Hotărârea nr. 92/2020

HCL 92 CONCESIONAREA CĂTRE R.A.T. SRL A BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                           

 

 

 

           HOTĂRÂREA NR. 92

privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.25022/2020, rapoartele nr.33430/2020 şi nr.35981/2020 întocmite de Direcţia Patrimoniu şi rapoartele de avizare nr.33488/2020 şi nr.36225/2020 întocmite de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

           În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată şi Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată şi completată;

 În temeiul art.129 alin.2 lit. c şi d coroborat cu alin.6 lit.b şi alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.362 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 privind Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, după cum urmează:

a)    se completeză anexa 4.1 cu bunurile prevăzute la art.1;

b)    se modifică art.6.1, şi va avea următorul conţinut:

“În schimbul dreptului şi obligaţiei de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute în anexa nr.4.1, Operatorul se obligă să plătească redevenţa autorităţii contractante, redevenţă calculată la valoarea de amortizare a bunurilor, în sumă de 14.302.508,14 lei/an.";

c)     se modifică art.6.2, şi va avea următorul conţinut:

 

 

 

“(1) Operatorul va achita lunar, până la data de 10 a lunii următoare, pentru luna trecută, către Autoritatea Contractantă, 3% din vânzarea titlurilor de

călătorie (bilete şi abonamente), iar diferenţa rămasă până la valoarea redevenţei menţionată la art.6.1, va fi achitată trimestrial, împărţită în tranşe egale.

(2) Emiterea facturii fiscale pentru diferenţa de redevenţă, se va face între data de 15 şi 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Operatorul va achita trimestrial, Autorităţii Contractante, diferenţa de redevenţă datorată anual, împărţită în tranşe egale, cel târziu la 30 de zile de la emiterea facturii.”

   Art.3. Predarea bunurilor prevăzute la art.1 se face pe bază de proces verbal de predare-primire.

   Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze si tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL şi nr.96/2019 referitoare la modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

            CONTRASEMNEAZĂ,

          

            SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

             Nicoleta MIULESCU

 

 

 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.92/2020
Nr. Crt.Denumirea bunuluiNr. identificare şasiuserie motor număr Factură (număr data)Valoare nominalatvavaloare inventarCatalog clasificare HG 2139/2004
1Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055722403073E012019000000652/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
2Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055622400196E012019000000651/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
3Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055922403659E012019000000654/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
4Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055822400182E012019000000653/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
5Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055522400176E012019000000650/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
6Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055422403661E012019000000649/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
7Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055322400187E012019000000648/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
8Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055122403647E012019000000646/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
9Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0052422400185E012019000000642/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
10Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0054822403658E012019000000643/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
11Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0054922403639E012019000000644/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
12Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055222400193E012019000000647/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
13Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055022400191E012019000000645/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
14Staţii (adăposturi) călători15 buc8098.8obiecte inventar
"Presedinte de sedintă,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------