. Dacă intrăm și veți vedea cum se schimbă o țeavă de plex cu 10 euro/ml, te doare capul. Deci schimbatul unei țevi care este 2-3 lei metrul. O schimbăm cu 10 euro. La cimitir săpătura de pământ - metrul cub , 151 manoperă, cu 179 cheltuieli directe, rezultă un total de 234 lei plus tva. Deci săpătura unui mc de pământ în cimitir costă aproape 3 milioane. La Grădina Zoologică, e puțin mai departe de cimitirul Ungureni, săpătura de pământ, mc ajunge la 84 lei plus tva, adică de patru ori mai puțin. Tot la săpătura de pământ la stadion, iarăși avem alt preț față de cimitir, avem 84 lei. Dacă ne uităm la tarifele de la zone verzi, săpătură gropi în teren tare, deci am luat-o pe cea mai grea, 73 lei plus tva. Veți vedea și la punctul următor că săpătura metrului cub de pământ la reabilitarea drumurilor are alt preț la punctul următor. În rest, consider că este o bătaie de joc la adresa noastră, o bătaie de joc la adresa craiovenilor și nu putem vota asemenea tarife. Mai mult decât atât sunt prețurile foarte foarte mari pe care RAADPFL le practică în cimitirele craiovene, având în vedere că doar dânșii execută lucrări. Și asta este altă discuție și vă voi aduce Ordinul Ministerului Dezvoltării foarte vechi în care spune că în cimitire nu ai voie să deții monopol. Cu toate astea, prețurile pentru o lucrare funerară ajung la zeci de milioane de lei vehci. Mai mult decât atât, în momentul în care tu te hotărăști să faci o lucrare funerară în orașul nostru, RAADPFL percepe acord executare lucrare construcție funerară 229 lei plus tva. Deci ca să-ți dau acordul să-ți fac eu lucrarea, îmi dai 3 milioane. După care vine și spune; vrei cu finisaje, acord executare lucrări finisaje încă 229 lei plus tva. Deci în momentul în care tu te-ai hotărât să-ți faci o lucrare funerară, repet, cu RAADPFL, pe două acorduri ai plătit aproape 600 lei. Aș înțelege această taxă mare de acord pentru executare dacă m-ar lăsa să fac cu o firmă privată și atunci inginerii RAADPFL și toate capetele luminate ar trebui să vadă proiectul tehnic al firmei terțe, dacă execută corect, dacă este totul cum trebuie. Dar când tu execuți, RAADPFL, tu știi cum execuți, îmi percepi 600 lei doar că vreau să fac o lucrare funerară? Este nesimțire. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Consilier Local Voicu:

Din câte observăm din documentația prezentată, amjorarea de tarife este de fapt o ajustare în legătură cu salariul minim pe economie care a crescut de la 1 ianuarie și care până în acest moment nu a fost prins în tarifele practicate de RAADPFL. Creșterea salariului minim este de 7,2% și aceasta este singura modificare făcută la aceste tarife. Din fundamentările de tarife pe care le-am solicitat la RAADPFL reiese că rata de profit din tarife este de doar 5%. În mod evident, dacă nu facem această ajustare, riscăm să ducem regia în pierdere exact cum am luat-o acum 8 ani de la administrația PDL din care făceați dvs. parte. Ca și toate celelalte regii, de altfel. Ca să ne facem totuși o idee comparativă cu privire la tarifele practicate de RAADPFL și, să zicem așa, aleatoriu, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj, haideți să vedem câteva tarife comparative care sunt în hotărârile de consiliu ale lor. Refacere pavaje vechi la Cluj este 35,90 lei, la RAADPFL Craiova este 24,94 lei. Curățirea manuală a platformei drumului la Cluj este 87 lei, la Craiova este 70 lei. Ați vorbit de cimitire. Îngroparea decedaților aparținători la Cluj este 466, 44 lei, la Craiova este 386. Ipocrizia dvs. atinge cote din ce în ce mai mari.

Dl. Director Glăvan:

Așa cum a spus și dl. Consilier Voicu, această creștere a tarifelor RAADPFL se datorează creșterii salariului minim pe economie. În rest nu este cuprinsă în nicio altă cheltuială. Creșterea este de 7,2% și atât. Referitor la tarifele pentru mai multe săpături pe care le-a specificat dl. Consilier, fac mențiunea că 90% din lucrările pe care regia autonomă le face pe domeniul public al municipiului Craiova, sunt cuprinse în normative de devize. Și atunci noi ne ghidăm după acele normative care îmi spun ce muncitori pot să folosesc pe fiecare tip de lucrare înmulțit cu salariul lui orar. De asta reies tarife diferite pentru categorii de normative diferite.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.248/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Sirop, Diaconu, Câplea, Mănescu)).

 • 25 .Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfășurarea în municipiul Craiova, a activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal în municipiul Craiova

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă tarife noi pentru activitatea de încărcare materiale, săpătură mecanizată cu buldoexcavator Newholland și fundație piatră spartă și reprofilare, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea tarifelor pentru desfășurarea activității de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă și amestec optimal, în municipiul Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.469/2013 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.255/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Sirop, Diaconu, Câplea).

 • 26 .Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică, măsura 2.2. Rețele între Orașe

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă proiectul CAMELOT: Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together (Orașe și metropole în Europa lucrând mai departe împreună) în cadrul programului Europa pentru cetățeni, Componenta 2 -Implicare democratică și participare civică, măsura 2.2. Rețele între Orașe.

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat între Zona Metropolitană Milano, Italia, ca lider de parteneriat și Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de partener, în vederea pregătirii și implementării în comun a proiectului CAMELOT, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă organizarea, în luna ianuarie 2022, în municipiul Craiova, a evenimentului internațional „Implicare democratică și participare civică”.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Craiova în relatia cu liderul de parteneriat, Zona Metropolitană Milano, să semneze acordul de parteneriat, precum și toate documentele necesare implementării proiectului.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 27 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Modernizare str.Mălinului, inclusiv canal adiacent”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent”, scenariul 1, astfel:

Valoarea totală (inclusiv TVA)-29.208.661,95 lei, din care: construcții montaj (C+M)-25.549.330,10 lei, durata de realizare a investiției-15 luni, din care: durata de execuție-12 luni și durata de proiectare-3 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 28 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul „Pasarelă pietonală str.Henry Ford”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pasarelă pietonală str. Henry Ford”, scenariul 1, astfel: Valoarea totală (inclusiv TVA)-3.159.617,39 lei, din care: construcții montaj (C+M)-2.616.829,40 lei, iar durata de realizare a investiției-13 luni, din care: durata de execuție-10 luni și durata de proiectare-3 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 29 .Proiect de hotărâre privind necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat între banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare și Municipiul Craiova, pentru a acoperi creșterile de costuri pe componenta investițională de reabilitare de clădiri.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Dl. Primar, știu că dvs. sunteți implicat în acest proiect. Noi avem aici un împrumut de la BERD de 15 milioane de euro, plus 7,5 milioane de euro care era contribuția primăriei, deci o sumă de 22,5 milioane de euro care este folosită pentru cele trei mari proiecte, adică mă refer la autobuze, la reabilitarea clădirilor și la reabilitarea unor clădiri de învățământ. La acest punct se cere suplimentarea împrumutului cu încă 9,2 milioane de euro. Aș vrea să știu care este stadiul cheltuielilor banilor din împrumutul de bază pe care îl avem și ce a dus la această suplimentare. Am înțeles că sunt proiectele tehnice ale clădirilor primăriei care au fost actualizate. Asta se întâmplă întotdeauna, sunt actualizate, dar mi se pare că această trecere, ori în faza inițială nu a fost bine fundamentată suma folosită pentru aceste proiecte, ori s-a întâmplat ceva fiindcă este o defiație destul de mare de 9,2 milioane de euro. Mie mi se pare destul de mare și aș vrea să știu stadiul, autobuzele au costat mai mult decât ce am prevăzut, câți din acești bani au fost folosiți până acum în reabilitări și în preluarea autobuzelor.

Dl. Consilier Local Vasile:

Acest punct de pe ordinea de zi, pe lângă faptul că ne-a parvenit destul de târziu, nu ar fi o problemă, dar ni se propune să aprobăm din nou îndatorarea craiovenilor cu încă 9,2 milioane de euro. Și cu 6 milioane de la punctul de mai devreme sunt peste 15 milioane de euro. Zboară milioanele pe aici parcă ar fi în versurile din manele trecute. La fel, pentru cei 9 milioane de euro pentru care nouă ni se cere vot, să ni-l asumăm, să aprobăm îndatorarea craiovenilor cu încă 9 milioane de euro, în loc de 15, justificarea este, citez: „cerințele iso au avut o influență majoră și prețurile materialelor de construcții au dus la creșterea C+M”. Asta este justificare pentru 9 milioane de euro? Deci noi am luat un împrumut de 15 milioane ca să reabilităm clădirile. Acum s-a ajuns la alte calcule care nu ne sunt prezentate și votăm din nou în necunoștință de cauză suplimentarea a 9 milioane de euro. Pentru aceste sume, cu tot respectul, dl. Primar, așteptam ceva mult mai complex, la fel ca și punctul de la RAT unde mi s-a spus că se amenajează curtea, hai să mai împrumutăm 6 milioane de euro. Dacă ar fi firma noastră privată sau banii familiei, cu siguranță am detalia până la fiecare sută de euro acei 9 milioane de euro. Noi, consilierii PNL, nu putem gira așa ceva. Noi nu putem să-i facem datori pe craioveni cu încă 9 milioane de euro că au crescut cerințele iso. Nu știu, s-a schimbat legislația în ultimele 14 luni, sau nu am considerat corect, ce sprinklere, cât, sunt 9 milioane nu vorbim de 90 mii lei.

Al doilea aspect tot legat de punctul acesta și o întrebare la care vreau să-mi dați răspunsul pe loc. Deci noi luăm cei 9 milioane, am mai luat 15, să refacem această clădire. Din toate calculele mele, în septembrie intră în reabilitare. Aveți astăzi soluția unde vom muta primăria, ați făcut planul de mutare astfel încât să nu afecteze mutarea în altă locație activitatea diferitelor servicii și direcții și în special serviciile oferite cetățenilor, da sau nu? Mai sunt două luni, trebuie să știm unde ne mutăm și care este planul de mutare fără să afectăm activitatea? Sau vreți să lăsați pe noul primar și noul consiliu, afară, în ploaie.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

D-na Nuță, am o întrebare. Licitația pentru execuție este în derulare? Cine vrea să afle proiectul de execuție, este disponibil? Da. Deci proiectul de execuție este pe sistemul de licitație al BERD-ului, deci nu este pe SEAP, este alt sistem, nu se merge pe același sistem ca la chizițiile obișnuite, deci proiectul este cunoscut, se pot vedea devizele, se pot vedea creșterile, se poate vedea ce și cum și de unde a crescut. Față de ceea ce sunt acolo în raport, nu cred că raportul putea să cuprindă toate elementele de deviz din proiectare care au dus la creșterea prețului pentru că nu toată lumea este specialistă, așa ca dvs., în materie, să poată să citească aceste lucruri, dar sunt publice toate informațiile. Le găsiți în proiect. Proiectul este pe site-ul BERD-ului la ora aceasta. Putem să-l punem la dispoziție oricând. Cred că dacă acest lucru ar fi fost efectiv un interes public, puteați să-l materializați în comisii și în comisii să fi solicitat să vi se pună la dispoziție proiectul. Dar dacă se întâmpla acest lucru, nu mai aveați motiv să aveți discuții în plen și probabil că de asta nici n-ați dorit să-l vedeți. Proiectul este public, la fel ca și SF de la RAT. Dacă le doreați, le vedeați. Dacă le vedeați, le verificați. Înțeleg încă o dată de la d-na director de la Investiții, toate aceste reactualizări de proiecte sunt făcute sub egida BERD, sunt verificate de BERD, sunt monitorizate de BERD, mai mult cele de la unitățile de învățământ la care făcea referire dl. Consilier, sunt executate de o echipă a BERD, iar marea parte a creșterilor pleacă de la Comisdia de Monumente Istorice de la Ministerul Culturii. Foarte foarte multe pretenții vis a vis de tot ce înseamnă arhitectula monumentală a celor două locații Primărie și Palace. Cam astea sunt amănuntele. Absolut orice lucru pe care îl doriți în plus, vi le dă d-na director Maria Nuță. Mai mult decât atât, cred că gradul de îndatorare, d-na Ștefan este? Cred că gradul de îndatorare al Primăriei ajunge pe undeva la 5,4%, aproape de 6%, ceea ce este extrem de mic față de marea majoritate a orașelor din țară pe care la un moment dat, le admiram că se dezvoltă pe credite BERD și credite BEI și mă refer la orașele din NV țării. Acum văd că ne criticăm pe noi, ceea ce înainte criticam că nu facem ca ei și acum, dacă facem ca ei, nu este bine. Deci oricum am da-o nu este bine. Eu vă spun un lucru. Era singura soluție de reabilitare a acestor clădiri de o valoare patrimonială extraordinar de mare. Să avem încredere în reabilitarea de la Carol care este pe linie dreaptă. Ați văzut, a trecut de ședința de Guvern, practic ar trebui să intre pe mâna CNI acum. Aș vrea chiar să insist pe acest lucru. Nu cred că am făcut vreodată public câtă muncă a fost și acolo pentru a aduce acel proiect și uitați-vă la Carol care a plecat de la șaptezeci și ceva de milioane și s-a ajuns la 114 milioane. Și nu s-a terminat proiectarea. Este în stadiu de SF. Evoluția prețurilor în construcții mai ales în zona de monumente istorice, datorită Ordonanței 114, dar și datorită pretențiilor care sunt la Ministerul Culturii, este extraordinar de mare în ultimul timp și ceea ce poate că este o normalitate să nu ne batem joc de monumentele istorice ale Craiovei.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Deci să înțelegem că suplimentarea se referă numai la cele două clădiri ale primăriei.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Numai la cele două clădiri ale primăriei, deoarece achiziția de autobuze și vreau să-i dați d-lui consilier un răspuns scris cu descărcarea din bugetul creditului. La autobuze nu a existat nicio diferență, decât de la cele două clădiri.

Dl. Consilier Local Vasile:

Deci până la urmă, dl. Primar, unde le spunem cetățenilor Craiovei să vină la primăriei din septembrie încolo?

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dl. Consilier, în momentul în care se va finaliza această licitație care mai durează destul de mult, va fi timp suficient să se găsească o soluție pentru aceste mutări. Cred că va fi o provocare pentru viitorul primar să găsească locația care i se potrivește cel mai bine noului consiliu.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă extinderea cu 9.200.000,00 euro a împrumutului existent, încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Craiova, pentru a acoperi creșterile de costuri pe componenta investițională de reabilitare de clădiri, cu o maturitate de 13,5 ani.

Art.2. Se aprobă ,,Preacordul de finanțare” transmis de către Banca Europeană pentru Reconstucție și Dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, să semneze, în numele și pentru municipiul Craiova, Pre-acordul de finanțare prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr 463/2018 privind aprobarea Contractului de credit nr.50083/2018 pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe, încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a Contractului de garanție nr.50083/2018 și a Contractului nr.50083/2019 privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 18 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Sirop, Diaconu, Câplea).

30. Întrebări și interpelări

Dl. Consilier Local Mănescu:

Încheiem mandatul și rămânem cu două probleme care sunt promise, două puncte pe care le-am ridicat de-a lungul timpului și sunt nerezolvate.

În toamnă am cerut rezolvarea intersecției de la Lidl din Romanești, în luna ianuarie am primit răspuns scris că comisia de sistematizare a luat în calcul aceasta, urmează să discute cu cei de la Lidl care au obligația de a face un semafor și asta era în februarie. Acum suntem în luna aproape iulie și nu s-a rezolvat nimic. Mi s-a spus că dacă nu se va soluționa, eu propusesem un sens giratoriu. Cum nu sunt specialist, las specialiștii să spună acest lucru. Dar mi s-a spus că dacă nu se va rezolva cu Lidl, ei vor fi amendați, sau ce le vor face, îi vor trage de urechi și primăria va rezolva acest lucru. Deci au trecut 6 luni, nu s-a întâmplat nimic.

A doua cerință pe care o am promisă de dvs. de un an de zile se referă la sala de sport Voltaire. Știți despre ce este vorba, și dânșii știu, dar dvs. o știți fără nicio problemă.

Acum aș avea două mici probleme ale cetățenilor din Craiova. Dl. Primar, în cartierele mărginașe, la Mofleni, de exemplu, distribuitorul de gaze Engie nu este în subordinea primăriei, dar ridic această problemă, face un abuz, consider eu. A tras niște magristrale, că așa le spun ei, gaze, iar apoi pe străzile din cartier, și nu este singurul, începe să perceapă tarife cetățenilor. Tarifele sunt exorbitante de tragere a conductei pe străzi, de branșare la ceas al locuitorilor mi se par ok, dar tarifele de branșare a străzilor ajung la niște sume atât de mari încât cetățenii nu-și pot permite acest lucru. Aici noi, ca primărie, trebuie să venim în sprijinul cetățenilor. Știu că nu ne putem amesteca în treburile interne ale unei firme, dar putem discuta cu ei să putem rezolva această problemă, să nu existe o discriminare între cetățenii din cartierele mărginașe din Mofleni și cei care stau în centru. Eu în centru am plătit branșamentul de la ceas de la poartă în casă. Ei în schimb, trebuie să mai plătească fiecare vreo 800 milioane în plus. Deci este o problemă pe care vă rog frumos să o aveți în vedere. Trebuie să o soluționăm fiindcă nu trebuie să lăsăm în urmă cetățenii de la periferia Craiovei.

Ultima problemă este o problemă pe care mi-au spus-o cetățenii din centru, de aici de vis a vis de Mc Donalds. Eu le-am explicat că se întâmplă des și pe toată Calea București, sunt pomi care au fost plantați și nu s-au prins. Au rămas uscați. Ei au sunat la telefonul cetățeanului, au venit, i-au îndepărtat, dar au rămas alveolele acelea goale, fără pomi în locul lor, vin mașini, parchează, se lovesc mașinile, trebuie soluționată, ori să se pună niște copaci acolo, ori dacă nu, până în toamnă să se protejeze acele zone.

Încă mai cer cetățenii de la blocurile din zona Mc’ Donalds, ei au identificat acolo un loc și au cerut să se amenajeze ca loc de joacă pentru copii. Au făcut o cerere la primărie, li s-a spus că nu există banii necesari pentru așa ceva în buget. Vis a vis de Mc’Donalds de bl. S200 este acolo un spațiu destul de mare. Să se amenajeze cel puțin să poată sta cetățenii pe niște bănci. Sunt niște copaci acolo, nu sunt din cei plantați de primărie. Vă rog frumos, haideți să rezolvăm această problemă.

D-na Consilier Local Ungureanu:

Vreau să vă întreb și eu câteva lucuri. M-au rugat cetățenii să modificăm orele de liniște de la blocuri. La ora actuală sunt doar între orele 13 și 14. Doresc pentru cei care lucrează în ture să se mărească un pic, între orele 13 și 16.

În același timp, vreau să vă rog frumos, semaforizarea de la Piața Chiriac. Iar s-au creat aglomerări de mașini și certuri în trafic.

Vreau să vă rog frumos în numele locuitorilor din Catargiu, să le spuneți când se vor asfalta câteva străzi, sunt multe, dar eu o să vă enumăr câteva străzi: Bega, Gorjului, Paroșeni, Crângului, Roznov, Vișeului, Borsec, Drobeta, și altele care sunt acolo.

Vreau să vă mai rog frumos să reabilitați str. Gheorghe Donici, strada între Tabaci și str. Râului.

Cetățenii vă roagă frumos să puneți limitatoare de viteză pe str. Geniștilor la Școala Ethos și, dacă se poate, o stație de autobuz în cartierul Veterani, la școală.

În Parcul Romanescu sunt foarte mulți bicicliști care depășesc pista de biciclete și au fost în pericol copiii să fie accidentați. În același timp, vreau să vă rog frumos pe 21 iunie d-nei Ionescu Cleopatra i-au ieșit trei șerpi în cale. Era cu copiii și dacă ați putea face ceva, ați văzut ieri am pus o poză cu un șarpe în copac. Dacă ați putea să rezolvăm ceva cu șerpii din Parcul Romanescu.

Locuitorii vă roagă frumos să faceți ceva pentru țânțari, sunt disperați, în cart. Sărari, la parc, în jurul parcului, cei care stau, în Rovine, și de asemenea să se facă dezinsecție pentru goangele acele urât mirositoare și omizi.

Vreau să vă mai rog în numele locuitorilor din Brazda lui Novac, lângă Regia de Tutun, s-au retrocedat terenuri și s-au construit niște blocuri care fac foarte multă mizerie. Este în drum pusă, nu mai pot trece nici locatarii, pe acolo, este o debandadă totală.

Când se face canalizarea și asfaltarea pe str. Poligonului din Brestei?

Cer foarte mulți în Lăpuș, ne roagă să facem un spațiu de joacă pentru copii, că nu este, mai vor că nu le ajunge, mai multe spații de joacă.

Lângă Centrul Multifuncțional, locuitorii din acea zonă ne roagă foarte mult să meargă și ei cu copiii să se joace undeva, pentru că este foarte mult spațiu și se pot realiza.

În Brazdă la bl. D6, D23, același lucru vă roagă, pentru locuri de joacă pentru copii. Pentru că sunt goniți de cei care sunt acolo că îi deranjează.

Mai vreau să vă rog frumos să-mi spuneți de ce nu se acordă sporul de 2500 lei la Spitalul de Neuropsihiatrie, care s-a acordat pentru COVID.

Vreau să vă întreb ce facem cu RMN de la Spitalul 2 luat din toamnă din septembrie care nici până acum nu este pus în funcțiune și de când ne rugăm ca să-l punem în funcțiune după ce l-am adus cu mari rugăminți.

Vreau să vă mai rog încă o dată pentru canalizarea din str. Ungurenilor, vă roagă mult toți locuitorii de acolo, să-i ajutați și pe ei să le faceți pe str. Ungurenilor canalizare.

O doamnă din Bariera Vâlcii ne roagă să vă rog să aveți în vedere să numai fie taxați la canalizare cu aceeași cantitate de apă pe care o plătesc întrucât ei udă grădinile și atunci să plătească doar o parte din apa pe care o consumă, care oricum o plătesc, dar să nu o plătească și la canalizare.

Când o să se facă asfaltare pe Dimitrie Bolintineanu și vreau să vă rog pentru Poliția Comunitară m-au rugat foarte mulți se face gălăgie noaptea la non stopuri, în Brazdă la M26. Fiind un loc unde este non stop, consumă băuturi alcoolice în fața magazinului și pe scări și se iau de copiii care trec să intre la blocuri.

Mai este o promisiune făcută de dl. Cosman de parcare la bl. 42B solicitare și încă nici până acum nu a fost făcută.

Si ne mai întreabă un domn când se trec în intravilan terenurile dintre centura de Nord și oraș că se promite din 2005 că se trece în intravilan și nu s-a mai trecut nici până acum.

Calea verde, canalizare și asfaltare și trecere tot în intravilan, vă roagă, și din Valea Roșie, d-na Carmen Tănăsie vă roagă tot cu gălăgia de la blocuri. Vă mulțumesc!

D-na Consilier Local Predescu:

Trei chestiuni am de pus în discuție și gradual de la simplu la complex.

Cea mai simplă: mulți ne plimbăm acum în Parcul Nicolae Romanescu și am putut constata că de pe soclul busturilor marilor oameni de cultură, au dispărut plăcuțele pe

care era scris cine este reprezentat și sculptorul care este autorul lucrării. Sunt mari sculptori contemporani ai României, Jalea, Boris Caragea și alții și cred că, nu-mi dau seama, eu știu că am și poze din anii trecuți când erau plăcuțe de marmură pe care erau inscripționate aceste date.

A doua chestiune: se apropie de final inaugurarea stadionului de atletism și trebuie să ne gândim cum îl vom boteza. Mă bucur de prietenia marelui atlet român Natalia Andrei. Întâlnindu-mă cu dânsa, m-a rugat să transmit consiliului local și d-lui primar, rugămintea Domniei Sale de a primi numele Nicolae Mărășescu, pentru că este unul dintre cei mai mari antrenori de atletism din România care a creat școala de atletism din România, din Craiova. Este o mare personalitate. Să ne gândim numai la faptul că cu ani în urmă aveam atleți recordmani mandiali și astăzi nu mai reușim să mai găsim astfel de tineri. Eu, personal, am o mare problemă, pentru că aș fi dorit ca stadionul de atletism să poarte numele „Natalia Andrei”. Este unul dintre cei mai mari atleți pe care i-a avut România, este multiplă campioană mondială, de două ori a stabilit recordul modnial atât la 1500 m plat cât și la 1 milă. Este un om devotat comunității, este un oltean de nădejde și ca Natalia Andrei nu știu dacă o să mai avem într-o sută de ani un alt atlet de valoarea ei. I-aș ruga pe colegii mei, vă rog pe dvs. dl. Primar, să ne gândim între aceste două nume, îmi pare rău că nu am putut să-mi țin doar promisiunea făcută față de această mare sportivă și am înaintat două propuneri.

O a treia chestiune. S-a amânat anul acesta, datorită pandemiei, sărbătoarea Zilelor Municipiului Craiova. Va fi programată la o altă dată când vom fi mai liniștiți. Deja am început să ne desfășurăm activitatea cât de cât mai normal și, iată, suntem în sala de ședințe. Rugămintea mea este ca anul acesta Zilele Craiovei să fie dedicate celor care au fost în linia întâi. Sunt foarte mulți care au fost în linia întâi. Este Spitalul de Boli Infecțioase declarat spital de Covid, și să nu uităm că este unul dintre puținele spitale din țară care a rămas fără personal medical infectat, asta datorită profesionalismului oamenilor care lucrează în această instituție. Să nu-i uităm pe cei care au fost în linia întâi și datorită cărora am avut liniște: jandarmi, poliție, poliție locală, poliția miliatară. Nu știu dacă este bine că spun acest lucru. Eu pe semestrul doi am avut ore decât cu cei de la master , Drepturile Omului - master Științe Penale și printre cursanți au fost și din cadrul poliției și jandarmeriei și știu de la aceștia că au fost momente în care acești oameni cu foarte mult profesionalism, au reușit să detensioneze niște focare care ar fi putut izbucni și să fim și noi pe canalele de televiziune văzuți de alții ce se întâmplă. Dar acești oameni, printr-o atitudine exemplară, prin dialog, fără forță, explicându-le de ce este necesar să avem un anumit comportament, au reușit să mențină comunitatea locală, adică municipiul Craiova, ca stare de spirit, ca imagine în țară, nepătată, neatinsă. Ca atare, să nu uităm pe nici unul, nu știu dacă mai este cazul ca anul acesta să acordăm titlul de cetățean de onoare, dar să-i avem în vedere pe cei care au fost în linia întâi, pentru că este un an aparte, va rămâne în istorie ca un an aparte. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Diaconu:

În primul rând aș începe prin a mulțumi colegilor care au așteptat în sală și au ascultat cu mare atenție problemele spuse de colegii mei, problemele cetățenilor. Aș vrea să supun și eu atenției dvs. două probleme destul de sensibile: aș începe prin a-l întreba pe dl. Primar sau pe domnii viceprimari despre programul de fertilizare. Când se depun cererile pentru acest program?

Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre două terenuri care s-au împrejmuit între Sala Polivalentă și stația Petrom, doi propritari ai acelor terenuri au împrejmuit terenurile respective, terenurile sunt pline de bălării de peste 1 m, în special ambrozia, iar pe acele terenuri sunt șobolani și șerpi, cum spunea colega mea. Din câte știu întruna din ședințele consiliului local s-a votat ca proprietarii terenurilor care nu defrișează, nu întrețin, să fie amendați, să fie obligați să facă aceste lucruri, nu văd că se întâmplă asta. Mai de curând a fost dată și o denumire străzii, aleii dintre Sala Polivalentă și stația Petrom de str. Eroul Valentin Leoveanu. Vă rog să soluționăm această problemă și să încercăm să defrișăm și totodată să și deratizăm acea zonă a orașului. Este chiar în centrul Craiovei. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Mănescu:

Am uitat când am vorbit de Mofleni, aș vrea să mi se spună și mie când este prevăzut cart. Mofleni în plan pentru a se canaliza?

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Dl. Mănescu, am luat în considerare faptul că ați fost nemulțumit de raportul primarului. Nemulțumirea asta față de raportul primarului vine de când mă ocup eu de politică în Craiova, adică de prin 2012 și an de an este o nemulțumire față de raportul primarului. Că este o statistică, că se schimbă doar indicatorii, că este un copy paste, că este..., că este... Asta este legea. Și v-am creat și o broșură cu ceea ce înseamnă raportul primarului. Vreau să vă spun că s-ar putea să aibă multe probleme în ea, multe greșeli, însă este făcută în câteva zile. Ceea ce este foarte foarte important de remarcat, este că ceea ce este făcut aici, este meritul nostru, al tuturor. Și al celor care au votat, și al celor care nu au votat și cei care au fost de acord cu bugetele de aici, și cei care nu au fost de acord cu ele. Lucru cert, că am vrut să vedeți multitudinea de lucruri care sau realizat în această perioadă și ele culminează cu un lucru care este unic în istoria acestei instituții. Sunt în derulare la ora aceasta în diverse stadii la Direcția de Achiziții sau la cei care încă nu au finalizat caietele de sarcini, studii de fezabilitate pentru axele 2024 - 2027 de finanțare a căror ghiduri nu au apărut încă. Dacă vă aduceți aminte, mi-ați reproșat de o mie de ori cum de noi am luat autobuze și ne lăudăm că am semnat contractul de autobuze electrice și la Cluj au venit deja. Pentru că în permanență se fura startul acolo. I-am reproșat-o raportului pentru Europa de Est, d-lui Karlsen Raasmusen și i-am spus: cum s e face că ăia știu întotdeauna pe ce o să vină banii? Și lucrul acesta a dus la faptul, probabil că afirmația mea nu i-a căzut bine și s-a aprobat finanțarea studiilor de fezabilitate și chiar a proiectelor care se vor executa înainte de apariția ghidurilor. Este pentru prima dată când noi lucrăm la studii de finanțare pe axe care o să se deschidă. Mă refer la studiul de fezabilitate pentru tot ce înseamnă monitorizarea orașului, ați văzut articolul și într-unul din cotidiene, cred că în Gazeta de Sud, camere video la locurile de joacă, la școli, la grădinițe, în spații publice, la piețe, la intersecții, plus modulele de inteligență artificială și amprentă facială, ceea ce este una din axele pe care vor fi fonduri europene. Cealaltă axă care va fi la fondurile europene foarte importantă, este aceea de digitalizare, ceea ce am vorbit de atâtea ori, ceea ce v-am spus că va fi o zi în care va veni acest lucru, văd că și la nivel de țară se discută acest lucru, s-a înființat acel nou ADR, Agenția de Digitalizare a României și care la ora aceasta este în lucru, sper că până la întâi, până săptămâna viitoare să fie din nou pe site această achiziție de digitalizare, adică toate soft-urile din oraș să fie pe o singură platformă în așa fel încât în momentul în care ți-ai depus un document nu mai trebuie să-l depui la toate instituțiile. Deci sunt lucruri noi, sunt lucruri care s-au lucrat și am vrut să vă trec în revistă proiectele europene care sunt la ora aceasta în diverse stadii. Nu am avut niciodată nici timpul și poate nici dvs. răbdarea să mă ascultați să vedeți cam pe unde este achiziția de tramvaie, achiziția de autobuze, reabilitarea școlilor, grădinițelor, sunt o grămadă și sunt în diverse stadii avansate, licitații ținute, proiectări ținute ș.a.m.d. Este meritul și cea ce este aici, acestei perioade, a acestui consiliu local și a celor din executiv din această perioadă. Am ieșit puțin din 2019 pentru că unele din ele au corespondență în 2018 sau chiar în anul 2019.

Vis a vis de Lidl, dl. Iancu, vă rog să-l informați pe dl. Mănescu în ce stadiu stăm acolo, este pe site licitația pentru semafoare care trebuie să fie în rețea cu cele de la Lidl, este în lucru, este mult mai laborios decât mi-am închipuit eu. Te rog frumos să-i dai d-lui Mănescu toate informațiile despre partea cu Lidl.

Distrigaz Mofleni - Distrigaz este o companie cu care se lucrează destul de dificil. Au fost bani în mediul rural, bani guvernamentali pentru lărgirea rețelelor de gaze. Vreau să vă spun că la toți cei care au făcut lucrările, nu s-au decontat, deci sunt într-o mare problemă la ora aceasta. Am discutat cu Distrigazul, ei văd pe Legea 50 o chestie din asta în care să dezvoltăm noi cu ei. Noi, autoritatea, și cu ei, Distrigazul, să beneficieze cetățenii. Problema este că Legea 50 prevede ca dezvoltarea să fie făcută în baza unui studiu de fezabilitate și procentul din acel studiu de contribuție pe care îl stabilește, cât Distrigaz, cât primăria, în funcție de rentabilitatea lor în acea stradă. Din informațiile pe care le avem, lor le iese că întotdeauna primăria trebuie să sară de 90% ceea ce nu este corect. Ceea ce știu eu la ora asta și trebuie, am scos lista cu străzile care nu au gaze și au foarte multe solicitări care zac la ei, este la d-na Nuță, este foarte important ca următorul consiliu, că nu știu dacă noi o să mai apucăm, să se țină de acest lucru, sunt bani europeni pentru așa ceva. Important este ca toate străzile acelea în baza solicitării și listei solicitărilor tuturor locuitorilor, de pe strada respectivă, să se facă proiectul și accesarea de fonduri europene care sigur vor fi pentru lărgirea rețelelor de gaze.

Cu pomii uscați este o chestie simplă, dl. Director. Vreau să spun că nu numai unde a zis dl Mănescu, inclusiv în curba care coboară la mall acolo la Auchan, pe unde coboară tramvaiul, cred că intenționat au fost rupți, ca să parcheze mașinile. Vă rog frumos să completați cu pomi noi și să-i și protejați. Am văzut unii pe Crapenului foarte bine protejați, dar mai sunt și alte protecții în formă de trunchi de piramidă, i-am văzut prin alte țări, care asigură perimetral o protecție a pomului respectiv.

Spațiul de joacă, terenul la care faceți dvs. referire l-am verificat, cred că mi-ați mai zis de el, este teren privat. Nu putem decât la fel, dl. Mateescu, să intervenim, măcar să și-l îngrijească.

Canalizarea de la Mofleni, ieri am vorbit cu Compania de Apă, a fost licitație ținută, au fost descalificați toți, a fost reluată, s-a terminat perioada de depunere a ofertelor, sunt în evaluare, mai multe nu pot să vă spun că nu mai știu nici eu. Dar e prins în tot POIM, de aceea nici noi nu am avut Mofleni prins în asfaltare, dar stăm după Compania de Apă să le bage canalizare, că altfel ar însemna să spargem străzile.

D-na Ungureanu, o să-mi permit să vă răspund scris. Sunt foarte multe, nici nu am apucat să le notez toate și o să vă răspund scris la toate, eventual dacă le aveți notate, d-na Secretar să le preia cineva.

D-na Predescu, cu busturile, te rog frumos dl. Director să iei legătura cu d-na Predescu să spună exact unde sunt și ce sunt.

