Proces verbal din 09.06.2020

Proces verbal din data de 09.06.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.06.2020

D- na Secretar General Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2020 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova potrivit căruia, în situații excepționale, constatate potrivit prevederilor legale, ședințele consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice (on line). Având în vedere cele prezentate, ședința de azi, 09.06.2020 își desfășoară lucrările on line.

Vă rog să facem prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți 23, 4 consilieri sunt absenți (Vasile, Nicoli, Florescu, Marinescu). Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Îl invit pe dl. Viceprimar Cosman să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova de azi, 09.06.2020.

Prin Dispoziția nr. 4053/05.06.2020, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 4, art. 135, art. 136, art. 155 alin. 1 lit. b și d, coroborat cu alin. 3 lit. b și alin. 5 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în data de 09.06.2020, ora 12,00, care se va desfășura on -line, având următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 150/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Flantropia Craiova” și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 151/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

  • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 152/2020 referitoare la aprobarea proiectului „Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova” și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020

Supun la vot ordinea de zi a ședinței. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.l.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 09.06.2020, desfășurată on-line, prin aplicația pirs-eprim, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 150/2020 referitoare la aprobarea proiectului Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Flantropia Craiova și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l. Se aprobă modificarea indicatorilor proiectului „COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.150/2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.150/2020, care va avea urmatorul continut:

„Valoarea totală a proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova” este în cuantum de 48.175.635,44 lei”.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.150/2020 rămân nemodificate.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 22 voturi pentru și 1 abținere (Cosman).

  • 2.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 151/2020 referitoare la aprobarea proiectului Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor proiectului „COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.151/2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2020, care va avea urmatorul continut :

„Valorea totală a proiectului „COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova” este în cuantum de 13.341.953 lei.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 151/2020 rămân nemodificate.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 21 voturi pentru și 2 abțineri (Sirop, Godinel).

  • 3.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 152/2020 referitoare la aprobarea proiectului Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova și a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanțare din fonduri europene prin Programul Oerațional Infrastructură Mare 2014 -2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor proiectului „COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie « Victor Babeș » Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.152/2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 152/2020, care va avea urmatorul continut :

„Valoarea totală a proiectului „COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie « Victor Babeș » Craiova” este în cuantum de 48.248.434,19 lei”.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/2020 rămân nemodificate.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Victor Babeș » Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 09.06.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Adrian Cosman


Nicoleta Miulescu


Întocmit

Tudosie Ramona