Proces verbal din 22.05.2020

Proces verbal CL ord 22.05.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 22.05.2020

D- na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2020 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova potrivit căruia, în situații excepționale, constatate potrivit prevederilor legale, ședințele consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice (on line). Având în vedere cele prezentate, ședința de azi, 22.05.2020 își desfășoară lucrările on line.

Vă rog să facem prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 26, 1 consilier este absent (dl. Vasile). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Îl invit pe dl. Viceprimar Bărăgan să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova de azi, 22.05.2020.

Prin Dispoziția nr. 3982/21.05.2020, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 4, art. 135, art. 136, art. 155 alin. 1 lit. b și d, coroborat cu alin. 3 lit. b și alin. 5 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în data de 22.05.2020, ora 12,00, care se va desfășura on -line, având următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Flantropia Craiova și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Oerațional Infrastructură Mare 2014 -2020

Supun la vot ordinea de zi a ședinței. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.l.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 22.05.2020, desfășurată on-line, prin aplicația pirs-eprim, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Flantropia Craiova și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă proiectul „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 20142020”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, având indicatorii prevazuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 48.079.959,44 lei.

Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, cat si orice alta cheltuială ce poate apărea pe durata de valabilitate a contractului de finantare pentru implementarea proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul propriu al unității administrativ teritoriale - Municipiul Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă proiectul „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, având indicatorii prevazuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 13.294.472 lei.

Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, cat si orice alta cheltuială ce poate apărea pe durata de valabilitate a contractului de finantare pentru implementarea proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul propriu al unității administrativ teritoriale - Municipiul Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Godinel, Sirop).

  • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Oerațional Infrastructură Mare 2014 -2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă proiectul „CO mbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie « Victor Babeș » Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, având indicatorii prevazuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 48.178.795,39 lei.

Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, cat si orice alta cheltuială ce poate apărea pe durata de valabilitate a contractului de finantare pentru implementarea proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul propriu al unității administrativ teritoriale - Municipiul Craiova.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Victor Babeș » Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 22.05.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Stelian Bărăgan


Nicoleta Miulescu


Întocmit

Tudosie Ramona