Am fost coleg de club cu Natalia Andrei. Bineînțeles, ea la un nivel de performanță, eu mult mai jos, dar am găsit zilele trecute, făcând curățenie și ordine prin casa părinților, legitimația din 1968 de la Universitatea Craiova, exact perioada când eram coleg cu Natalia Andrei. Natalia Andrei a fost un atlet de mare renume la vremea respectivă. N-a fost singurul. Ieri am văzut o postare pe facebook despre colegul nostru de oraș, de atletism, de ce vreți dvs., Sorin Matei, care în 1990 deținea recordul mondial la săritura în lungime cu 2,40 și era o poză foarte frumoasă pe facebook, nu mai rețin cine a pus-o și de unde a găsit-o, în care el era lângă salteaua pe care sărise și alături era Nea Nae Mărășescu în picioare. Dar vreau să vă spun că Nea Nae Mărășescu a fost un titan al atletismului. Toți din țară care aveam ceva talent în atletism ne întâlneam periodic la Cioplea unde era baza de cantonament a lotului național și unde Nea Nae Mărășescu era văzut ca un Putin, ca un Trump, ca un om căruia îi curgea atletismul prin sânge. Cred că ăsta este și respectul Nataliei, a fost și soțul ei și cred că ceva mai sus decât este Nea Nae Mărășescu în atletism nu există. Dacă mă întrebați pe mine, și eu pledez spre Nea Nae Mărășescu. Nu este craiovean, dar a fost în paralel cu lotul național, cum este Dan Pascu la volei, a fost cel care se ocupa de atletismul din Craiova. Vreau să vă spun că nu știu cât știți dvs. de atletismul ăsta, dar eu când mă antrenam, era dl. Dobrițoiu alături de noi și ne ajuta de multe ori, era colegul dânsului de echipă Marian Georgescu, Natalia era un titan, dar Nea Nae Mărășescu a pus bazele atletismului în România. Va trebui să luăm o hotărâre.

Zilele Craiovei - vă referiți la cetățeni de onoare. Eu nu pun problema cu zilele Craiovei deocamdată pentru că va trebui să avem 0 restricții ca să putem discuta de o formă de Zilele Craiovei. Așa că deocamdată, când vom ajunge acolo.

Fertilizarea, dl. Cosman vă rog să vorbiți cu dl. Diaconu de fertilizare, să-i spuneți stadiul.

Dl. Mateescu, am trecut într-adevăr. Venise cineva de la servicii să asfaltăm pe str. Eroul Valentin Leoveanu. Și m-am dus special să văd strada acolo. Strada cu Valentin Leoveanu are mai multe terenuri decât case. Adică orice asfaltare pe care o vei face acolo înseamnă să spargi după aceea că o sparg toți să-și bage gaze, să bage apa, deci este inoportun să asfaltezi o stradă în condițiile în care nu s-au finalizat acolo investițiile. Și am văzut, într-adevăr acele terenuri. Așa este, mă și întrebam ale cui sunt, Poliția Locală, v-aș ruga foarte mult să faceți o verificare a ceea ce este pe terenurile acelea și să fie aduși în normalitate, cu curățenie, cu defrișare, cu tot ceea ce este acolo. Deratizare, să se facă absolut tot, și salubrizare și tot.

Eu vreau să vă spun, vis a vis de ceea ce am discutat, practic am avut pe de o parte o perioadă extrem de grea, în ceea ce privește această pandemie, au fost foarte multe lucruri care ne-au pus la mare încercare, au fost foarte multe acte normative foarte foarte bizare, neclare în această perioadă. Vreau să vă spun că la un moment dat am fost sub o presiune fantastică să preluăm carantina, să asigurăm spațiile de carantină. în condițiile în care exista act normativ în care la un articol spuneau că este în obligația noastră, la un articol spuneau că este obligația DSP-ului. Culmea este că am rezistat până când actul normativ a fost reglementat și am preluat carantina din momentul în care reglementarea a fost făcută oficial. Acum două săptămâni a venit Curtea de Conturi să ne verifice dacă nu cumva am făcut carantinarea înainte. Deci a fost un mers pe sârmă și faptul că am fost foarte consecvenți pe legislație, este clară mergem, nu este clară, nu mergem, am ținut la acel lucru la care țin și acum, la faptul că am închis Maternitatea de la Filantropia aiurea de tot. Nicio clipă nu am înțeles de ce am închis Maternitatea. În momentul când am sunat pe dl. Arafat și i-am spus că nu este normal, Maternitatea este mai căutată decât Maternitatea de la Spitalul Clinic Județean s-a luat hotărârea să se facă Maternitatea de la Filantropia, în curte la Spitalul Victor Babeș. Bani cheltuiți, mutat sală de operații, făcut o grămadă, toate s-au făcut peste capul nostru. Și să mă trezesc în ultima clipă că medicii de la Maternitatea din Valea Vlăicii au fost mutați acolo și tot s-a închis. Că s-a închis din lipsă de medici. Au fost multe multe decizii. Asta ne-a mâncat foarte foarte mult timp. Ne-a făcut să stăm distanțați, ne-a făcut să avem acele ședințe de consiliu on line dificile, complicate, nu puteam comunica, n-ați putut să vă spuneți punctul de vedere față de multe lucruri, n-am putut să venim noi cu explicații la multe întrebări de ale dvs., dar am asigurat continuitatea activității, nu am întrerupt-o nicio clipă, n-am lipsit nicio zi, nici eu nici colegii mei, în toată perioada asta nu am avut nicio zi de răgaz și cred că o mare parte din lucrurile de la proiectele europene și toate finanțările pe care le-am semnat în această perioadă, pentru că vreau să vă spun că 29 de proiecte am depus, 29 de finanțări am semnat. Mai sunt 3 proiecte care sunt depuse acum, pe coronavirus, 22 de milioane de euro, care privesc dotări strict la cele trei spitale de coronavirus și care sunt în evaluare, sunt convins că și acelea vor fi aprobate și, cu toate astea, ne-am desfășurat activitatea. În final, lucrurile au făcut ca mandatele noastre să fie prelungite și uite că suntem astăzi datorită acestui coronavirus, împreună, dar eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce este aici și vreau să fiți mândri și niciodată să nu lăsați întinată munca pe care am depus-o pentru că am depus-o împreună. De multe ori observațiile dvs., criticile pe care le-ați făcut, ner-au făcut să fim mult mai exigenți cu multe lucruri, ceea ce n-a fost un lucru rău. Îmi aduc aminte că firma care a turnat asfaltul la stadionul de atletism este una din firmele care asfaltează în Craiova. Singura diferență este că acolo este un consultant german, este o firmă din Germania care de la proiectare și până când ne va da ausweis de campionat european este responsabilitatea lor. Si la prima turnare de asfalt, i-a lăsat, au turnat, constructorul a adus niște cisterne cu apă cu inundat pista, le-a făcut semnele unde erau bălțile, după care ne-a spus că nici cei din Germania nu toarnă așa de bine ca ei. Ăia au priceput a doua zi că dacă nu fac treabă ca lumea nu se încurcă. Asta am învățat cel puțin eu în perioada asta. Exigența lucrărilor pleacă de la noi. Suntem capabili să fim exigenți cu constructorii, ei sunt capabili să se ridice la nivelul pretențiilor noastre. Am văzut-o cu ochii mei. Important este să știm noi ce vrem, și dvs. ați contribuit la acest lucru pentru că de multe ori scapă. Și au fost lucruri pe care le-ați văzut. Activitatea pe care noi am făcut-o poate nu a fost foarte vizibilă pentru că am prins acea perioadă în care s-au încheiat fondurile europene 2016 și practic în 2017 în decembrie la sfârșitul anului, a apărut ghidul solicitantului. Toate proiectele pe care noi le-am scris în 2018 și le-am semnat în 2019, încep de aici încolo. Dar este pusă baza. Uitați-vă acolo să vedeți, sunt 160 milioane de euro proiecte de finanțare semnate în diverse situații, 22 milioane de euro, alți bani de la Ministerul Sănătății pe cele trei proiecte, se apropie de 200 milioane de euro și începute lucrurile ,ca proiectare pentru axele noi. Cel mai important proiect al orașului pe care nu trebuie să-l abandoneze nimeni, este acel studiu de fezabilitate, acel mijloc de transport periurban de legătură între toate comunele orașului care va face diferența între cei care știu să acceseze fonduri europene și cei care nu știu. Nu neg faptul că m-am inspirat de la Cluj. Nu neg faptul că l-am întrebat pe Raasmusen de ce la Cluj se face chestia asta, cumva dl. Primar are vreo informație că vor veni bani, și a zis că o să fie bani în afara sumelor alocate, deci cum am avut noi acum 47 de milioane și am luat 160 milioane. I-am luat de la cei care nu au depus proiecte diferența. Dar în afară cei cei care vor fi aproape 180 milioane pe ciclul următor, o să fie bani pe proiecte strategice. Un proiect strategic poate fi finanțat între 500 milioane și 1 miliard. L-ai depus, a fost bun, ai luat banii, nu l-ai depus, rămâi în istorie cu distanță față de cei care sunt în stare. Acel proiect al cărui studiu de mobilitate este la ora asta caietul de sarcini, mai este foarte puțin de lucru la el, va fi urcat pe SEAP în această vară și va începe lucrul la studiu nu trebuie abandonat sub nicio formă. Este corelat cu PUG-ul, trebuie să mutăm centura de nord care trebuie să devină o rocadă mai mare, centrua trebuie extinsă, acolo trebuie mărit orașul. Sunt oameni vitregiți, s-au dezvoltat de-a lungul anilor cartiere întregi în zona dintre centură și pădure, aceea trebuie să fie zona rezidențială, acela trebuie să fie intravilanul orașului. PUG-ul așa se creionează la ora aceasta. Toate localitățile trebuie să aibă acest mijloc de transport și cu inserții în oraș în diverse zone de importanță ale orașului. Trebuie să gândim mărirea orașului. Duceți-vă puțin în urmă și vedeți cât ne-am pătimit noi până am găsit 25 ha să dăm la Spitalul Regional și cum a venit Cluj-ul cu ele pe tavă, sau cum a venit Iașiul cu ele pe tavă. Noi am micșorat orașul în 1990. Se termină la Selgros, se termină înainte de Metro, se termină în Barieră. Păi care este terenul? Va trebui să mărim orașul cu PUG-ul cu voia sau cu ne voia primarilor. Nu se va găsi niciodată o înțelegere între Primăria Craiova și Primăria Pielești să-ți predea terenul până la Qfort să-ți iei tu banii de la Qfort. Niciodată. Cât de prieteni am fi, cât am fi din același partid, nu se va putea întâmpla treaba asta niciodată, dar se va putea face acea zonă metropolitană periurbană. Nu vorbesc nici de zona metropolitană care merge până la Filiași și până la Segarcea care curpinde 22 de comune. Dar zona periurbană care să facă inelul de comune din jurul Craiovei, va trebui să funcționeze ca oraș. Exact cum este Bucureștiul și sectoarele, așa va trebui să funcționeze. Dar omul ăla care este ca Cârcea, la Coșoveni, la Pielești, la Ișalnița să știe că ajunge la stadion cu metroul, sau cum i-o zice, trenul ăsta de viteză, ajunge la fel de repede ca din Craiovița, să simtă că este în oraș. Ei și-au făcut multe lucruri, au utilități, au asfalt, au canalizare, comune mai bine rezolvate decât orașul, dar trebuie să gândim orașul mare. Nu gândim orașul mare, în următorii zece ani, eu vă spun, suntem pe locul 5 la ora aceasta și la fonduri europene. Este Iași, Cluj,

Timișoara, Constanța, Craiova. Nu intrăm în jocul ăsta pe bani mulți și pe fonduri mari, cădem în jos. Putem să urcăm.

Eu vă mulțumesc și orice altă problemă, indiferent de ce natură, vă stau la dispoziție în perioada următoare.

Cu Voltaire, chiar am amânat-o, dar aveam pregătit răspunsul. Am vrut să o înaintăm, dar au reînceput audierile în dosarul penal cu spațiile. Num cred că se poate face ceva până nu se finalizează, pentru că vizează spațiile din Odobleja. Cred că d-na Predescu poate să ne spună mai exact cum este cu perioada asta. Cred că până nu se finalizează ancheta acolo, nu putem face nimic.

Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Vă mulțumesc pentru participare! Declar închise lucrările ședinței ordinare de azi, 25.06.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Adrian Cosman


SECRETAR GENERAL Nicoleta Miulescu

ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona