Hotărârea nr. 90/2020

HCL 90 DESEMNAREA DNEI. NICOLĂIȚĂ LORENA ÎN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR AL TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                            

                                               HOTĂRÂREA NR.90

                      privind desemnarea dnei.Nicolăiță Lorena,  în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L.

 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

                        Având în vedere referatul de aprobare nr.24474/2020, raportul nr.25671/2020 al Direcţiei Servicii Publice și raportul de avizare nr.28373/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, prin care se propune desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena,  în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L. și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

         În conformitate cu prevederile art.194 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată;

          În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă revocarea din funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., a dlui. Dupir Mihai Cătălin.

Art.2.  (1) Se aprobă desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena, în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., începând cu data de 01.03.2020.

            (2) Contractul de administrare al dnei. Nicolăiţă Lorena va fi supus aprobării  Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dna. Bedelici Nicoleta Livia, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Termo Urban Craiova S.R.L., revocarea din funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., a dlui. Dupir Mihai Cătălin și desemnarea dnei. Nicolăiță Lorena, în funcţia de administrator al Termo Urban Craiova S.R.L., începând cu data de 01.03.2020.

Art.4. Pe aceeași dată, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.284/2018.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Termo Urban Craiova S.R.L., dna. Nicolăiță Lorena, dl. Dupir Mihai Cătălin și dna. Bedelici Nicoleta Livia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU