Proces verbal din 21.08.2020

Proces verbal din data de 21.08.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.08.2020

D- na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 20 consilieri, 7 consilieri sunt absenți (dl. Betiu, dl, Diaconu, dl. Marinescu, dl. Radu Romeo, dl. Rosculete, d-na Ungureanu, dl. Vasile). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Îl invit pe dl. Viceprimar Cosman Adrian să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova de azi, 21.08.2020.

Prin Dispoziția nr. 4573/18.08.2020, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 - 136, art. 155 alin.1 lit. b,coroborat cu alin. 3 lit. b,art. 196 alin. 1 lit. b și art 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în data de 21.08.2020, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2020 referitoare la necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Craiova, pentru a acoperi creșterile de costuri pe componenta investițională de reabilitare de clădiri

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Școlii Gimnaziale „Sfântu Gheorghe”

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Grădiniței „Pinocchio”

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Grădiniței „Paradisul Copiilor”

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Grădiniței „Castelul Fermecat”

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Colegiului Național „Nicolae Titulescu”

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr.7”

Supun la vot ordinea de zi a ședinței, în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 21.08.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2020 referitoare la necesitatea extinderii împrumutului existent încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Municipiul Craiova, pentru a acoperi creșterile de costuri pe componenta investițională de reabilitare de clădiri

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.204/2020, după cum urmează:

 • I. Art.1. va avea următorul conținut:

,,Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile externe, în valoare de 9.200.000,00 euro, pentru suplimentarea împrumutului existent în valoare de 15.000.000,00 euro, pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 • II. Art.2. va avea următorul conținut:

„Se aprobă Preacordul de finanțare ce urmează să fie încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 • III. După art.2 se introduc două noi articole care vor avea următorul conținut: „Art.3. Se asigură integral plata din bugetul local al municipiului Craiova pentru: a) serviciul anual al datoriei publice locale;

 • b) orice impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile aferente finanțării rambursabile prevăzute la art.1.” ”Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Craiova următoarele informații:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate și garantate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Craiova;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.”

 • (2 ) Informațiile prevăzute la alin.1 se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru, pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.”

 • IV. Se renumerotează art.3, art.4 și art.5, devenind art.5, art.6 și art.7.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Investiții, Achiziții, Licitații și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 3 abțineri (Sirop, Florescu, Câplea).

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanță Energetică în clădirile publice ocupate de școli și spitale și a contribuției proprii a municipiului Craiova la finanțarea acestui contract

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 și art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2014, și vor avea următorul conținut:

Art.1. Se aprobă valoarea totală estimată a Contractului de Performanță Energetică în cuantum de 23.648.480 lei, fără TVA (4.985.024 euro, fără TVA), care include valoarea estimată pentru fiecare dintre cele două loturi:

 • a) lotul 1 - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova (10 clădiri principale) - 4.760.000 lei, fără TVA (1.085.024 euro, fără TVA, 1euro =4,387 lei);

 • b) lotul 2 - unități de învățământ - 18.888.480 lei, fără TVA (3.900.000 euro fără TVA, 1 euro=4,8432 lei), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova pentru fiecare din cele două loturi prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, după cum urmează: a) lotul 1 - 1.560.000 lei (fără TVA);

 • b) lotul 2 - se suportă din împrumutul BERD, în sumă de 6.512.880,41 lei, fără TVA (1.344.747,46 euro, fără TVA), 1 euro=4,8432 lei.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Școlii Gimnaziale „Sfântu Gheorghe”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă valoarea totală estimată pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care la Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe”, suma totală de 5.981.439 lei, fără TVA (1.235.018 euro fără TVA, 1euro =4,8432 lei), din care: a) pentru Școala nr.23 - suma de 2.586.490 lei, fără TVA (534.046 euro, fără TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, b) pentru Școala nr.24 - suma de 3.394.949 lei, fără TVA (700.972 euro, fără TVA), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Direcția Economico-Financiară și Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 19 voturi pentru și 1 abținere (Mănescu).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă valoarea estimată pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care pentru Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, suma totală de 4.035.490 lei, fără TVA (833.228 euro fără TVA, 1euro =4,8432 lei), din care:

 • a) pentru Școala „Ion Creangă” - suma de 3.205.511 lei, fără TVA (661.858 euro, fără TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b) pentru Grădinița „Voinicelul” - suma de 829.979 lei, fără TVA (171.370 euro, fără TVA), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Direcția Economico-Financiară și Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Grădiniței „Pinocchio”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă valoarea estimată pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care la Grădinița „Pinocchio”, suma de 1.685.913 lei, fără TVA (348.099 euro, fără TVA, 1euro =4,8432 lei), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Direcția Economico-Financiară și Grădinița „Pinocchio” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Grădiniței „Paradisul Copiilor”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă valoarea estimată pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care la Grădinița „Paradisul Copiilor”, suma de 1.814.718 lei, fără TVA (374.694 euro, fără TVA, 1 euro =4,8432 lei), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Direcția Economico-Financiară și Grădinița „Paradisul Copiilor” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Grădiniței „Castelul Fermecat”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă valoarea estimată pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care la Grădinița „Castelul Fermecat”, suma de 1.490.088 lei, fără TVA (307.666 euro, fără TVA, 1 euro =4,8432 lei), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Direcția Economico-Financiară și Grădinița „Castelul Fermecat” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova” aferente Colegiului Național „Nicolae Titulescu”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă valoarea estimată pentru obiectivul de investiții „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care la Colegiul Național „Nicolae Titulescu”, suma de 3.880.832 lei, fără TVA (801.295 euro fără TVA, 1 euro =4,8432 lei), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Direcția Economico-Financiară și Colegiul Național „Nicolae Titulescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr.7”

Dl. Consilier Local Mănescu:

Vreau o chestiune pe care puteam să o spun și la punctul 1 și la punctul 2, și la punctul 3. Noi avem aici un contract de șase ani de zile care are ca scop reabilitarea termică a unor clădiri din Craiova. Tergiversăm această situație de șase ani de zile, probabil că se mai întârzie, se fac modificări tot timpul. Imi este neclar ce se întâmplă de nu reușim să finalizăm acest lucru. Mă uit că la reabilitarea școlilor se modifică suma de la 1,8 milioane de euro, la 3,9 milioane de euro pentru șase școli. Păi dacă pentru șase școli noi le reabilităm în opt-nouă ani de zile cu 3,9 milioane, păi pentru restul școlilor să reabilităm cele 94 de școli pe care le avem în Craiova, ne trebuie 125 de ani în ritmul ăsta. Deci nu se poate, trebuie să găsiți o soluție de accelerare a procesului de derulare a investițiilor pe care ni le propunem pentru Craiova. Același lucru se întâmplă și cu reabilitările sediilor primăriei. Părerea mea este că reabilitarea sediului primăriei nu va începe în anul acesta. Va fi o perioadă în care va trebui găsit alt sediu și după aceea abia se va trece. Atunci se vor modifica iar indicatorii tehnico tactici, iarăși va trebui să luăm alți bani împrumut. Deci nu văd această lentoare în mișcare. Șapte ani de zile ca să ajungem acum să facem modificări ale proiectului că nu este bun, să constatăm că ne trebuie mai mulți bani pentru școli, că reabilitarea școlilor nu a fost bine concepută. Sigurt că sunt de acord cu toate lucrurile ca să accelerăm, dar ori trebuia să lăsăm viitorului consiliu să-și hotărască soarta, ori dacă nu, trebuia de mult să luăm aceste măsuri să grăbim procesul. Mulțumesc!

Dl. Consilier Local Sirop:

Întrebarea revine. Ce gânduri are actuala administrație cât mai sunt la putere de decizie, legate de mutarea întregului efectiv administrativ. Am tot adresat această întrebare, nu mi s-a răspuns niciodată. Iată că acum este un punct pe ordinea de zi referitor la cheltuielile ce se vor efectua pentru reabilitarea sediului, dar noi nu avem un plan coerent legat de unde să se mute tot acest aparat administrativ, unde o să vină cetățenii să depună cererile să și le soluționeze ș.a.m.d. Cred că este un subiect foarte arzător dacă tot l-ați supus atenției noastre. Măcar să știm ce variante aveți în vedere și dacă nu s-a luat o decizie. Poate ne dăm și noi cu părerea pe acest subiect. Este o problemă de interes public. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Referitor la problema ridicată de dvs., Direcția Patrimoniu o să prezinte un plan concret referitor la acest lucru. Referitor la răspunsul către dl. Mănescu, o s-o rog pe dna director Nuță să facă câteva precizări.

D-na Director Nuță:

Împrumutul care a fost făcut inițial pe BERD pentru cele două componente investiționale, clădiri și autobuze, a fost de 15 milioane.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Probabil că n-ați fost atentă. Pot să iau cuvântul? Aș vrea să clarific puțin treaba. Dl. Măbnescu spune că în 2014 ai niște studii și în 2020 tot nu te-ai apucat de lucru. Și întrebarea este de ce s-a stat atât de mult și de ce merge atât de greu. Iar răspunsul cred că este acela că în 2014 a fost o încercare de a accesa un credit BERD pentru cele 9 școli sau câte sunt acolo, șapte școli cu 12 corpuri de clădire care a fost la un moment dat abandonat, s-a reluat în 2019 ideea acestui credit BERD pentru achiziția de autobuze și pentru reabilitarea clădirilor primăriei care nu fuseseră niciodată finanțate de nicăieri și din discuțiile cu BERD,din negocierea cu BERD-ul s-a solicitat de către BERD să se închidă și ceea ce se începuse în 2014. Deci ele fac obiectul unui alt contract de finanțare cu toate că SF-urile făseseră făcute atunci, în 2014 pentru că. Știți că v-am explicat la vremea respectivă, BERD-ul nu finanța în general achiziții de autobuze, finanța reabilitări de clădiri. Și atunci, ca să putem să luăm autobuzele, a trebuit să facem și aceste pachete. Lucrul pe care îl spune dl. Consilier și care și eu vă rog foarte mult, pentru că o să mai fiu foarte puțin la acest pupitru și în această poziție, urgentați și faceți de așa natură ca lucrurile să se miște ceva mai repede. Altfel se ajunge în situația să mai veniți cu încă o rectificare sau două. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sediu Primăria Municipiului Craiova, str.A.I.Cuza, nr.7, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.529/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 3 voturi împotrivă (Sirop, Florescu, Câplea).

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 21.08.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Cosman

SECRETAR GENERAL, Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT, Tudosie Ramona