Hotărârea nr. 87/2020

HCL 87 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.205/2001 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. ATLANTYS INTERNAȚIONAL S.R.L.
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                                                                 

      HOTĂRÂREA NR.87

privind modificarea  contractului de concesiune nr.205/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Atlantys Internațional S.R.L.

 

                                                       

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020.

   Având în vedere referatul de aprobare nr.22834/2020, raportul nr.24656/2020 al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.26869/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea  contractului de concesiune nr.205/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Atlantys Internațional S.R.L. și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

   În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.205/2001, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Atlantys Internațional S.R.L., având ca obiect terenul în suprafaţă de 26 mp., situat în municipiul Craiova, Aleea Teatrului, nr.6, între blocurile T3B şi T3C, în sensul schimbării părţii contractante S.C. Atlantys Internaţional S.R.L., cu Petrovici Teodor şi Petrovici Ionica.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune nr. 205/2001.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.123/2000.

Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Petrovici Teodor şi Petrovici Ionica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU