Hotărârea nr. 88/2020

HCL 88 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38392/23.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. C.M. DUMITRESCU DALILA S.R.L.-D

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 HOTĂRÂREA NR.88

privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/23.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L.-D

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

           Având în vedere referatul de aprobare nr.22589/2020, raportul nr.23987/2020  întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.26256/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.38392/23.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L.-D și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr.1322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent;

           În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu art.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.354 și art.355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

hotărĂŞte:

Art.1.  Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.38392/23.05.2006,  având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 51,07 mp., situat în municipiul Craiova, str. Olteţ nr.5, în sensul schimbării părții contractante din C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L-D, în C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L, reprezentată legal prin dr. Dumitrescu Dalila.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a   contractului de concesiune prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 şi nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi C.M. Dumitrescu Dalila S.R.L vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU