Hotărârea nr. 91/2020

HCL 91 MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE SISTEMATIZARE A CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PIETONALE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

             

                                                                                                           

                                              

                                                  HOTĂRÂREA NR.91

privind modificarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020.

         Având în vedere referatul de aprobare nr.24431/2020, raportul nr.24437/2020 întocmit de Direcţia Servicii Publice și raportul de avizare nr.28355/2020 întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, modificată şi completată şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.g și m, art.139 alin.1, art.154 alin.1  şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova, în sensul înlocuirii dlui.Manda Marian Sorin, cu dl.Cosman Adrian, Viceprimar al Municipiului Craiova, în calitate de vicepreședinte al comisiei.

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.517/2018.

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU