Hotărârea nr. 89/2020

HCL 89 MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                            

         

 

                                                   HOTĂRÂREA NR.89

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 27.02.2020;

              Având în vedere referatul de aprobare nr.23048/2020, rapoartele nr.24057/2020 şi nr.33158/2020 ale Direcţiei Patrimoniu și rapoartele de avizare nr.28231/2020 şi nr.33304/2020 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova și avizele nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

  În conformitate cu prevederile art.553 alin.2, art.555-557, art.562 alin.2, art.863, art.888, art.889 alin.1 şi 2 din Codul Civil, art.211 alin.1 din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară   şi Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al  municipiului Craiova, după cum urmează:

a)    se completează cu bunurile prevăzute în anexele nr.1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

b)    se modifică suprafaţa şi valoarea de inventar a bunului identificat în anexa nr.4 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre;

c)     se scoate din domeniul privat bunul identificat în anexa nr.5 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre;

              

 

 

               Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.                                 

             Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                         

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa la Procesul verbal de terminarea lucrarilor nr. 211567 / 04.12.2019
"SITUAŢIA BUNURILOR CONFORM CONTRACT NR. 82355/06.05.2019 PRIVIND ""REABILITARE BAZIN C.N. CAROL I – INSTALAŢII AFERENTE BAZIN (INSTALAŢII INTERIOARE, EXTERIOARE, CENTRALĂ TERMICĂ "" "
potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr. 2139/2004
Nr. crt.DenumireUMCant Valoare unitaraValoare cu TVAIncadrare cf. HG 2139/2004Durata normala de functionare/domeniu public/privat
1Instalatii electricebuc.1"131,262.87""156,202.82"
2Instalatii încălzirebuc.1"141,358.83""168,217.01"
3Instalatii centrală termicăbuc.1"48,390.62""57,584.84"
4"Instalaţii apă rece, caldă, recirculare bazin"buc.1"101,205.87""120,434.99"
5"Instalaţii canalizare, recirculare, încărcare bazin"buc.1"66,975.08""79,700.35"
6"Instalaţii canalizare, sanitare vestiare"buc.1"22,511.40""26,788.57"
7Instalaţii ventilaţiebuc.1"71,209.10""84,738.83"
8Instalaţii gazebuc.1"21,690.96""25,812.24"
9Centrale murale în condensaţie 150 kw inclusive PIFbuc.3"27,509.10""98,207.49"
10Vas expansiune V=700 lbuc.1"2,559.15""3,045.39"
11Vas expansiune V=200 lbuc.1615.23732.12
12Staţie dedurizare automatăbuc.1"3,205.40""3,814.43"
13Filtru de impuritãþi pe retur Dn=80mmbuc.1242.99289.16
14Supape de siguiranþã D=80 mmbuc.6946.11"6,755.23"
15"Electropompă circulaţie D=6 m.c./oră; H=6,5 m"buc.6"2,921.05""20,856.30"
16"Electropompă circulaţie D=1,3 m.c./oră; H=7 m"buc.2"2,714.25""6,459.92"
17"Electropompă circulaţie D=4,7 m.c./oră; H=7 m"buc.2"2,921.05""6,952.10"
18"Electropompă circulaţie D=8,6 m.c./oră; H=8 m"2"5,325.10""12,673.74"
19"Electropompă circulaţie D=1,85 m.c./oră; H=7 m"2"2,714.25""6,459.92"
20"Electropompă circulaţie D=4,52 m.c./oră; H=9 m"2"3,541.45""8,428.65"
21Supapă de siguranţă D=1 ţol1946.11"1,125.87"
22Contor apă rece2594.55"1,415.03"
23Contor apă rece1930.60"1,107.41"
24Senzor de temperatură cu imersie4232.65"1,107.41"
25Senzor de temperatură exterioară1232.65276.85
26Filtru de impuritãþi Dn=100 mm1341.22406.05
27"Pompă golire başă D=2,4 m.c./oră; H=5,8 m"1"1,235.63""1,470.40"
28Schimbător de căldură ACM1"3,226.08""3,839.04"
29Robinet rotativ de reglare pentru ACM2563.53"1,341.20"
30Robinet rotativ de reglare pentru circuit încălzire clădire1615.23732.12
31Robinet rotativ de reglare pentru circuit bazin1511.83609.08
32Regulator de debit2"2,223.10""5,290.98"
33Electrovană gaz1"1,085.70""1,291.98"
34Detector gaz2108.57258.40
35Stingător de incendiu 6 kg4232.65"1,107.41"
36Neutralizator condens3713.46"2,547.05"
37Acumulator izolat termic1"4,528.92""5,389.41"
38Schimbător de căldură bazin1"23,199.00""27,606.81"
39Centrală de ventilaţie cu recuperare de căldură1"40,700.00""48,433.00"
40Sistem automat pentru tratarea apei din bazin1"18,920.00""22,514.80"
41Prefiltre-Filtru cu cartuş2"2,145.00""5,105.10"
42Pompe de piscină D=13 mc/oră3"1,760.00""6,283.20"
43Filtru cu nisip1"4,400.00""5,236.00"
44Tablou electric pompă3869.00"3,102.33"
45Termostat electronic1990.00"1,178.10"
46Ventilator antiex1"2,937.00""3,495.03"
47Banc de lucru şi accesorii1"8,316.00""9,896.04"
48"Masă de lucru (birou), scaun şi panou de afişaj din plută"1"1,650.00""1,963.50"
49Uşă antifoc1944.90"1,124.43"
50Robot automat pentru curăţat pereţii şi fundul bazinului1"6,710.00""7,984.90"
51Termometru flotant224.2057.60
52Aparat de măsură PH1"2,090.00""2,487.10"
53Uscător de păr9231.00"2,474.01"
54Separator de culoar plutitor 25 m4"2,750.00""13,090.00"
55Blocstart bazin5"2,200.00""13,090.00"
56Centură înot15275.00"4,908.75"
57Dezumidificatoare sală bazin2"21,031.24""50,054.35"
58"Dezumidificatoare vestiare, duşuri"2"9,485.30""22,575.01"
59Ventilatoare cabine wc3385.00"1,374.45"
TOTAL GENERAL"1,177,504.28"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa la Procesul verbal de terminarea lucrarilor nr. 211567 / 04.12.2019
REPARTIZAREA CHELTUIELILOR CU 0.1% ŞI 0.7% DIN VALOAREA C+M VIRATE LA ISC DOLJ
"AFERENTE PROIECTULUI ""REAMENAJARE GRADINA ZOOLOGICA CRAIOVA"""
Nr. crt.DenumireUMCant Valoare unitara (fara TVA)Valoare cu TVAValoare cote ISC de repartizat
10.000.000.00
20.000.000.00
30.000.000.00
40.000.000.00
50.000.000.00
60.000.000.00
70.000.000.00
80.000.000.00
90.000.000.00
100.000.000.00
110.000.000.00
120.000.000.00
130.000.000.00
140.000.000.00
150.000.000.00
160.000.000.00
170.000.000.00
180.000.000.00
190.000.000.00
200.000.000.00
210.000.000.00
220.000.000.00
230.000.000.00
240.000.000.00
250.000.000.00
260.000.000.00
270.000.000.00
280.000.000.00
290.000.000.00
300.000.000.00
310.000.000.00
320.000.000.00
330.000.000.00
340.000.000.00
350.000.000.00
360.000.000.00
370.000.000.00
380.000.000.00
390.000.000.00
400.000.000.00
410.000.000.00
420.000.000.00
430.000.000.00
440.000.000.00
450.000.000.00
460.000.000.00
470.000.000.00
480.000.000.00
490.000.000.00
500.000.000.00
510.000.000.00
520.000.000.00
530.000.000.00
540.000.000.00
550.000.000.00
560.000.000.00
570.000.000.00
580.000.000.00
590.000.000.00
TOTAL0.000.000.00
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa la Procesul verbal de terminarea lucrarilor nr. 211567 / 04.12.2019
"SITUAŢIA BUNURILOR CONFORM CONTRACT NR. 82355/06.05.2019 PRIVIND ""REABILITARE BAZIN C.N. CAROL I – INSTALAŢII AFERENTE BAZIN (INSTALAŢII INTERIOARE, EXTERIOARE, CENTRALĂ TERMICĂ "" "
Nr. crt.DenumireUMCant Valoare unitara (fara TVA)Valoare cu TVAValoare avize + cheltuieli cu proiectare
1Instalatii electricebuc.1"131,262.87""156,202.82""16,284.84"
2Instalatii încălzirebuc.1"141,358.83""168,217.01""17,537.37"
3Instalatii centrală termicăbuc.1"48,390.62""57,584.84""6,003.48"
4"Instalaţii apă rece, caldă, recirculare bazin"buc.1"101,205.87""120,434.99""12,555.88"
5"Instalaţii canalizare, recirculare, încărcare bazin"buc.1"66,975.08""79,700.35""8,309.11"
6"Instalaţii canalizare, sanitare vestiare"buc.1"22,511.40""26,788.57""2,792.83"
7Instalaţii ventilaţiebuc.1"71,209.10""84,738.83""8,834.40"
8Instalaţii gazebuc.1"21,690.96""25,812.24""2,691.04"
9Centrale murale în condensaţie 150 kw inclusive PIFbuc.3"27,509.10""98,207.49""10,238.57"
10Vas expansiune V=700 lbuc.1"2,559.15""3,045.39"317.50
11Vas expansiune V=200 lbuc.1615.23732.1276.33
12Staţie dedurizare automatăbuc.1"3,205.40""3,814.43"397.67
13Filtru de impuritãþi pe retur Dn=80mmbuc.1242.99289.1630.15
14Supape de siguiranþã D=80 mmbuc.6946.11"6,755.23"704.26
15"Electropompă circulaţie D=6 m.c./oră; H=6,5 m"buc.6"2,921.05""20,856.30""2,174.36"
16"Electropompă circulaţie D=1,3 m.c./oră; H=7 m"buc.2"2,714.25""6,459.92"673.47
17"Electropompă circulaţie D=4,7 m.c./oră; H=7 m"buc.2"2,921.05""6,952.10"724.79
18"Electropompă circulaţie D=8,6 m.c./oră; H=8 m"2"5,325.10""12,673.74""1,321.29"
19"Electropompă circulaţie D=1,85 m.c./oră; H=7 m"2"2,714.25""6,459.92"673.47
20"Electropompă circulaţie D=4,52 m.c./oră; H=9 m"2"3,541.45""8,428.65"878.72
21Supapă de siguranţă D=1 ţol1946.11"1,125.87"117.38
22Contor apă rece2594.55"1,415.03"147.52
23Contor apă rece1930.60"1,107.41"115.45
24Senzor de temperatură cu imersie4232.65"1,107.41"115.45
25Senzor de temperatură exterioară1232.65276.8528.86
26Filtru de impuritãþi Dn=100 mm1341.22406.0542.33
27"Pompă golire başă D=2,4 m.c./oră; H=5,8 m"1"1,235.63""1,470.40"153.30
28Schimbător de căldură ACM1"3,226.08""3,839.04"400.24
29Robinet rotativ de reglare pentru ACM2563.53"1,341.20"139.83
30Robinet rotativ de reglare pentru circuit încălzire clădire1615.23732.1276.33
31Robinet rotativ de reglare pentru circuit bazin1511.83609.0863.50
32Regulator de debit2"2,223.10""5,290.98"551.61
33Electrovană gaz1"1,085.70""1,291.98"134.69
34Detector gaz2108.57258.4026.94
35Stingător de incendiu 6 kg4232.65"1,107.41"115.45
36Neutralizator condens3713.46"2,547.05"265.54
37Acumulator izolat termic1"4,528.92""5,389.41"561.87
38Schimbător de căldură bazin1"23,199.00""27,606.81""2,878.13"
39Centrală de ventilaţie cu recuperare de căldură1"40,700.00""48,433.00""5,049.36"
40Sistem automat pentru tratarea apei din bazin1"18,920.00""22,514.80""2,347.27"
41Prefiltre-Filtru cu cartuş2"2,145.00""5,105.10"532.23
42Pompe de piscină D=13 mc/oră3"1,760.00""6,283.20"655.05
43Filtru cu nisip1"4,400.00""5,236.00"545.88
44Tablou electric pompă3869.00"3,102.33"323.43
45Termostat electronic1990.00"1,178.10"122.82
46Ventilator antiex1"2,937.00""3,495.03"364.37
47Banc de lucru şi accesorii1"8,316.00""9,896.04""1,031.71"
48"Masă de lucru (birou), scaun şi panou de afişaj din plută"1"1,650.00""1,963.50"204.70
49Uşă antifoc1944.90"1,124.43"117.23
50Robot automat pentru curăţat pereţii şi fundul bazinului1"6,710.00""7,984.90"832.46
51Termometru flotant224.2057.606.00
52Aparat de măsură PH1"2,090.00""2,487.10"259.29
53Uscător de păr9231.00"2,474.01"257.93
54Separator de culoar plutitor 25 m4"2,750.00""13,090.00""1,364.69"
55Blocstart bazin5"2,200.00""13,090.00""1,364.69"
56Centură înot15275.00"4,908.75"511.76
57Dezumidificatoare sală bazin2"21,031.24""50,054.35""5,218.39"
58"Dezumidificatoare vestiare, duºuri"2"9,485.30""22,575.01""2,353.55"
59Ventilatoare cabine wc3385.00"1,374.45"143.29
TOTAL"1,177,504.28""122,760.05"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.89/2020
"INTRARI BUNURI REABILITARE BAZIN C.N. CAROL I – INSTALAŢII AFERENTE BAZIN (INSTALAŢII INTERIOARE, EXTERIOARE, CENTRALĂ TERMICĂ) "
Nr. crt.DenumireUMCant Valoare unitara (fara TVA)Valoare cu TVAIncadrare cf. HG 2139/2004Durata normala de functionare/domeniu public/privat
1Instalatii electricebuc.1"144,947.61""172,487.65"1.7.3.16 ani-domeniu privat
2Instalatii încălzirebuc.1"156,096.12""185,754.38"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
3Instalatii centrală termicăbuc.1"53,435.56""63,588.31"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
4"Instalaţii apă rece, caldă, recirculare bazin"buc.1"111,757.03""132,990.87"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
5"Instalaţii canalizare, recirculare, încărcare bazin"buc.1"73,957.53""88,009.46"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
6"Instalaţii canalizare, sanitare vestiare"buc.1"24,858.31""29,581.39"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
7Instalaţii ventilaţiebuc.1"78,632.96""93,573.23"2.1.28.12 ani-domeniu privat.>
8Instalaţii gazebuc.1"23,952.34""28,503.28"1.9.3.12 ani-domeniu privat
9Centrale murale în condensaţie 150 kw inclusive PIFbuc.3"30,377.05""108,446.05"2.1.17.3.6 ani-domeniu privat
10Vas expansiune V=700 lbuc.1"2,825.95""3,362.88"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
11Vas expansiune V=200 lbuc.1679.37808.45obiect de inventar
12Staţie dedurizare automatăbuc.1"3,539.58""4,212.10"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
13Filtru de impurităţi pe retur Dn=80mmbuc.1268.32319.30obiect de inventar
14Supape de siguiranţă D=80 mmbuc.6"1,044.75""7,459.49"obiect de inventar
15"Electropompă circulaţie D=6 m.c./oră; H=6,5 m"buc.6"3,225.58""23,030.66"2.1.17.1.1.8 ani-domeniu privat
16"Electropompă circulaţie D=1,3 m.c./oră; H=7 m"buc.2"2,997.22""7,133.39"2.1.17.1.1.8 ani-domeniu privat
17"Electropompă circulaţie D=4,7 m.c./oră; H=7 m"buc.2"3,225.58""7,676.89"2.1.17.1.1.8 ani-domeniu privat
18"Electropompă circulaţie D=8,6 m.c./oră; H=8 m"2"5,880.27""13,995.03"2.1.17.1.1.8 ani-domeniu privat
19"Electropompă circulaţie D=1,85 m.c./oră; H=7 m"2"2,997.22""7,133.39"2.1.17.1.1.8 ani-domeniu privat
20"Electropompă circulaţie D=4,52 m.c./oră; H=9 m"2"3,910.66""9,307.38"2.1.17.1.1.8 ani-domeniu privat
21Supapă de siguranţă D=1 ţol1"1,044.75""1,243.25"obiect de inventar
22Contor apă rece2656.53"1,562.55"obiect de inventar
23Contor apă rece1"1,027.62""1,222.87"obiect de inventar
24Senzor de temperatură cu imersie4256.90"1,222.87"obiect de inventar
25Senzor de temperatură exterioară1256.90305.72obiect de inventar
26Filtru de impuritãþi Dn=100 mm1376.79448.38obiect de inventar
27"Pompă golire başă D=2,4 m.c./oră; H=5,8 m"1"1,364.45""1,623.70"obiect de inventar
28Schimbător de căldură ACM1"3,562.41""4,239.27"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
29Robinet rotativ de reglare pentru ACM2622.28"1,481.03"obiect de inventar
30Robinet rotativ de reglare pentru circuit încălzire clădire1679.37808.45obiect de inventar
31Robinet rotativ de reglare pentru circuit bazin1565.19672.58obiect de inventar
32Regulator de debit2"2,454.87""5,842.59"obiect de inventar
33Electrovană gaz1"1,198.89""1,426.68"obiect de inventar
34Detector gaz2119.89285.34obiect de inventar
35Stingător de incendiu 6 kg4256.90"1,222.87"obiect de inventar
36Neutralizator condens3787.84"2,812.59"obiect de inventar
37Acumulator izolat termic1"5,001.08""5,951.29"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
38Schimbător de căldură bazin1"25,617.60""30,484.94"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
39Centrală de ventilaţie cu recuperare de căldură1"44,943.16""53,482.36"2.1.17.3.6 ani-domeniu privat
40Sistem automat pentru tratarea apei din bazin1"20,892.49""24,862.07"2.1.24.4.1.5 ani-domeniu privat
41Prefiltre-Filtru cu cartuş2"2,368.63""5,637.33"obiect de inventar
42Pompe de piscină D=13 mc/oră3"1,943.49""6,938.25"obiect de inventar
43Filtru cu nisip1"4,858.72""5,781.88"2.1.24.4.19 ani-domeniu privat
44Tablou electric pompă3959.60"3,425.76"obiect de inventar
45Termostat electronic1"1,093.21""1,300.92"obiect de inventar
46Ventilator antiex1"3,243.20""3,859.40"2.1.17.3.6 ani-domeniu privat
47Banc de lucru şi accesorii1"9,182.98""10,927.75"2.1.27.6 ani-domeniu privat
48"Masă de lucru (birou), scaun şi panou de afişaj din plută"1"1,822.02""2,168.20"obiect de inventar
49Uşă antifoc1"1,043.41""1,241.66"obiect de inventar
50Robot automat pentru curăţat pereţii şi fundul bazinului1"7,409.55""8,817.36"3.1.5.4 ani-domeniu privat
51Termometru flotant226.7263.60obiect de inventar
52Aparat de măsură PH1"2,307.89""2,746.39"obiect de inventar
53Uscător de păr9255.08"2,731.94"obiect de inventar
54Separator de culoar plutitor 25 m4"3,036.70""14,454.69"3.3.6.12 ani-domeniu privat
55Blocstart bazin5"2,429.36""14,454.69"obiect de inventar
56Centură înot15303.67"5,420.51"obiect de inventar
57Dezumidificatoare sală bazin2"23,223.84""55,272.74"2.1.17.3.6 ani-domeniu privat
58"Dezumidificatoare vestiare, duşuri"2"10,474.18""24,928.56"2.1.17.3.6 ani-domeniu privat
59Ventilatoare cabine wc3425.14"1,517.74"obiect de inventar
TOTAL"1,300,264.33"
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU

Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.89/2020
Nr. Crt.Denumirea bunuluiNr. identificare şasiuserie motor număr Factură (număr data)Valoare nominalatvavaloare inventarCatalog clasificare HG 2139/2004
1Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055722403073E012019000000652/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
2Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055622400196E012019000000651/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
3Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055922403659E012019000000654/17.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
4Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055822400182E012019000000653/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
5Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055522400176E012019000000650/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
6Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055422403661E012019000000649/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
7Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055322400187E012019000000648/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
8Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055122403647E012019000000646/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
9Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0052422400185E012019000000642/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
10Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0054822403658E012019000000643/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
11Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0054922403639E012019000000644/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
12Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055222400193E012019000000647/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
13Autobuz BMC POCITYNMC285LKBLBC0055022400191E012019000000645/26.12.2019845470.79160639.451006110.242.3.2.1.3.1- 8ani
13079433.12
"Presedinte de sedinta,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.89/2020
Bunuri ce se vor scoate din domeniul privat al municipiului Craiova
Nr. Crt.Denumirea bunuluisuprafaţa (mp)nr.inventarValoare Inv/lei.
1Cal Feldioara- hipodrom121400605436.5
" PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

ANEXA NR.4 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.89/2020
Modificarea inventarului domeniului privat
Nr. Crt.Denumirea bunuluimp"poziţia din inventar, anexa, HCL"Nr inv.Valoare Inv/lei.
1"Teren Bd Carol nr.39( fost Bdul Republicii nr. 41) diminuare suprafata de la 208,58mp cu suprafata de 73mp restituita conf. Disp.nr.26670/15.11.2010 la suprafata de - 135,58mp (116,14mp în indiviziune şi 19,44mp aferent curte)"135.58HCL 347/2009 modificat HCL 226/201041000657112175.84
" Preşedinte de şedinţă,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Intrari bunuri in domeniul privat al Municipiului Craiova
ANEXA 2 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 89/2020
Nr. crt.Codul de clasificare conform H.G. 2139/2004Denumirea bunuluiElemente de identificare"Anul dobandirii sau, dupa caz , al darii in folosinta "Valoarea de inventar LEIObservatii
0123456
11.3.7.1"ALEE ACCES TARLA 89 , PARCELA 8"",EXTRAVILAN , IN SUPRAFATA TOTALA DE 2323MP , (LUNGIME 290M , LATIME MEDIE - 8,3M), NR. CAD . 211266 (FOST (21637-21638)/1) , C.F. NR.211266 A LOCALITATII CRAIOVA VECINATATILE : N-PROPRIETATI PRIVATE E- PROPRIETATI PRIVATE S- STR PESCARUSULUI ( FOST DE 309) V– PROPRIETATI PRIVATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL "20198711.25MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PRIVAT DECLARATIE AUTENTIFICATA NR. 1713/20.09.2019 ŞI NR.1923/14.10.2019
21.3.7.1ALEE ACCES DIN STR GRAL. STEFAN ISPAS NR. 106-106A-106B " ,INTRAVILAN , IN SUPRAFATA TOTALA DE 631MP , (LUNGIME 87M , LATIME MEDIE - 7M), NR. CAD . 233176 , C.F. NR.233176 A LOCALITATII CRAIOVA VECINATATILE : N-STR. GRAL. STEFAN ISPAS E- PROPRIETATI PRIVATE S- PROPRIETATI PRIVATE V– PROPRIETATI PRIVATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL "201963100"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PRIVAT DECLARATIE AUTENTIFICATA NR. 4233/26.09.2019 , NR. 4217/25.09.2019 ŞI NR. 4338/01.10.2019"
31.3.7.1 TEREN STR. CARACAL NR.66 FOST NR. 62" ,INTRAVILAN , IN SUPRAFATA TOTALA DE 22MP , (LUNGIME 9,47M , LATIME MEDIE - 2,1-2,5M), NR. CAD . 223080 , C.F. NR.223080 A LOCALITATII CRAIOVA VECINATATILE : N-PROPRIETATE PRIVATA E- PROPRIETATI PRIVATA S- DOMENIU PRIVAT MUN CRAIOVA V– PROPRIETATI PRIVATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL "20195500"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PRIVAT DECLARATIE AUTENTIFICATA NR. 3127/21.10.2019 , NR. 3469/22.11.2019 "
41.3.7.1ALEE ACCES DIN STR CARPENULUI NR.114A" ,INTRAVILAN , IN SUPRAFATA TOTALA DE1386MP , (LUNGIME 306M , LATIME MEDIE - 4,5M), NR. CAD . 21013/6 , C.F. NR.210652 A LOCALITATII CRAIOVA VECINATATILE : N- PROPRIETATE PRIVATA E-STR. CARPENULUI S- PROP PRIVATE V– TEREN NR CAD 21013/2/3 IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL "2019138600"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PRIVAT DECLARATIE AUTENTIFICATA NR. 2845/03.06.2019 , "
51.3.7.1ALEE ACCES DIN STR CARPENULUI NR.114A",INTRAVILAN , IN SUPRAFATA TOTALA DE 400MP , (LUNGIME 88,9M , LATIME MEDIE - 4,5M), NR. CAD . 21013/2/3 , C.F. NR.20955 A LOCALITATII CRAIOVA VECINATATILE : N- PROPRIETATI PRIVATE E- TEREN NR CAD 21013/6 S- PROP PRIVATE V– PROPRIETATI PRIVATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL "201940000"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PRIVAT DECLARATIE AUTENTIFICATA NR. 2919/09.06.2019 ,"
61.3.7.1ALEE ACCES DIN STR STEJARULUII NR.6"INTRAVILAN , IN SUPRAFATA TOTALA DE 5342MP , (LUNGIME 400M , LATIME MEDIE - 9M), NR. CAD . 237468 , C.F. NR.237468 A LOCALITATII CRAIOVA VECINATATILE : N-STR STEJARULUI E- PROP PRIVATE S- STR STEJARULUI V– PROPRIETATI PRIVATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL "2019534200"MUNICIPIUL CRAIOVA DOMENIU PRIVAT DECLARATIE AUTENTIFICATA NR.4356/04.10.2019, NR. 5212/25.11.2019 , NR. 235/01.2020"
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Bianca Maria Carmen PREDESCU
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------