Proces verbal din 14.02.2020

Proces verbal CL extra 14.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.02.2020

D- na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 23, iar 4 consilieri sunt absenți (dl. Diaconu, dl. Marinescu, dl. Roșculete, d-na Predescu). Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

Având în vedere că lupsește motivat d-na consilier Predescu, președintele de ședință, o să vă rog să faceți o propunere pentru conducerea ședinței extraordinare de astăzi.

Dl. Consilier Local Mihai Marius:

Propun ca și președinte de ședință pe dl. Viceprimar Bărăgan.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Supun la vot propunerea d-lui Mihai. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.1. Se alege dl.Stelian Bărăgan, președinte de ședință, care să conducă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 14.02.2020.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Îl invit pe dl. Viceprimar Bărăgan să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova de azi, 14.02.2020.

Prin Dispoziția nr. 2732/10.02.2020, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 4, art. 135, art. 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în data de 14.02.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „O șansă la viață-FIV” privind acordarea unui sprijin financiar pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale natural

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban-achiziția de autobuze noi - faza 1 (30 buc.)”

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova -Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova -Grădinița cu program prelungit Phoenix”

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii a Liceului Tehnologic „Costin D.Nenițescu” Craiova, în cadrul proiectului „Inovarea procesului educațional prin stagii de practică”

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu program prelungit Ion Creangă”

 • 22. Proiect de hotărâre privind privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

 • 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

Avem o ordine de zi cu 23 de puncte. Din cele 23, 2 se retrag. O s-o rog pe d-na Secretar să ne spună și de ce.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Au fost retrase punctele 22 și 23 întrucât nu a fost finalizată procedura de inventariere a bunurilor. Ca atare, nu au fost îndeplinite condițiile legale pentru a fi fundamentate rapoartele și propuse proiectele de hotărâri.

Dl. Președinte:

Punctele 22 și 23 au fost retrase de pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi în ansamblu, cu modificările făcute. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi. Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului

Craiova, din data de 14.02.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi a devenit următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „O șansă la viață-FIV” privind acordarea unui sprijin financiar pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale natural

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2020

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban-achiziția de autobuze noi - faza 1 (30 buc.)”

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova -Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova -Grădinița cu program prelungit Phoenix”

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii a Liceului Tehnologic „Costin D.Nenițescu” Craiova, în cadrul proiectului „Inovarea procesului educațional prin stagii de practică”

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu program prelungit Ion Creangă”

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „O șansă la viață-FIV” privind acordarea unui sprijin financiar pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale natural Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă proiectul „O șansă la Viață-FIV” având ca obiect acordarea unui sprijin financiar, în valoare de 13.800 lei/cuplu, pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova, în termen de 30 zile, Regulamentul privind implementarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin ap aratul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2020

Dl. Consilier Local Mănescu:

Discutăm astăzi probabil cel mai important punct de pe ordinea de zi ce a mai rămas din legislatura pe care o avem. Ținând cont că este an electoral, aș vrea să nu politizăm discuțiile pe acest punct. Ăsta ar fi cel mai bun lucru, dar aș vrea să fac totuși niște pobservații și să încep. Eu încă din primul an al mandatului meu, am cerut ca pentru dezvoltare nivelul minim să fie de 30% și mă bucur că acum, în anul ăsta, a fost realizat acest nivel. Cred că o să cer în continuare să ajungem la 40% și în următorii patru ani poate o să rezolvăm această problemă. Dar, bineînțeles, am și critici la acest buget. Și aici aș vrea să încep cu secțiunea de funcționare. Ceea ce reclam eu la această funcțiune, nivelul mult prea mare al subvențiilor pe care primăria le-a prevăzut pentru unitățile din subordine. Și vreau să spun că acest nivel mare al subvențiilor este în primul rând nociv pentru societățile în sine fiindcă nu le mai obligă să găsească soluții de dezvoltare, să găsească soluții de modernizare, să găsească soluții de rezolvare a problemelor pe care le au, a crizelor în care se găsesc într-un anumit moment. Fiindcă ei știu că vine bugetul local și le rezolvă această problemă. Și aici mă refer la două tipuri de subvenții. Subvențiile care se dau unor societăți cum este RAT-ul și o să discutăm și la punctul respectiv și am fost surprins de faptul că nivelul subvențiilor la RAT este mai mare decât nivelul veniturilor proprii realizate de această societate. Această societate eu o critic pentru că o consider că este una dintre cele mai importante societăți din subordinea primăriei fiindcă de ea depinde dezvoltarea orașului, depinde poluarea din oraș, depind toate direcțiile în care orașul nostru urmează să se dezvolte. Și al doilea tip de subvenții mari, sunt subvențiile pentru unitățile de cultură unde am observat că primăria practic le asigură întreg nivelul salariilor și al veniturilor aproape integral, nivelul veniturilor acestor unități din subordine. Din cauza aceasta nu simt nevoia să aibă o încercare de a se moderniza, de a reuși să atragă cât mai mulți plătitori din rândul oamenilor din oraș și cele două societăți trăiesc într-o stare de acalmie totală fiindcă primăria le a.sigură tot ce au nevoie.

Încă o critică pe care o aduc la secțiunea de funcționare, sau cel puțin așa mi s-a părut mie, două chiar, este nivelul prea mare al bugetului acordat Serviciului de Imagine și ultimul lucru la această secțiune care mi s-a părut de spus, este ceea ce am criticat în fiecare an de altfel, modul în care se realizează notele de fundamentare ale cheltuielilor. Se fac neprofesionist și se fac pur și simplu numai ca să justifice sumele care sunt propuse. La al doilea punct mă refer la secțiunea de dezvoltare. Aici lucrăm de un an de zile la această arhivă de imagini și urmează al doilea an în care lucrăm la ea și aș vrea și eu să văd rezultatele acestei arhive. Sper să fie spectaculoase dacă doi ani de zile s-a lucrat și s-a investit la această arhivă. Pe de altă parte, am văzut că se investește în aplicația pentru promovarea municipiului Craiova. Bănuiesc că este o continuare la ceea ce s-a realizat până acum, Craiova city, care este deja o aplicație existentă, o aplicație care mie mi se pare modestă și de care eu nu sunt foarte mândru, mă iertați că vă spun acest lucru, și mi se pare că problema nu a fost abordată corect, Aș vrea ca la ce se întâmplă în anul acesta să aveți mai multă grijă fiindcă este vorba de imaginea orașului și o aplicație neprofesională nu ne-ar face în niciun caz bine.

Am văzut că continuă încă studiul privind calitatea aerului în Craiova. Avem doi ani de zile de când facem studiu. Mai bine am trece la rezolvarea acestei probleme, iar pentru asta cele mai importante direcții ar fi rezolvarea problemei transportului în comun să devină atât de prietenos încât oamenii să nu mai aibă nevoie atât de mult de folosirea mașinilor personale și eu aș propune chiar să lărgim suprafața din centrul Craiovei, zona în care să fie interzisă circulația mașinilor. Să o extindem cât mai mult în așa fel încât să scădem în felul acesta și poluarea în oraș. Asta nu putem realiza decât printr-un transport în comun foarte eficient prin rezolvarea problemei aceleia că am văzut că se propun rasteluri și aplicații pentru gestionarea rastelurilor pentru biciclete, dar circulația cu biciclete în orașul Craiova este puțin spus anevoioasă, este de-a dreptul riscantă, iar zona pe care ați rezolvat-o dvs. parțial pe Calea București cu acele benzi pentru bibiclete, nu mi s-a părut o soluție foarte eficientă și dacă noi punem rasteluri, cum am înțeles că vreți să puneți în zonele unde sunt școlile, unde sunt aglomerații, noi trebuie să realizăm niște rețele pentru ca aceste rasteluri să fie folosite pentru ca să se poată circula cu bicicleta. Dacă noi extindem cât mai mult zona în care să interzicem circulația mașinilor și încurajăm cât mai mult folosirea bicicletelor, în felul acesta putem rezolva și problema, o partte, bineînțeles, a poluării în orașul Craiova. Bineînțeles, împreună cu, iarăși un punct cerut în fiecare an, extinderea zonelor verzi. Am văzut că se lucrează la un registru al zonelor verzi, dar trebuie accelerată problema și trebuie extinsă zona verde, eu spun că ar trebui chiar peste limita aceasta de 10%, ajuns cu realizarea zonelor verzi în orașul Craiova. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Florescu:

Ca o caracterizare generală, bugetul municipiului Craiova, ca de fapt în ultimii ani, este un buget fără orizont, un buget fără un obiectiv clar, un buget care nu abordează principalele probleme ale orașului, nu abordează și nu rezolvă rănile vechi ale Craiovei, și când spun rănile vechi ale Craiovei, mă gândesc la problema parcărilor și a traficului, poate principala problemă a orașului, la clădirile Colegiului Carol sau clădirea S200, de ce nu? Cârpim multe și rezolvăm foarte puține pe principiul probabil să le dăm tuturor câte ceva să nu spună că i-am uitat. Colegii mei se vor referi și la alte aspecte, eu aș dori să abordez un singur aspect din acest buget și anume faptul că administrarea domeniului public primește foarte mulți bani, în timp ce spitalele din subordinea consiliului local primesc foarte puțini. După părerea mea, repet. Dau și câteva exemple în sprijinul acestei idei. Spre exemplu parcării subterane i se alocă 580 mii lei pentru salarii, iluminat, 150 mii lei pentru mentenanță. Nu știu la o parcare relativ nouă de ce trebuie o mentenanță care să coste așa de mult.

Achiziția de obiecte de inventar - 2 milioane de lei. De asemenea, câteva exemple: gard bordurat 700 mii lei, bănci. Și a propos de bănci, eu nu sunt împotriva băncilor, dar sa umplut orașul de bănci. Pe toate trotuarele, pur și simplu te împiedici de bănci prin oraș. Și cu toate astea, mai cumpărăm la 145 mii lei bănci. Eu cred că este o afacere bună pentru cineva. Nu știu dacă pentru craioveni. Gard ornamentale - 500 mii lei. Împrejmuiri locuri de joacă - 655 mii lei, gărdulețe pentru împrejmuirea locurilor de joacă. Pentru administrare și exploatare toalete ecologice - 700 mii lei. Nu prea sunt multe toalete ecologice prin Craiova și de aceea suma mi se pare destul de mare.

Montare și reparații mese șah și ping pong - 200 mii lei. Nu știu câte mese de șah avem noi să le reparăm cu 200 mii lei. Iar pentru coșurile de gunoi, coșuri de gunoi chiar trebuie să avem cât de multe și un exces de coșuri de gunoi nu este un lucru rău - numai 30 mii lei. Acestea sunt constatările mele legate de punctul pe care am vrut să-l evidențiez. Din acest motiv și nu numai din acest motiv, nu voi vota bugetul pe anul 2020. Atât, mulțumesc!

Dl. Consilier Local Sirop:

Așa cum toți colegii care au fost prezenți știu, am depus în numele PNL un set de amendamente la proiectul de buget. O să le dau citire pe scurt. Este vorba despre 10 priorități pentru Craiova, pentru care milităm.

 • -  Parc industrial minim 100 ha

 • -  Amenajarea de parcări supraetajate

 • -  Un teren de sport în fiecare cartier al Craiovei

 • -  Suplimentarea bugetului pentru PUG fiind vorba de o necesitate urgentă

 • -  Înființarea de creșe și grădinițe pentru a sprijini tinerii să se dezvolte profesional, să aibă unde să-și lase copiii

 • -  Cumpărarea de autobuze școlare

 • -  Înființarea de noi spații verzi în orașul nostru

 • -  Colectarea selectivă, pentru că vom plăti amenzi de la Uniunea Europeană dacă nu facem asta

 • -  Înființarea de centre de permanență medicală pentru degrevarea spitalului de urgență din oraș.

 • -  Sprijinirea unui festival muzical de anvergură pe model Untold de la Cluj.

Acestea sunt revendicările noastre, să le zic așa, referitoare la bugetul pe 2020. Dacă nu vor fi prinse într-o formă sau alta în acest proiect de buget, vom vota împotriva lui. Vă mulțumim.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vreau să răspund întâi d-lui consilier Mănescu, d-lui consilier Florescu la punctele pe care le-au ridicat. După aceea, o să vă fac o prezentare la câteva lucruri care au rămas ca amendamente din ședința de dezbateri și pe care probabil că nu le-am lămurit la vremea respectivă. Referitor la subvenții, vreau să vă spun că am participat la câteva întruniri internaționale în orașe europene, în orașe precum Florența și Napoli, ultima dată. Mare parte din conferințe s-au bazat pe transportul urban. Peste tot în lume transportul public de călători este subvenționat. Cuantumul subvenției și acest raport calitate -subvenție și calitate preț este, într-adevăr, o discuție, dar eu zic că noi de-abia acum am început în forță programul de înnoire al mijloacelor de transport în comun și bineînețeles, așteptăm și ca societatea de transport în comun ușor ușor să crească foarte mult calitatea acestor servicii, ceea ce nu mă îndoiesc că nu se va întâmpla. Sorin Manda este în permanență cuplat la toate problemele pe care le solicită cetățenii, până la urmă și obiectivul principal al dezbaterilor, obiectivul principal al dezvoltării orașului se învârte în jurul acestui pol - transportul public în comun. Nu știu dacă vă rețin prea mult, dar zic că este un lucru de foarte mare importanță, ca să nu vi-l spun. Vă aduceți aminte că v-am povestit că am avut câteva rânduri de întâlniri cu dl. Karls Raasmusen, șeful unității de implementare pentru Europa de Est la care am propus anumite lucruri la nivel național și vreau să vă spun că aceste lucruri s-au concretizat și devin la ora aceasta subiectul ultimei faze, aceea în care se va supune propunerea Domniei Sale printr-un studiu făcut de Banca Mondială la comanda Comisiei Europene de a se face aceste modificări. În cursul zilei de luni am avut o întâlnire la Asociația Municipiilor Reședință de Județ la care a fost prezent ministrul fondurilor europene, o persoană implicată și aplicată pentru că înainte de a fi ministru a fost șeful ADR Nord-Vest din zona de nord a țării și care ne-a confirmat că pe data de 5 martie vom avea întâlnirea cu Karls Raasmusen pentru a ne susține punctul de vedere în mare parte propus de mine, acela ca banii europeni pe axa financiară 2021 -2027 să fie în totalitate distribuiți prin AM-uri locale. Deci ca să vă fac să înțelegeți că este foarte foarte important. Este complicat, dar este foarte important. Noi am avut o sumă alocată orașului Craiova pe axa pe care suntem la ora aceasta de 47 milioane de euro. Restul ne-am dus pe parteneriate cu Ministerul dezvoltării, cu AMPOR de la Ministerul Dezvoltării și am depus noi proiecte de 160 milioane de euro este un efort pe care l-am făcut ciupind de la unul de la altul, de la cei care nu au depus. Pe exercițiul financiar următor, toți banii vin pe municipii. Ordinea municipiilor este la ora aceasta pentru că banii se vor distribui proporțional cu populația din orașele respective și vor fi în felul următor: Iași cu 221 milioane, este cel mai mare oraș ca populație la ora aceasta, apoi Timișoara cu 189 milioane, Cluj - 188 milioane, Constanța - 181 milioane, Craiova - 177 milioane. Practic suma de 47 se schimbă cu 177. Al doilea lucru foarte important, am fost de acord cu acea propunere pe care am făcut-o de a ne finanța în mod direct proiecte strategice, proiecte care vor fi finanțate între 500 milioane și 1 miliard pe euro pe studii depuse în mod direct de către unitățile locale la Comisia Euroopeană. De asta avem bugetat anul acesta acel studiu de mobilitate cu o valoare foarte mare care să studieze zona periferică a orașului. De asta avem întrunirile cu PUG pentru a corela acel studiu de mobilitate. Pasul următor la care va trebui să trecem cât mai rapid, este acel studiu de fezabilitate pentru acel mijloc de transport comun periferic care să lege toate comunele limitrofe de Craiova. Numai în felul acesta vom asigura în primul și în primul rând forța de muncă la toate unitățile care se deschid în parcul industrial.

Vis a vis de departamentul Imagine, o să o rog, ca să nu răpim timpul, pe colegii mei Lucian Prejbeanu și Marina Andronache să vă prezinte cele două proiecte, cel cu arhiva de imagini și cel cu aplicația, iar pe partea de creștere, vă spun că nu aduce creștere decât festivalul Shakespeare care din doi în doi ani apare în buget și o să vedeți și o ciclicitate a acestui buget de la Imagine, datorită festivalului Shakespeare.

La dl. Florescu - partea de sănătate și spații verzi, vreau în primul și în primul rând să fac o precizare. La spații verzi nu înseamnă numai spații verzi, înseamnă foarte multe, ați zis dvs. este parcarea, este vorba de Grădina Zoologică, cimitirele. Până la urmă, acest echilibru între calitatea aerului și dezvoltare este dat tocmai de către zonele verzi. Vă spun că am avut o discuție zilele trecute cu cetățenii din 1 Mai și un domn profesor foarte bine informat ne-a cerut ca în jurul orașului, în inelul orașului, deci pe undeva între centura de nord și oraș sau dincolo de centrua de nord, dacă vrem să mărim orașul și centura de nord să intre în intravilan și să solicităm altă centruă de nord, să existe o perdea verde de jur împrejurul orașului. Asta înseamnă bani și costuri. Dar ca să vedeți o evoluție, pentru că problema a ridicat-o o domnișoară în sală la dezbatere, am făcut un grafic în care cu verde aveți evoluția spațiilor verzi între anii 2017 - 2020, m-am referit doar la anii de mandat în care am fost eu, unde spațiile verzi au avut o creștere, după care anul 2020 observați o scădere sub 2017. Deci nu putem spune că bugetul a crescut pe spații verzi. În schimb, la sănătate, pentru că a fost comentat și acest lucru, este o creștere de la 2 milioane la 10 milioane în trei ani. Apro ap e de trei ori și jumătate valoarea de acum cinci ani. Tot ce ați spus dvs., gardul viu, bănci, sunt toate solicitările cetățenilor. Asta este rostul nostru. Deci noi nu avem alt rost decât să asigurăm cetățenilor bunăstarea și confortul în oraș. Dacă ei solicită și vreau să vă spun că nu este întâlnire pe unde am fost prin cartiere, ultima dată am fost cu Gazeta de Sud în Craiovița, sunt primele cerințe: gardul viu, gardul bordurat și băncile. Asta este. Oricum nu sunt sume foarte fo arte mari.

Vis a vis de parcarea subterană, vreau să vă spun că una din condițiile din proiectul european pe care s-a derulat este ca aceasta parcare nu are caracter economic ci are caracter social, adică dacă la un moment dat se va constata că parcarea aduce profit, și intră într-o zonă de profit, automat se vor revizui tarifele. Adică, scopul nu este de a crea profit, scopul este de a asigura locuri de parcare. Iar din ceea ce știu eu, o să rog colegii să vă prezinte, dacă doriți acest lucru, din ceea ce știu eu, odată cu introducerea parcărilor cu sms în centrul Craiovei, parcarea subterană s-a echilibrat și este acolo, în zona profitabilității. Adică ce ați văzut dvs. sunt numai cheltuielile, dar are și venituri, deci practic ea se automenține, așa cum a fost proiectul european ascis. Iar în privința acelr toalete ecologice, vă spun sigur că acolo este prinsă și achiziția de toalete ecologice, pentru că chiar sunt necesare într-un oraș civilizat și omul nu poate fi educat decât punându-i la dispoziție.

Ceea ce pot eu să vă spun este că tot ceea ce am avut ca amendamente data trecută la dezbatere, sunt completate. Lista de străzi care data trecută a fost de 100 străzi sa transformat în 107, au fost prinse toate cele 7 străzi care au fost solicitate de cetățeni, de dvs. în ședința publică, iar la lista de reparații străzi unde erau 81 a fost completată cu cele trei străzi: strada Bărăganului, parcarea adiacentă str. Făgăraș și Aleea I Bariera Vâlcii.

Vreau să vă mai prezint un lucru scurt care la fel a fost solicitat data trecută și datorită faptului că se întinsese prea mult discuția, l-am sărit, dar vreau să vi-l prezint. Acel buget participativ - a fost o persoană în sală care a solicitat acest lucru cu bugetul participativ și vreau să vă prezint stadiul bugetului participativ în acest moment. Acesta a fost calendarul. 1 noiembrie - 1 decembrie s-au depus proiectele, pasul doi între 2 - 20 decembrie au fost analizate proiectele, pasul 3 sau publicat proiectele pe 20 decembrie, pasul 4 - 23 decembrie - 23 ianuarie au fost votate și pasul 5 pe 24 ianuarie au fost publicate. Au fost 8 domenii și depuse 38 de proiecte. După cum vedeți, pe primul domeniu 9, pe al doilea 7, de la amenajare spații publice, amenajare de spații verzi și locuri de joacă, infrastructură stradală, alei, trotuare, square, zonă pietonală, mobilitate accesibilitate, siguranța circulației cele mai multe proiecte depuse - 10, digitalizare - 2, cultură - 2, strategii planificare urb ană - 4, asistență socială și sănătate - 1. Preferințele la vot, deci votul a fost acordat în felul următor, totul s-a întâmplat pe platforma on line și votul a fost 785 pentru comunitatea noastră, sprijinrea integrală a persoanelor cu TSA pe piața muncii, locul 2 a fost acest HUB civic, locul 3 - evaluarea rezistenței structurale a clădirilor de învățământ din municipiul Craiova, Craiova pe biciclete - 603 voturi și supraveghere video locuri de joacă pentru copii.

Ieri au fost distribuite și sumele alocate, au fost de 42 mii euro la primul proiect cu o implementare în 16 luni, 33 mii euro la al doilea proiect cu o implementare în 24 de luni, 55 mii euro implementare 12 luni, 50 mii euro pe 12 luni și 50 mii euro pe 6 luni. Proiectele au fost repartizate pentru că derularea lor se face de un departament din cadrul primăriei sub supravegherea și cu contribuția echipei care l-a propus. După cum vedeți, cel cu comunitatea pentru sprijinirea persoanelor cu TSA se duce la asistență socială, deci este în colaborare, cel cu evaluarea rezistenței structurale colaborează cu patrimoniul, Civic HUB cu patrimoniul, administrativul, relații publice și imaginea, au fost corelate 4 direcții, Craiova pe biciclete cu departamentul de servicii publice, iar supravegherea video locuri de joacă împreună cu servicii publice, investiții și relații publice, imagine. Deci acestea sunt lucrurile legate de bugetarea participativă. Toate celelalte amendamente solicitate la dezbaterea publică au fost preluate. Față de lista pe care a citit-o dl. Consilier, o mare parte din ele sunt prevăzute, de exemplu cum spunem de Planul Urbanistic General, este un contract, are defalcate sume, acestea sunt sumele, noi putem să alocăm bani mai mulți, dar nu poate efectiv să lucreze furnizorul de servicii mai mult. Să dea Dumnezeu să lucreze mai mult și vom realoca. Înființarea de grădinițe și creșe vreau să vă spun că avem în programul BERD reabilitări de anul acesta de 12 clădiri de grădinițe și creșe și pe programul european altele 10, dar fiind din programul BERD nu sunt prinse. Parcările supraetajate sunt prinse și spațiile verzi, exact ce vă spuneam. Vă mulțumesc!

Dl. Consilier Local Mihai Marius:

Țin să subliniez totodată referitor la solicitările făcute de colegii consilieri PNL că ideea cu parcările supraetajate și autobuze școlare este deja implementată în municipiul București de administrația PSSD. Mă bucur să văd că este apreciată această inițiativă.

Dl. Președinte:

Am zis că nu politizăm ședința. Vă mulțumesc foarte mult. Dl. Primar a reflectat foarte bine cele prezentate, a spus că este un buget echilibrat.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-670.160,00 mii lei (454.833,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 215.327 mii lei-veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli-670.371,00 mii lei (454.833,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 215.538,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare).

Art.2. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetele de cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Craiova, conform anexelor nr.2-65 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, conform anexei nr.66 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Craiova, conform anexei nr.67 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2020 de către Direcția Generală de Asistență Socială a

9                                                                               9

Municipiului Craiova, conform anexei nr.68 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare derulate în anul 2020 de către Municipiul Craiova, conform anexei nr.69 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.8. Se aprobă Programul anual de investiții 2020, conform anexei nr.70 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Se aprobă utilizarea, în anul bugetar 2020, a excedentului aflat în sold la finele anului 2019, în sumă de 211,00 mii lei, conform anexei nr.71 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Primarul Municipiului Craiova, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului Craiova și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Mănescu).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2020 D-na Consilier Local Ungureanu:

Mă bucur că ați bugetat iar pentru tomograful de la spitalul de boli infecțioase, dar vă rog frumos să-l și luăm ca să putem ajuta craiovenii să nu fie infectați de cei care vin să-și facă tomograf și RMN în alte părți unde se fac aceste investigații. Vă mulțumesc!

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamvlu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-129.387,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 128.374,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.013,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-133.432,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 132.404,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.028,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2020

D-na Consilier Local Ungureanu:

Am înțeles că s-a luat în sfârșit RMN-ul de când strig pe aici prin consiliu și nu știu de ce nu s-a pus încă în funcțiune. După un an de zile de când s-a achiziționat acest RMN, n-a fost pus nici până acum în funcțiune. Nici pânbă acum după un an de zile nu s-au pus televizoarele în saloanele bolnavilor și stau băgate prin magazii, aruncate pe acolo. Nu înțeleg de ce nu s-au tras firele să se pună. Vreau să vă rog frumos să se ia o atitudine pentru că nu se fac analize hormonale în cadrul secției de endocrinologie, deoarece spun că nu au reactivi și suma alocată pentru acești reactivi este de 1565 mii lei, adică 330 mii euro. Deci noi dăm bani din banii craiovenilor și acolo cred că este ceva de management și nu este corect ca bolnavii să se ducă să plătească aceste analize în condițiile în care nu este încă acest laborator, știm fo arte bine că nu are autorizație.

Vreau să vă mai rog, fiind singura secție de endocrinologie din județele Dolj și Olt sunt doar 20 de paturi și poate puteți suplimenta acest număr de paturi pentru că sunt foarte mulți bolnavi care au nevoie de asistență medicală. Vă mulțumesc frumos!

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Vis a vis de RMN clădirea este finalizată, deci a durat pentru că s-a creat o clădire care nu înseamnă efectiv o cameră. O să vedeți. Și eu am crezut la început că este o treabă simplă, dar nu este atât de simplă. Este o clădire practic amenajată cu tot ceea ce îi trebuie, cu încăperi pentru așteptare, pentru spații de igienă, ș.a.m.d. Ceea ce știu eu că este la ora asta în așteptare este branșamentul de la CEZ care se pare că puterea electrică instalată în amplasamentul din bd. Titulescu nu este suficientă. CEZ și-a dat o soluție, este o variantă transmisă, sper cât de curând să se finalizeze și această lucrare cu CEZ să se poată branșa. Restul este totul terminat și o să vă invit într-o zi să mergem să le vedem împreună la fel ca și secția de hematologie unde presupun că o mare parte din televizoarele acelea s-au și montat. Oricum față de tot ceea ce spuneți dvs. de televizoare, de reactivi, o să rog pe conducerea spitalului, este aici și dl. Manager și d-na director economic, să vă facă un răspuns scris față de tot ceea ce este această gestionare a reactivilor și montarea televizoarelor.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-145.293,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 144.293 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.000,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-147.584,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 146.073,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.511,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Vasile).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2020

D-na Consilier Local Ungureanu:

Mulțumesc frumos dl. Primar că la rugămințile noastre ați făcut interpelare la d-na director să încercăm să facem câteva paturi de ATI care erau normale într-un spital de neuro și vreau în același timp, să mi se spună și mie, întrucât am cerut și la comisie, pe pagina a treia nu au știut unde este ceea ce i-am întrebat cei 660 mii pentru achiziționarea de bunuri pentru dotarea cu dispozitive medicale și echipamente necesare desfășurării activității medicale și asigurării unui confort ridicat pacienților internați. Să mi se spună și mie ce se cumpără de suma asta întruicât mai este o sumă de 900 mii lei, deci 9 miliarde lei vechi tot pentru achiziționarea de dispozitive medicale.

D-na director Anca Tudor:

Buna ziua! La suma de 660 mii care se referă la bunuri de natura obiectelor de inventar, intră toate obiectele solicitate de secțiile noastre de toate compartimentele și vă putem enumera aici mobilier, vă putem enumera dispozitivele medicale de genul tensiometre, termometre, pulsoptimetre, absolut tot ceea ce este nevoie pentru ca o secție medicală să-și poată desfășura activitatea. De asemenea intră obiectele de inventar de natura lenjeriilor, saltele, saltele antiescară și foarte multe obiecte pe care le avem trecute în planul nostru de achiziții.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1.Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-86.213,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 84.067,00 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.146,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-87.108,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 84.962,00 mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.146,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Godinel).

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri-34.060,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 34.060,00 mii lei);

 • b) total cheltuieli-34.060,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 34.060,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

a) total venituri-11.238,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare);

b) total cheltuieli-11.238,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Mihai Marius).

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2020, după cum urmează:

 • a) total venituri - 14.766,00 mii lei (14.583,00 mii lei-veniturile secțiunii de funcționare și 183,00 mii lei - veniturile secțiunii de dezvoltare);

 • b) total cheltuieli - 14.766,00 mii lei (14.583,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de funcționare și 183,00 mii lei-cheltuielile secțiunii de dezvoltare),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2020, prevăzute în anexele nr.1-60 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Pîncu).

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul creditelor externe al municipiului Craiova, pentru anul 2020, la valoarea de 28.131 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

D-na Consilier Local Ungureanu:

Dl. Primar, în primul rând am o nouă mulțumire că s-a micșorat bugetul de la Opera Română. In sfârșit s-a ajuns la jumătate din cât au aruncat în stânga și în dreapta și aș vrea să vă spun că cu toate acestea nu mi se pare normal să-și propună venituri de 220 mii lei în condițiile în care Teatrul Colibri are un buget de patru ori mai mic și și-a propus venturi proprii de 300 mii lei, iar Ansamblul Maria Tănase cu buget de 3500 mii lei, și-a propus tot 220 mii lei, la fel ca și acest buget dat Operei Române. Cred că trebuie luate măsuri și ținând cont de valoarea managementului de la Operă și care spune că are foarte multe spectacole, nu am mai cerut să mi se aducă și mie cine a cheltuit și cine a plătit nevenirea d-nei Lara Fabian și a actorilor care au fost acolo și cărora li s-a plătit cazarea și tot ce trebuia. Prima dată s-a plătit și au plătit și pentru prima dată ceilalți artiști care au venit. Sunt de două ori plătiți. Și totuși bugetul dânsei de cum se aude, 80 mii euro cred că este foarte mare și ar trebui să știm și noi până la urmă cât a fost bugetul d-nei Lara Fabian dat de craioveni.

Dl. Consilier Local Vasile:

Văd că în continuare încălcați regulamentul de organizare și funcționare. Nu respectați timpii, am asistat la o conferință de presă a d-lui primar, nu la o ședință. Referitor la acest buget pe anul 2020 este la fel ca și celelalte din 2012 și până în prezent, adică dezastruos. Colegii mei au amintit. Vreau să le transmit craiovenilor să stea liniștiți pentru că în iulie vom face rectificare majoră la acest buget când se va schimba componența consiliului local și chiar vom avea în vedere doleanțele craiovenilor.

În ceea ce privește punctul 2 prin care ați aprobat bugetul local, vreau să nu vă bucurați prematur pentru că vom sesiza Instituția Prefectului că nu s-a respectat legislația în vigoare și nu s-au supus la vot amendamentele proiectului de hotărâre. Noi vom sesiza Instituția Prefectului, amendamentele au fost depuse, au fost însușite în comisii, au fost depuse în scris, s-a respectat procedura. În consecință, acest buget, care oricum este pentru trei luni de zile, nu reflectă realitățile și dorințele craiovenilor.

Dl. Președinte:

Se pare că ați venit un pic mai târziu și nu știți ce s-a întâmplat. O să vă facă un sumar dl. Primar pentru că au fost respinse în comisii.

D-na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Se vorbește de condiția de legalitate și de amendamente. Ca atare, în comisiile de specialitate, toate comisiile au respins „amendamentele” întrucât nu îndeplineau condițiile de fond și de formă pentru a fi considerate amendamente. Cu toate acestea, le-am reluat pe fiecare în parte, exact ceea ce a făcut și dl. Primar în momentul în care a prezentat cele 10 puncte, rămânând în discuție, așa cum am precizat atunci, ce se va întâmpla cu acel transport pentru elevi pentru că acolo este vorba de parteneriate între autorități locale și instituțiile de învățământ și nu de obligație legală. Legală ar fi decât obligația de a suporta transportul sub forma gratuității și iată că probabil, legea se va modifica și vom suporta integral, iar cu privire la centrele medicale, v-am spus că voi verifica condițiile legale întrucât nu este o responsabilitate și o competență a autorității locale decât cu privire la un acord de principiu, avizare pentru înființarea acestora. Deci nu este competența autorității locale. Față de cele de mai sus, „amendamentele” nu sunt amendamente, potrivit legii, sunt niște propuneri pe care noi totuși ni le-am însușit, iar dl. Primar v-a răspuns la toate pentru că sunt reținute în proiectul de buget pe care autoritatea locală l-a aprobat.

Dl. Consilier Local Dindirică:

Aș comenta doar atât. Nu sunt nici măcar soluții propuse, sunt doar niște enunțuri de statusuri de facebook. Punct.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2020, la partea de venituri-suma de 1.070.457,00 mii lei și la partea de cheltuieli-suma de 1.079.826,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin ap aratul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Sirop, Câplea, Mănescu).

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terțiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă ordonatorii terțiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Pîrvu Nelu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 15.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

Dl. Consilier Local Vasile:

Aș vrea să sesizez o problemă foarte foarte foarte gravă, o hoție care se întâmplă în orașul Craiova și anume craiovenii noștri au primit facturi majorate de către administrația PSD reprezentânt milioane de euro. Factura pe deșeuir pe luna ianuarie a fost majorată conform unei hotărâri de consiliu care intră în vigoare în luna februarie. Nu permitem să mai furați craiovenii noștri. Chiar dacă mai aveți trei luni în care mai stați la primărie, vă somăm. Toți vecinii mei și toată lumea a primit factură majorată ilegal. Ce se întâmplă cu acești bani, cum îi dăm înapoi craiovenilor? Chiar așa, pe final de mandat băgați mâna iar în buzunarul craiovenilor? Acest lucru trebuie reglementat de urgență și vă rog să-mi dați o soluție acum ce se întâmplă cu facturile majorate ilegal cu mâna băgată în buzunarul craiovenilor. Nu vă mai permitem.

Dl. Consilier Local Mănescu:

Și eu voiam să fac această sesizare că și eu am fost atenționat nu chiar așa de dur ca dl. Vasile, așa că renunț să mai spun că aș fi sub nivelul dânsului. La acest punct eu am totuși probleme. Noi asta am discutat. Am ridicat nivelul taxelor acum o lună sau două, nu mai știu când am votat și au fost multe discuții pe această temă. Deci nivelul veniturilor la Salubritate crește de la 63 mii lei la 68 mii lei în 2020 datorită creșterii taxelor. Se mizează pe faptul că în 2020 colectarea și transportul deșeurilor va fi făcută tot de salubritate. Bănuiesc că altfel nu se făcea acest buget. În al doilea rând foarte important în creșterea venitului este în acest proiect, am văzut că se ține foarte mult la el, se spune că salubritatea nu înregistrează plăți restante și avem o creștere exponențială a profitului de la 1180 la 1383. De ce le specific aceste lucruri? Fiindcă acestea sunt condițiile pentru creșterea salarială, iar preocuparea principală a acestui buget a fost creșterea cheltuielilor cu personalul și creșterea numărului, ni se spune, pentru anul 2020 necesitatea creșterii numărului de personal. Eu nu înțeleg aceste lucruri, de ce trebuie să mărim taxele craiovenilor pentru a crește cheltuielile cu personalul și nu înțeleg de ce este necesară creșterea numărului de personal care este prevăzută.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu vreau să fac o altă remarcă pentru că pe partea tehnică chiar nu le cuprind pe toate și nu pot să le știu pe toate. O să-l rog pe dl. Director Glăvan să vă răspundă. Dacă este corect, este corect, dacă nu este corect v-am obișnuti că știu să fac pasul înapoi atunci când sesizez că ceva este incorect și când nu este. Ceea ce mă deranjează este felul în care procedați. Consilierii s-au transformat în corespondenți de presă. Dau articol la presă și apoi ne amenință în consiliul local cu presa, cu prefectul, cu DNA-ul, cu poliția, cu prefectura. Frumoasă atitudine. Numai asta vreau să apreciez, extraordinar de frumoasă.

Dl. Director Glăvan:

Pentru aceste facturi emise de Salubritate, ar trebui să ne întoarcem puțin în timp la hotărârea din ianuarie în care am precizat că toate costurile pe care operatorul de salubritate le suportă trebuie să fie trecute în structura tarifului. Aceste costuri despre care dvs. vorbiți și este vorba de 7 miliarde pe care Salubritatea le plătește pentru taxa pe economia circulară, trebuie să fie recuperate de la producătorii de deșeuri, și de la mine ca persoană fizică, și de la dvs., și de la orice persoană juridică. De asta s-a luat această decizie ca toate costurile făcute de operator, să fie recuperate. Mai mult decât atât, nu puteam să emitem această hotărâre în decembrie pentru că taxa pe economia circulară a intrat în vigoare de la 1 ianaurie, salariul minim pe economie a crescut de la 1 ianuarie.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, dna.Rezeanu Marinela și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Ungureanu, Vasile, Florescu, Câplea, Mănescu) și 2 abțineri (Sirop, Cosman).

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2020

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL Craiova, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Florescu).

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban-achiziția de autobuze noi - faza 1 (30 buc.)” Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot

în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul „Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban-achiziția de autobuze noi - faza 1 (30 buc.)”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e, Obiectivul specific 4.1, Apelul de proiecte: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 92.478.840,14 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.582.498,72 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze contractul de finanțare, în numele municipiului Craiova, toate actele necesare, inclusiv actele adiționale la acesta.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 18.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 4.850.745,51 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 93.929,56 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Phoenix”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1.Se aprobă proiectul „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Phoenix”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, apelul de proiecte nr. POR/4/2017/4.4/4.4/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în cuantum de 4.254.447,63 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie a municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 82.143,31 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă asigurarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova, dl.Mihail Genoiu, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 20.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuției proprii a Liceului Tehnologic „Costin D.Nenițescu” Craiova, în cadrul proiectului „Inovarea procesului educațional prin stagii de practică”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă finanțarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, a sumei de 47.464,80 lei, reprezentând contribuția proprie a Liceului Tehnologic „Costin D.Nenițescu” Craiova, la costurile eligibile aferente proiectului „Inovarea procesului educațional prin stagii de practică” .

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte, Direcția Economico - Financiară și Liceul Tehnologic „Costin D.Nenițescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu program prelungit Ion Creangă”

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din Municipiul Craiova - Gradinița cu program prelungit Ion Creangă”, în forma revizuită, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției prevăzută la art.1, în forma revizută, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.538/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 14.02.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Stelian Bărăgan

SECRETAR GENERAL, Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona