Hotărârea nr. 93/2020

HCL 93 ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 20.03.2020

MUNICIPIUL  CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  CRAIOVA

                                                                                                                                                                                                                             

HOTĂRÂREA NR. 93

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 20.03.2020

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în şedinţa extraordinară din data de 20.03.2020;

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.3190/2020, privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în şedinţă extraordinară, în 20.03.2020;

 În temeiul art.135 alin.7, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

hotărĂŞte:

 

 

 

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 20.03.2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

            Stelian BĂRĂGAN

   Nicoleta MIULESCU

 

 

     

 

      Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2020

 

 

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.       

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea nr.493/2009

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stelian BĂRĂGAN