Hotărârea nr. 81/2020

HCL 81 TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII A BUNULUI „CORP C17 – MOARA”

 

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                                            

 

                                                   HOTĂRÂREA NR.81

 

 

privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, a bunului „Corp C17 – Moara”

 

 

        Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din  data de 27.02.2020;

              Având în vedere referatul de aprobare nr.23807/2020, raportul nr.25654/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.27215/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, a bunului „Corp C17 – Moara” și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

   În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care  alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administativ teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001,  Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată,  Legii nr.15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, pct. nr.22 şi 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997, cu modificările şi competările ulterioare, art. 555- 557 şi art. 858- 864  din Codul Civil; 

     În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova,  în vederea scoaterii din funcţiune, casarii şi demolarii, a  bunului „Corp C17 – Moara”, identificat cu nr. cadastral 212090,  înscris în cartea funciară nr. 212090.

                Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.                                 

            

                Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                         

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU