Hotărârea nr. 99/2020

HCL 99 MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 31.03.2020 ORDINEA DE ZI

 MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

                                                                                                         

 

       HOTĂRÂREA NR.99

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi

                   

 

           Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în sedinţa ordinară din data de

26.03.2020.

           Având vedere referatul de aprobare nr.41095/2020, raportul nr.42980/2020 al Direcţiei Economico-Financiară și raportul de avizare nr.44848/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.125 alin.1 şi 2 din Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale şi Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat, pe anul 2020,

          În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                         HOTĂRĂŞTE:

 

 

  Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului                        Craiova-dna.Creţu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2020.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi dna.Creţu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

 SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

Nicoleta MIULESCU