Hotărârea nr. 98/2020

HCL 98 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 2020
MUNICIPIUL  CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                      

  HOTĂRÂREA NR.98

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.40763/2020, raportul nr.42622/2020 întocmit de Direcţia Economico-Financiară şi raportul de avizare nr.44778/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020 și avizele nr.120/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.126/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti și nr.128/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, modificată şi completată, Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat, pe anul 2020 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

hotărĂŞte:

 

Art.1.  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

     CONTRASEMNEAZĂ,

 

       SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

      Nicoleta MIULESCU

                    

 

 

 

 

 

RAADPFL CRAIOVA
RO7403230
Detalierea indicatorilor economico-financiari prev?zu?i în bugetul de venituri ?i cheltuieli
mii lei
INDICATORINr. rd.Realizat an 2018 An curent 2019Propuneri an 2020%%
AprobatRealizat 20197=6d/5a8=5a/4
conform HCLM517/19.12.2019conform HCA 140/03.12.2019TrimITrimIITrimIIIAn 2020
01234555a6a6b6c6d78
I.VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)13520743422434224183110565236143666349712119119
1"Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:"23520443419434194182910564236123666149709119119
a)"din produc?ia vândut? (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:"33416342118421184055710252229523565348353119119
a1)din vânzarea produselor4523233444413360
a2)din servicii prestate5301783772937729361189198206483209943549121120
a3)din redeven?e ?i chirii62911316631663355970187027713671109115
a4)alte venituri71069120012001081804307791129104101
b)din vânzarea m?rfurilor8166023560
c)"din subven?ii ?i transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:"9
c1"subven?ii, cf. prevederilor legale în vigoare"10
c2"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"11
d)din produc?ia de imobiliz?ri12
e)venituri aferente costului produc?iei în curs de execu?ie1387280080010992005178331150105126
f)"alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:"14168495495173110140170200116103
f1)din amenzi ?i penalit??i1516835535510160779311010960
f2)"din vânzarea activelor ?i alte opera?ii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:"16
- active corporale17
- active necorporale18
f3)din subven?ii pentru investi?ii19
f4)din valorificarea certificatelor CO220
f5)alte venituri211401407250637790125
2"Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:"223332122315067
a)din imobiliz?ri financiare23
b)din investi?ii financiare24
c)din diferen?e de curs25
d)din dobânzi26
e)alte venituri financiare273332122315067
3Venituri extraordinare28
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)293508343272432724160812134245773701949462119119
1"Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:"303508343272432724160812134245773701949462119119
"A. Cheltuieli cu bunuri ?i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:"3182101041610416998927575434811010787108122
A1"Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:"3272639170917087922422478171419500108121
a)cheltuieli cu materiile prime si materiale33550710710718150353557760106131
b)"cheltuieli cu materialele consumabile, din care:"3458987500750071201925385057757700108121
b1)cheltuieli cu piesele de schimb3537755055032813520828235510887
b2)cheltuieli cu combustibilii36117716001600130835070010501400107111
c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar372642502502297013720327011887
d)cheltuieli privind energia ?i apa38492650650678250407563720106138
e)cheltuieli privind m?rfurile39596060472735425010680
A2"Cheltuieli privind serviciile executate de ter?i (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:"401992102101725810014318510886
a)cheltuieli cu între?inerea ?i repara?iile4113414014010735628811510780
b)cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:42
b1) - c?tre operatori cu capital integral/majoritar de stat43
b2) - c?tre operatori cu capital privat44
c)prime de asigurare456570706523395470108100
A3"Cheltuieli cu alte servicii executate de ter?i (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:"467481036103610252775528271102108137
a)cheltuieli cu colaboratorii47
b)"cheltuieli privind comisioanele ?i onorariul, din care:"48
b1)cheltuieli privind consultan?a juridic?49
c)"cheltuieli de protocol, reclam? ?i publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:"50735252441829415211860
c1)"cheltuieli de protocol, din care:"51121212113691210992
" - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modific?rile ulterioare"52
c2)"cheltuieli de reclam? ?i publicitate, din care:"53614040331523324012154
" - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclam? ?i publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modific?rile ulterioare"54
" - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pie?ei, promovarea pe pie?e existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modific?rile ulterioare"55
- ch.de promovare a produselor56
d)"Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:"57
d1)ch.de sponsorizare a cluburilor sportive58
d2)ch. de sponsorizare a unit??ilor de cult59
d3)ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale60
d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea61
e)cheltuieli cu transportul de bunuri ?i persoane6231111757911157233
f)"cheltuieli de deplasare, deta?are, transfer, din care:"6348841368200100
" - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:"648841368200
-interna658841368200
-externa6600
g)cheltuieli po?tale ?i taxe de telecomunica?ii67959595100204774101101105
h)cheltuieli cu serviciile bancare ?i asimilate68
i)"alte cheltuieli cu serviciile executate de ter?i, din care:"69573870870870233465698930107152
i1)cheltuieli de asigurare ?i paz?70
i2)cheltuieli privind între?inerea ?i func?ionarea tehnicii de calcul712850503112253750161111
i3)cheltuieli cu preg?tirea profesional?72930304815233075044
i4)"cheltuieli cu reevaluarea imobiliz?rilor corporale ?i necorporale, din care:"73
-aferente bunurilor de natura domeniului public74
i5)cheltuieli cu presta?iile efectuate de filiale75
i6)cheltuieli privind recrutarea ?i plasarea personalului de conducere cf. Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 109/20117655220201000
i7)cheltuieli cu anun?urile privind licita?iile ?i alte anun?uri772030308815233037540
j)alte cheltuieli78
"B Cheltuieli cu impozite, taxe ?i v?rs?minte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:"7910591060106010732845678511134106101
a)ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale80
b)ch. cu redeven?a pentru concesionarea bunurilor publice ?i resursele minerale81
c)ch. cu taxa de licen??82
d)ch. cu taxa de autorizare83
e)ch. cu taxa de mediu84
f)cheltuieli cu alte taxe ?i impozite85
"C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:"86261773149631496303099014184202782537231123116
C0Cheltuieli de natur? salarial? (Rd.88+ Rd.92)87243542929829298282568577173732616834964124116
C1"Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:"88223852674426744257987798155962339531193121115
a) salarii de baz?89187232234122341215496494129881948225976121115
" b) sporuri, prime ?i alte bonifica?ii aferente salariului de baz? (conform CCM)"9036624403440342491304260839135217123116
c) alte bonifica?ii (conform CCM)9100000000
C2"Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:"921969255425542458779177627743771153125
a) cheltuieli sociale prev?zute la art. 25 din Legea nr227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare9327630030030485170255340112110
" - tichete de cre??, cf. Legii nr. 193/2006, cu modific?rile ulterioare;"94
" - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modific?rile ulterioare;"952092342342206400255116105
b) tichete de mas?;961616224222422142689159625023409159133
c) tichete de vacan??;970000000
d) ch. privind participarea salaria?ilor la profitul obtinut în anul precedent98771212120002218316
e) alte cheltuieli conform CCM.99
C3"Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:"10025250
a) ch. cu pl??ile compensatorii aferente disponibiliz?rilor de personal101
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot?râri judec?tore?ti10225250
"c) cheltuieli de natur? salarial? aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete"103
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:"104128915501550144026169611301565109112
a) pentru directori/directorat105984122912291246205546888122999127
-componenta fix?10666781981984820541061481997127
-componenta variabil?1073174104103980410410103126
"b) pentru consiliul de administra?ie/consiliul de supraveghere, din care:"1083053213211945614924333617364
-componenta fix?1092082142141945611216822411593
-componenta variabil?110971071070001121120
c) pentru AGA ?i cenzori111000
d) pentru alte comisii ?i comitete constituite potrivit legii11200
C5Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator113534623623613176351527702115115
"D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:"114-36330030023779156233310131-65
a)"cheltuieli cu major?ri ?i penalit??i (Rd.122+Rd.123), din care:"115133030081523300
- c?tre bugetul general consolidat116
- c?tre al?i creditori117
b)cheltuieli privind activele imobilizate118
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului119
d)alte cheltuieli120695050491325385010271
e)ch. cu amortizarea imobiliz?rilor corporale ?i necorporale12117322022021758115173230106125
f)"ajust?ri ?i deprecieri pentru pierdere de valoare ?i provizioane (Rd.126-Rd.123), din care:"122-618-2905
f1)cheltuieli privind ajust?rile ?i provizioanele1231211880155
f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salaria?ilor124
f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat125
f2)"venituri din provizioane ?i ajust?ri pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:"126739216029
f2.1)"din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:"127
- din participarea salaria?ilor la profit12877
- din deprecierea imobiliz?rilor corporale ?i a activelor circulante129
- venituri din alte provizioane130662
2"Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:"131
a)"cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:"132
a1)aferente creditelor pentru investi?ii133
a2)aferente creditelor pentru activitatea curent?134
b)"cheltuieli din diferen?e de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:"135
b1)aferente creditelor pentru investi?ii136
b2)aferente creditelor pentru activitatea curent?137
c)alte cheltuieli financiare138
3Cheltuieli extraordinare139
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)140124150150223-1569-963-356250112180
venituri neimpozabile141
cheltuieli nedeductibile fiscal142
IVIMPOZIT PE PROFIT14300000000
VDATE DE FUNDAMENTARE
1Venituri totale din exploatare(rd2)144
a)Venituri totale din subventii si transferuri145
b)Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf Legii anuale a bugetului de stat146
1"Cheltuieli de natur? salarial? (Rd.87),din care:"147243542929829298282568577171542573234964124116
a)148
b)149
c)150
2Cheltuieli cu salariile (Rd.88)151223852674426744257987798155962339531193121115
3Nr. de personal prognozat la finele anului152745825825775854854854854110104
4Nr.mediu de salaria?i153744824824774853853853853110104
5a)Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147-rd93-rd98)/rd153]/12*10001542688293129313008xxx3380112112
b)"Câ?tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan?) determinat pe baza cheltuielilor de natur? salarial?, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat"155xxx
6a)Productivitatea muncii în unit??i valorice pe total personal mediu (lei/persoan?) (Rd.2/Rd.153)15647535354xxx58108114
b)Productivitatea muncii în unit??i valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat157
c1)"Elemente de calcul a productivitatii muncii in unit??i fizice, din care"158
- cantitatea de produse finite (QPF)159
- pret mediu (p)160
- valoare=QPF x p161
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2162
7Pl??i restante16300000000
8"Crean?e restante, din care:"16492890090096194194194194198104
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat165
- de la operatori cu capital privat166
- de la bugetul de stat167
- de la bugetul local168
- de la alte entitati16992890090096194194194194198104
" CONDUC?TORUL UNIT??II,""DIRECTOR ECONOMIC,"
Ing.CERCEL NINEL Ec URITU FLORIN IRINEL
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA
la Hotărârea nr. 98/26.03.2020
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL RAADPFL CRAIOVA
mii lei
INDICATORINr. rd.Realizat Preliminat an precedent 2019Buget an curent 2020% Estimări an 2021Estimări an 2022%
9=7/510=8/7
0123456=5/478910
I.VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)141831497121195184954079104104
1"Venituri totale din exploatare, din care:"241829497091195184654076104104
a)"subventii, cf. prevederilor legale în vigoare"3
b)"transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare"4
2Venituri financiare52315033104104
3Venituri extraordinare6
IICHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)741608494621195158853807104104
1"Cheltuieli de exploatare, din care:"841608494621195158853807104104
A.cheltuieli cu bunuri si servicii99989107871081125111735104104
B."cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate"101073113410611831234104104
C."cheltuieli cu personalul, din care:"1130309372311233883140501104104
C0Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)1228256349641243646738035104104
C1ch. cu salariile1325798311931213253433933104104
C2bonusuri142458377115339334102104104
C3"alte cheltuieli cu personalul, din care:"15
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal16
C4"Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete"171440156510916321702104104
C5cheltuieli cu contributiile datorate de angajator18613702115732764104104
D.alte cheltuieli de exploatare19237310131323337104104
2Cheltuieli financiare20
3Cheltuieli extraordinare21
IIIREZULTATUL BRUT (profit/pierdere)22223250112261272104104
IVIMPOZIT PE PROFIT2300
V"PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:"24223250112261272104104
1Rezerve legale25
2Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege26
3Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti27
4"Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi"28
5Alte repartizări prevăzute de lege investitii2990100111104109104104
6"Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29"30
7"Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă"3122251142627104104
8"Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societ??ilor/ companiilor na?ionale ?i societ??ilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:"32111125113130136104104
a) - dividende cuvenite bugetului de stat33
b) - dividende cuvenite bugetului local33a
c) - dividende cuvenite altor acţionari34
9Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare35
VIVENITURI DIN FONDURI EUROPENE36
VII"CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care"37
a) cheltuieli materiale38
b)cheltuieli cu salariile39
c)cheltuieli privind prestarile de servicii40
d)cheltuieli cu reclama si publicitate41
e)alte cheltuieli42
VIII"SURSE DE FINAN?ARE A INVESTI?IILOR, din care:"43
1Aloca?ii de la buget44
aloca?ii bugetare aferente pl??ii angajamentelor din anii anteriori45
IXCHELTUIELI PENTRU INVESTI?II46199307154334359109107
XDATE DE FUNDAMENTARE47
1Nr. de personal prognozat la finele anului4877585411082582597100
2Nr.mediu de salariaţi total4977485311082482497100
3Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan?) determinat pe baza cheltuielilor de natur? salarial?*503008338011235253677104104
4"Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**"51
5Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)5254581086163104104
6Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)53
7Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)54
8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x10005599599510010381082104104
9Plăţi restante560000
10Creanţe restante57961941989219009898
*Rd50=Rd 154 dinAnexa 2
**Rd51=Rd 155 dinAnexa 2
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
STELIAN BĂRĂGAN
--------------------------------------------------------------------------------
RAADPFL CRAIOVA
RO7403230Anexa nr4
"Programul de investi?ii, dot?ri ?i sursele de finan?are"
mii lei
INDICATORIData finaliz?rii investi?ieian precedent 2019Valoare
AprobatRealizat/ PreliminatAn curent 2020an 2021an 2022
012365678
I"SURSE DE FINAN?ARE A INVESTI?IILOR, din care:"223199307334359
1"Surse proprii, din care:"223199307334359
a) - amortizare173149217230250
b) - profit505090104109
2Aloca?ii de la buget
3"Credite bancare, din care:"
a) - interne
b) - externe
4"Alte surse, din care:"
- (denumire surs?)
- (denumire surs?)
-
II"CHELTUIELI PENTRU INVESTI?II, din care:"223199307334359
1"Investi?ii în curs, din care:"
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit??ii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit??ii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în loca?ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unit??ii administrativ teritoriale:"
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
2"Investi?ii noi, din care:"000
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit??ii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit??ii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în loca?ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unit??ii administrativ teritoriale:"
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
3"Investi?ii efectuate la imobiliz?rile corporale existente (moderniz?ri), din care:"
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- (denumire obiectiv)
-
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unit??ii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit??ii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
"d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în loca?ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unit??ii administrativ teritoriale:"
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
-
4Dot?ri (alte achizi?ii de imobiliz?ri corporale)223199307334359
Autoutilitara 7 locuri si bena second hand13.09.20196757
Autoutilitara 7 locuri si bena second hand23.05.20196755
Autoutilitara cu 2 locuri si platforma second hand22.05.20192318
"Remorca auto 3,5 tone"10.07.20192020
Diverse si neprevazute"23.05.2019,02.12.2019"4649
Tractor multifunctional 60-65CPdecmbrie an 2020117
Utilaj pentru marcaj rutierdecmbrie an 202020
Constructie haladecembrie an 202050
Tractoras pt tuns gazon-3 bucdecembrie an 202066
Masini pentru tuns gazon-10 bucdecembrie an 202027
Container modular -tip organizare santier-1bucdecembrie an 202020
Diverse si neprevazutedecembrie an 20207
5"Ramburs?ri de rate aferente creditelor pentru investi?ii, din care:"
a) - interne
b)- externe
" CONDUC?TORUL UNIT??II,""DIRECTOR ECONOMIC,"
Ing.CERCEL NINELEc.URITU FLORIN IRINEL
--------------------------------------------------------------------------------
RAADPFL CRAIOVAAnexa nr.5
RO7403230
M?suri de îmbun?t??ire a rezultatului brut ?i reducere a pl??ilor restante
mii lei
M?suriTermen de realizarean precedent 2019an curent 20202021An 2022
Preliminat / Realizat Influen?e (+/-) Influen?e (+/-) Influen?e (+/-)
Rezultat brut (+/-)Pl??i restanteRezultat brutPl??i restanteRezultat brutPl??i restanteRezultat brutPl??i restante
12345678910
M?suri de îmbun?t??ire a rezultatului brut ?i reducere a pl??ilor restante
M?sura 1:Colectare creante restante.XX
Masura 2:Cresterea veniturilor din prestari servicii.677670417343
Masura 3:Cresterea veniturilor din redevente si chirii.316329343
.....
Masura n…………XX
TOTAL Pct. IXX709273707686
Cauze care diminueaz? efectul m?surilor prev?zute la Pct. I00
Cauza1:Cresterea cheltuielilor cu salariile inclusiv aferente contractului de mandat.XX-6267-6536-6817
Cauza2:Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii.XX-798-823-858
.....00
00
Cauza n………………….XX00
TOTAL Pct. IIXX-7065-7359-7675
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II2230270110110
" CONDUC?TORUL UNIT??II,""DIRECTOR ECONOMIC,"
Ing.CERCEL NINELEc:URITU FLORIN IRINEL
--------------------------------------------------------------------------------
RAADPFL CRAIOVAAnexa nr.3
RO7403230
Gradul de realizare a veniturilor totale
Mii leiMii lei
NrINDICATORIPrevederi an 2018% 4=3/2Prevederi an precedent 2019% 7=6/5
CrtAprobatRealizatAprobatRealizat
01234567
I."Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:""37,241""35,207"94.54"43,422""41,831"96.34
1Venituri din exploatare"37,238""35,204"94.54"43,419""41,829"96.34
2.Venituri financiare33100.003266.67
3.Venituri extraordinare000.00000.00
" CONDUC?TORUL UNIT??II,""DIRECTOR ECONOMIC,"
Ing.CERCEL NINEL Ec URITU FLORIN IRINEL