Hotărârea nr. 82/2020

HCL 82 PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI OCUPATE DE CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE SPAŢII COMERCIALE PRODUCŢIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
                                                                                                 

             HOTĂRÂREA  NR. 82

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr.22825/2020, raportul nr.25915/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.26826/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

În conformitate cu prevederile art.108, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.1809, atr.1810, art.1167, art.1171 şi art.1179 din Codul Civil;

 În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., să semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 

 

 

                                                                            Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2020

 

CONTRACTE PRELUNGITE

 

PIATA CRAIOVITA ORIZONT  

 

 

 

 

PIATA CENTRALA

 

Nr crt

Denumire agent economic

Nr contract /Data

Perioada valabilitate

Suprafata

Pozitie cadastrala

1

SC ALSAN FISH SRL

4894/02.03.2016

02.03.2016-02.03.2020

36,53mp

187

2

SC VEROPAN PREST SRL

5098/07.03.2016

07.03.2016-07.03.2020

46,19 mp

188

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bianca Maria Carmen PREDESCU