Proces verbal din 09.04.2020

Proces Verbal CL de indata 09.04.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCESUL-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.04.2020

D- na Secretar Nicoleta Miulescu:

Bună dimineața, domnilor consilieri! Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2020 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Craiova potrivit căruia, în situații excepționale, constatate potrivit prevederilor legale, ședințele consiliului local se pot desfășura prin mijloace electronice (on line). Având în vedere cele prezentate, ședința de azi, 09.04.2020 își desfășoară lucrările on line.

Vă rog să facem prezența. Dintr-un total de 27 consilieri, sunt prezenți in unanimitate. Sunt întrunite condițiile de legalitate pentru desfășurarea lucrărilor, ședința este statutar constituită și își poate desfășura lucrările.

Îl invit pe dl. Viceprimar Bărăgan să prezideze lucrările ședinței de astăzi.

Dl. Președinte:

Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova de azi, 09.04.2020.

Prin Dispoziția nr. 3795/08.04.2020, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 4, art. 135, art. 136, art. 155 alin. 1 lit. b și d, coroborat cu alin. 3 lit. b și alin. 5 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în data de 09.04.2020, ora 14,00, care se va desfășura on -line, având următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre delegarea către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, a atribuțiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății modificată prin Hotărârea Guvernului nr.269/2020

Supun la vot ordinea de zi a ședinței. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.l.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 09.04.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

1. Proiect de hotărâre delegarea către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, a atribuțiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.269/2020

Dl. Președinte:

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?

Art.l.Se deleagă atribuțiile municipiului Craiova privind asigurarea măsurii carantinării instituționalizate în spații special amenajate și a spațiilor de cazare pentru personalul din sistemul public sanitar, către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova.

Art.2. Categoriile de persoane care pot fi carantinate sunt:

  • a) persoane stabilite prin Metodologia de supraveghere a COVID-19, elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică;

  • b) personal medico-sanitar confirmat COVID-19 care nu necesită internarea sau personal medico-sanitar care interacționează cu pacienți și care optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru;

  • c) persoane confirmate COVID-19 asimptomatice sau cu forme ușoare pentru care nu este necesară internarea în unități sanitare pentru tratare.

Art.3.Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova, Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova și Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj identifică și organizează spații de carantinare instituționalizată pe raza municipiului Craiova.

Art.4. Măsura de carantină instituționalizată se asigură pe durata stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.5. (1) Se aprobă contractul cadru având ca obiect asigurarea serviciilor pentru categoriile de persoane prevăzute la art.1 și 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Modificarea legislației privind obiectul contractului prevăzut la alin.1 atrage modificarea clauzelor, prin act aditional încheiat între părți.

Art.6.Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor aferente carantinei se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, lunar, prin Direcția de Sănătate Publică a județului Dolj, la solicitarea municipiului Craiova, prin Primar, la sfârșitul perioadei de carantină, în baza borderoului centralizator întocmit în temeiul documentelor justificative, de către Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe.

Art.7. Prezenta hotărâre își produce efecte pe toată perioada stării de urgență, respectiv pe perioada stabilită prin prevederile legale în vigoare a obligației autorităților administrației publice locale de a asigura spații special amenajate pentru carantină în municipiul Craiova.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Biroul Situații de Urgență și Protecție Civilă și Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

In ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Președinte:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 09.04.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Stelian Bărăgan


Nicoleta Miulescu


Întocmit

Tudosie Ramona