Hotărârea nr. 8/2020

HCL 8 ACORDAREA CALIFICATIVULUI PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR ŞI A CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PROFESIONALĂ INDIVIDUALĂ ALE SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOAMNA MIULESCU NICOLETA PENTRU 2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

        HOTĂRÂREA NR.8

privind acordarea calificativului  pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală ale Secretarului General al Municipiului Craiova, doamna Miulescu Nicoleta, pentru anul 2019

 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.6813/2020, raportul nr.6818/2020 al Serviciului Resurse Umane şi raportul de avizare nr.7031/2020 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală ale Secretarului General al Municipiului Craiova, doamna Miulescu Nicoleta, pentru 2019 și avizele nr.30/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.32/2020 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.39/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.41/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.43/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.621 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.62¹ , art.62³ alin.1 lit.e și art.6210 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

          În temeiul art.129 alin.14, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                       HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1. Se  propune  acordarea calificativului “FOARTE BINE” pentru îndeplinirea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă profesională individuală ale Secretarului General al Municipiului Craiova, doamna Nicoleta Miulescu, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2.Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Craiova se va efectua de către Primarul Municipiului Craiova, pe baza propunerii prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

 Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  CONTRASEMNEAZĂ,

          

  SECRETAR GENERAL,

   Bianca Maria Carmen PREDESCU

   Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                                                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                      Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE
a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici 

 

 

Autoritatea sau instituţia publică: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Compartimentul . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: MIULESCU NICOLETA
Funcţia publică: SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Data ultimei promovări: . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele evaluatorului: MIHAIL GENOIU
Funcţia: PRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Perioada evaluată: de la 01.01.2019 la 31.12.2019

Programe de formare la care funcţionarul public evaluat a participat în perioada evaluată:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Indicatori de performanţă

Realizat (pondere) %

Nota

1. Avizarea pentru legalitate a actelor administrative

30%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

2. Gestionarea relaţiilor dintre autoritatea executivă şi deliberativă: pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local, comunicarea şi urmărirea executării hotărârilor adoptate

10%

Transmiterea în termen legal a materialelor supuse dezbaterii Consiliului Local

100%

5

3. Coordonarea şi asigurarea secretariariatului comisiei locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991.

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

4. Coordonarea, urmărirea şi controlul activităţilor delegate – autoritate tutelară, evidenţa persoanei, stare civilă, relaţii publice si management documente, administraţie publică locală, relaţia cu consiliul local, evidenta documente si arhiva,regitrul agricol, membru al comisiei sociale şi al comisiei de aplicare a Legii 10/2001.

 5%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

5. Coordonarea si asigurarea transparentei decizionale si monitorizarea activitatii privind liberul acces la informatii publice.

 5%

Publicarea actelor normative  pe site-ul PMC

100%

5

6.  Semnarea actelor procesuale provenite de la Direcţia Juridică, Asistenţă de specialitate si Contencios Administrativ, în procedura contencioasă (cerere de chemare în judecată, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri, recursuri, note de şedinţă, interogatorii, contestaţii la executare, contestaţii în anulare, revizuiri, etc.) corespondenţa uzuală.

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

7. Semnarea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de constructii potrivit Legii 50/1991.

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

8.  Coordonarea procesului electoral

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

9.  Repartizarea corespondenţei pentru activitatea proprie si cea delegată de către Primar

10%

Respectarea prevederilor legale

100%

5

10.

Obiective revizuite în perioada evaluată

% din timp

Indicatori de performanţă

Realizat (pondere) %

Nota

1.

2.

3.

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor: 5

Criteriile de performanţă utilizate în evaluare

Nota

Comentarii

1.     Capacitatea de a organiza

5

2.     Capacitatea de a conduce

5

3.     Capacitatea de coordonare

5

4.     Capacitatea de control

5

5.     Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate

5

6.     Competenţa decizională

5

7.     Capacitatea de a delega

5

8.     Abilităţi în gestionarea resurselor umane

5

9.     Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului

5

10.   Abilităţi de mediere şi negociere

5

11.   Obiectivitate în apreciere

5

12.   Capacitatea de implementare

5

13.   Capacitatea de a rezolva eficient problemele

5

14.   Capacitatea de asumare a responsabilităţilor

5

15.   Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite

5

16.   Capacitatea de analiză şi sinteză

5

17.   Creativitate şi spirit de iniţiativă

5

18.   Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic

5

19.   Competenţa în gestionarea resurselor alocate

5

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă:  5

Nota finală a evaluării:  5
(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă)/2
Calificativul evaluării: FOARTE BINE

 

Rezultate deosebite:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .

Dificultăţi obiective întâmpinate în perioada evaluată:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .

Alte observaţii:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se face evaluarea:

Obiectivul

% din timp

Indicatori de performanţă

Termen de realizare

1. Avizarea pentru legalitate a actelor administrative

30%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2020

2. Gestionarea relaţiilor dintre autoritatea executivă şi deliberativă: pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local, comunicarea şi urmărirea executării hotărârilor adoptate

10%

Transmiterea în termen legal a materialelor supuse dezbaterii Consiliului Local

31.12.2020

3. Coordonarea şi asigurarea secretariariatului comisiei locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991.

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2020

4. Coordonarea, urmărirea şi controlul activităţilor delegate – autoritate tutelară, evidenţa persoanei, stare civilă, relaţii publice si management documente, administraţie publică locală, relaţia cu consiliul local, evidenta documente si arhiva,regitrul agricol, membru al comisiei sociale şi al comisiei de aplicare a Legii 10/2001.

 5%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2020

5. Coordonarea si asigurarea transparentei decizionale si monitorizarea activitatii privind liberul acces la informatii publice

 5%

Publicarea actelor normative  pe site-ul PMC

31.12.2020

6.  Semnarea actelor procesuale provenite de la Direcţia Juridică, Asistenţă de specialitate si Contencios Administrativ, în procedura contencioasă (cerere de chemare în judecată, întâmpinări, concluzii scrise, apeluri, recursuri, note de şedinţă, interogatorii, contestaţii la executare, contestaţii în anulare, revizuiri, etc.) corespondenţa uzuală

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2020

7. Semnarea certificatelor de urbanism si a autorizaţiilor de constructii potrivit Legii 50/1991

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2020

8.  Coordonarea procesului electoral

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2020

9.  Repartizarea corespondenţei pentru activitatea proprie si cea delegată de către Primar

10%

Respectarea prevederilor legale

31.12.2020

Programe de instruire recomandate a fi urmărite în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
1. Administraţie publică în context european

2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .

Comentariile funcţionarului public evaluat1:

Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat: MIULESCU NICOLETA
Funcţia SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA


Semnătura funcţionarului public evaluat: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele evaluatorului: GENOIU MIHAIL
Funcţia: PRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
Semnătura evaluatorului: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

Menţiuni privind modificarea raportului de evaluare de către contrasemnatar şi motivarea modificării:2

Numele si prenumele persoanei care contrasemnează: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .
Semnătura persoanei care contrasemnează: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

Comentariile funcţionarului public evaluat:3

Numele şi prenumele funcţionarului public evaluat4: . . . . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

Menţiuni privind modificarea raportului de evaluare în urma admiterii contestaţiei5

Numele şi prenumele conducătorului autorităţii sau instituţiei publice:6 . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

 

   1 Dacă este cazul.  

   2 Se completează în situaţia modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.  

   3 Dacă este cazul.  

   4 Se completează în situaţia modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.  

   5 Se completează de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în situaţia modificării raportului de evaluare în urma admiterii contestaţiei.  

   6 Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma admiterii contestaţiei.