Hotărârea nr. 84/2020

HCL 84 PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.980/15.03.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAŢIONAL „CAROL I” ŞI ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ UNGUREANU ADRIANA
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                                                             

                                                                                                         

      HOTĂRÂREA NR.84

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.980/15.03.2016 încheiat între Colegiul Naţional „Carol I” şi Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.19799/2020, raportul nr.24650/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.26255/2020 încheiat de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.980/15.03.2016 încheiat între Colegiul Naţional „Carol I” şi Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

           În conformitate cu prevederile art.1809, art.1810, art. 1167, art.1171 şi art.1179 din  Codul Civil şi art.108 alin.1 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată;

              În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.980/15.03.2016 încheiat între Colegiul Naţional „Carol I” şi Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana, având ca obiect spaţiul în suprafaţă de 28,75 mp., aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Ion Maiorescu, nr.2, pe o perioada de 2 ani, respectiv până la 15.03.2022.

  Art.2. Se împuterniceşte directorul Colegiului Naţional „Carol I” să încheie şi să semneze actul adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta  hotărâre.

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Întreprinderea Individuală Ungureanu Adriana şi Colegiul Naţional „Carol I” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU