Hotărârea nr. 83/2020

HCL 83 PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.177/25.01.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” ŞI S.C. DIODA IMPEX S.R.L.
MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                                          

 

      HOTĂRÂREA NR.83

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.177/25.01.2016 încheiat între Colegiul Naţional „Elena Cuza”şi S.C. DIODA IMPEX S.R.L.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.19835/2020, raportul nr.24644/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi raportul de avizare nr.26254/2020 încheiat de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.177/25.01.2016 încheiat între Colegiul Naţional „Elena Cuza”şi S.C. DIODA IMPEX S.R.L. și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

           În conformitate cu prevederile art.1809, art.1810, art. 1167, art.1171 şi art.1179 din  Codul Civil şi art.108 alin.1 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, modificată şi completată;

              În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.177/25.01.2016 încheiat între Colegiul Naţional „Elena Cuza” şi S.C. DIODA IMPEX S.R.L., având ca obiect spaţiul în suprafaţă de 15,80 mp., aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Mihail Viteazul, nr.12, pe o perioada de 2 ani, respectiv până la 25.01.2022.

  Art.2. Se împuterniceşte directorul Colegiului Naţional „Elena Cuza” să încheie şi să semneze actul adiţional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1 din prezenta  hotărâre.

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, S.C. DIODA IMPEX S.R.L. şi Colegiul Naţional „Elena Cuza” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU