Hotărârea nr. 80/2020

HCL 80 DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE COLEGIUL NAŢIONAL „CAROL I” CRAIOVA A UNOR BUNURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN STR.BRESTEI NR.38

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

                                                             

                                         

        HOTĂRÂREA NR. 80

privind darea în administrare, către Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.38

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

     Având în vedere referatul de aprobare nr.23236/2020, raportul nr.24706/2020 întocmit de Direcţia Patrimoniu și raportul de avizare nr.25532/2020 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrare, către Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Brestei, nr.38 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.94/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.20, art.96 și art.112 din Legea educației naționale nr.1/2011, modificată și completată și art. 858-870 din Codul Civil;

 În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.287 lit.b şi art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale „Decebal” Craiova, asupra a trei încăperi identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situate la parterul imobilului corp A al Şcolii Gimnaziale nr.1 „Obedeanu”, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.38.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, a bunurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3.  Preluarea-predarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va face pe  bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de  preluare-predare a bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

 

 

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2001 referitoare la darea în administrare şi gestionarea  de către unităţile de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Colegiul Naţional „Carol I” Craiova și  Şcoala Gimnazială „Decebal” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU