Proces verbal din 08.01.2020

Proces verbal din data de 08.01.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.01.2020

D- na Secretar Nicoleta Miulescu:

Vă rog să luați loc în sală pentru a putea face prezența. Dintr-un total de 27 de consilieri, sunt prezenți 21, iar 5 consilieri sunt absenți (dl. Bețiu, dl. Cosman, dl. Nicoli, dl. Roșculete, dl. Vasile), iar dl. Nedelescu Gheorghe și-a înaintat demisia din funcția de consilier local. Potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a ședințelor Consiliului Local, ședința de azi îndeplinește condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor.

O invit pe d-na. Consilier Bianca Predescu să prezideze lucrările ședinței de astăzi. D-na. Președintă:

Buna dimineața și „La mulți ani!” pentu noul an 2020 tuturor! În numele tuturor colegilor, vă urez un an cu satisfacții, succese depline în activitatea dvs. profesională, sănătate și realizări întregilor dvs. familii!

Declar deschisă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova de azi, 08.01.2020.

Prin Dispoziția nr. 4/07.01.2020, în temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 lit. a, art. 134 alin. 4, art. 135, art. 136, art. 155 alin. 1 lit. b, coroborat cu alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Primarul Municipiului Craiova a convocat Consiliul Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în data de 08.01.2020, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova, având următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenți

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

  • 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Cine este pentru? Votat cu unanimitate de voturi.

Art.l.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 08.01.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

D-na Secretar Nicoleta Miulescu:

Toate cele 3 proiecte de hotărâri au fost supuse dezbaterii comisiilor de specialitate întrunite tot astăzi, înaintea ședinței consiliului local și au primit aviz favorabil, atât cu privire la completarea inventarului privat cu mijloace fixe - respectiv autobuze, cât și pentru concesionarea acestora către RAT Craiova, cu modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune.

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenți

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019, din excedentul bugetului local al municipiului Craiova al anilor precedenți, în sumă de 4.868.174,18 lei.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Craiova.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova, prin scoaterea din domeniul privat a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

  • 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

D-na Președintă:

În raport de discuțiile avute în cadrul comisiilor de specialitate, fiind cu toții prezenți și le știm care sunt, țin să vă precizez că executivul își menține proiectul de hotărâre astfel cum a fost inițiat.

Nu au fost înscrieri la cuvânt. S-a dat citire proiectului de hotărâre și s-a supus la vot în ansamblu.

Art.1. Se aprobă concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea contractului nr.135176/27.08.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, după cum urmează:

  • a) se completeză anexa 4.1 cu bunurile prevăzute la art.1;

  • b) se modifică art.6.1, în sensul majorării redevenței cu suma de 3.144.094.50 lei/an.

Art.3. Predarea bunurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de proces verbal de predare-primire.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze și tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de voturi.

Dl. Primar Mihail Genoiu:

Eu nu vreau decât să vă spun, un An Nou, plin de realizări, sănătate multă, să ne vedem cu zâmbetul pe buze indiferent de ce s-ar întâmpla și de ce lucruri avem de făcut. Eu asta îmi doresc cel mai mult de la dvs. și de la toți craiovenii. Să fim puțin mai veseli. Am fost destul triști, am fost destul încruntați, și dacă ne certăm și dacă ne confruntăm, în final să avem acel zâmbet pe buze pentru că am făcut ceva bun și am făcut un pas înainte pentru bunăstarea orașului în care trăim cu toții. Vă doresc încă o dată „La mulți ani!” și să aveți o săptămână frumoasă în continuare!

D-na. Președintă:

Declar închise lucrările ședinței extraordinare de astăzi, 08.01.2020. Vă mulțumesc pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Bianca Maria Carmen Predescu

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta Miulescu


ÎNTOCMIT,

Tudosie Ramona