Hotărârea nr. 85/2020

HCL 85 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.74/1995 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREȘTI S.A.
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                                                                                 

 

     HOTĂRÂREA NR.85

privind modificarea contractului de concesiune nr.74/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Imo Property Investments București S.A.

         

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020.

   Având în vedere referatul de aprobare nr.22832/2020, raportul nr.24638/2020 al Direcţiei Patrimoniu şi raportul de avizare nr.26253/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea  contractului de concesiune nr.74/1995 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Imo Property Investments București S.A. și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

   În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă  modificarea contractului de concesiune nr.74/01.07.1995, având ca obiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 346,35 mp, situat în str.Fraţii Buzeşti, nr.1bis, în sensul înlocuirii părţii contractante S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A., cu S.C. DAILY GROUP S.R.L.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de modificare a contractului de concesiune 74/1995.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr.55/1994 și nr.66/2018.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A. și S.C. DAILY GROUP S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU