Hotărârea nr. 9/2020

HCL 9 MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.384/2018 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         

                    

                                              HOTĂRÂREA NR.9

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 

 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

  Având în vedere referatul de aprobare nr.3538/2020, raportul nr.5444/2020 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.6990/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova și avizele nr.32/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

  În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, modificată și completată, art. 8 lit. b) din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, modificat şi completat;

     În temeiul art.129. alin.2 lit. d, coroborat cu alin. 7 lit.a, art.139  alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018, după cum urmează:

a)   se desemnează dna. Pâncu Raluca Florentina, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova  în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țițeica” Craiova, ca urmare a încetării mandatului dlui.Nedelescu Gheorghe;

b)  se desemnează dl.Mihai Marius, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova  în Consiliul de Administrație al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” Craiova, ca urmare a încetării mandatului dlui.Nedelescu Gheorghe;

 

 

c)   se desemnează dna. Predescu Bianca Maria Carmen, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Carol I” Craiova, ca urmare a încetării mandatului dlui.Nedelescu Gheorghe;

d) se desemnează dna. Pâncu Raluca Florentina, reprezentant al Consiliului Local al  Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu Craiova”, ca urmare a cererii de renunțare a dnei. Predescu Bianca Maria Carmen;

e)   se desemnează dl.Dumitrache Silviu Ionuț, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Henri Coandă” Craiova, ca urmare a cererii de renunțare a dlui.Nicolicea Romulus Victor;

f)    se desemnează dna. Pâncu Raluca Florentina și dl.Nicolicea Romulus Victor, reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, ca urmare ale cererilor de renunțare ale dlui.Mihai Marius și dlui.Dumitrache Silviu Ionuț.

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica” Craiova, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” Craiova, Colegiul Național „Carol I” Craiova,  Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu Craiova” și Liceul Tehnologic „George Bibescu” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

Bianca Maria Carmen PREDESCU            

 

SECRETAR GENERAL, 

  Nicoleta MIULESCU