Hotărârea nr. 95/2020

HCL 95 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 26.03.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                           

                                                

HOTĂRÂREA NR. 95

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 26.03.2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.03.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.3191/2020, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.03.2020;

 În temeiul art.135 alin.7 şi 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 26.03.2020, prevăzută în anexa  nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

   CONTRASEMNEAZĂ,

 

  SECRETAR GENERAL,

Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

    

 

  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2020

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.03.2020, ora 12,00

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2020, ordinea de zi

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistenţă socială, sub forma tichetelor sociale, pentru veteranii şi invalizii de război din municipiul Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al Romaniei, la nivelul Municipiului Craiova, pentru anii şcolari 2020-2021 şi 2021-2022

 

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Administrare a

 

Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2020

Primar-Mihail

 

Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social „Locuinta protejata pentru victimele violentei domestice”, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind infiintarea serviciului social Centrul de zi pentru persoane varstnice „Clubul Seniorilor”, in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situate în municipiul Craiova, str.Eustaţiu Stoenescu nr.25, bl.F19, sc.1, ap.15

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.6, ap.8

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiului Craiova, pentru anul şcolar 2020-2021

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unui imobil situat în municipiul Craiova, str.Olteţ, nr.5

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui  spaţiu  cu destinaţia de cabinet

 

medical stomatologic situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craioviţa Nouă

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2015 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Ministerul Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împăratul Traian, nr.39

Primar-Mihail Genoiu

I, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97/2015

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor/km pentru activitatea de transport local de persoane în regim de curse speciale, desfășurată de R.A.T. SRL

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică în zona str.Doljului-str.Păltiniș-str. Lămâiței, în vederea construirii unei locuințe S+P+1+M, generat de imobilul situat în str. Păltiniș, nr.53

Primar-Mihail Genoiu

II, V

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                          Stelian BĂRĂGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.95/2020

 

 

 

 

 

         

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind modificareaHotărâriiConsiliului Local al Municipiului Craiova nr.473/2019 referitoare la stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

2.

Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și asigurarea sprijinului acestora, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

 

 

 

 

 

 

               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stelian BĂRĂGAN