Hotărârea nr. 79/2020

HCL 79 CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA NUMIŢILOR SANDU VALENTIN ŞI SANDU EUGEN VENUS ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MADONA DUDU NR.21
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                                                                                        

   HOTĂRÂREA  NR.79

privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea numiţilor Sandu Valentin şi Sandu Eugen Venus, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Madona Dudu, nr.21

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.23790/2020, raportul nr.24006/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.28764/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea numiţilor Sandu Valentin şi Sandu Eugen Venus, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Madona Dudu, nr.21 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

În conformitate cu prevederile art.693-702-Superficia şi Cartea a V-a Titlul II, Cap. I-Izvoarele obligaţiilor-Contractul din Legea nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,  Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea             numiţilor Sandu Valentin şi Sandu Eugen Venus, asupra terenului în suprafaţă de 40,36 mp., care face parte din terenul în suprafaţă de 315 mp. din acte şi 328 mp. din măsurători, situat în municipiul Craiova, str.Madona Dudu, nr.21, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 10 ani.

 

 

 

Art.3. Cuantumul  prestaţiei titularilor dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Sandu Valentin şi Sandu Eugen Venus au obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei terenului, pe ultimii trei ani, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea prevederii art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege vor fi suportate de către Sandu Valentin şi Sandu Eugen Venus, în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Sandu Valentin şi Sandu Eugen Venus vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 


Releveu etaj 1

scara 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobil:

Mun. Craiova, Str. Madona Dudu, Nr. 21, (fost Nr. 55)

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT:

CRAIOVA

Cod unitate individuala (U):

CF individuala:Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprofoto utilă (mp)

1

Hol

2.46

2

WC

0.76

3

WC

0.65

4

WC

0.87

5

Vestibul

2.26

6

Bucotorie

9.70

7

Bucotorie

11.30 ■

8

Bucotorie

11.26

9

Comero

16.02

10

Comero

19.95

11

Comero

19.24

12

Comero

14.95

13

Comero

19.65

14

Comero

15.12

15

Comero

12.00

16

Comero

8.99

17

Hol

30.70

18

Podest

2.22

20

Vestibul

5.53

Suprofoto utilă

203.63

19

Bolcon

3.10

Suprofoto totolo

206.73

Suprofoto construite 287.00


URVEY SRL


î)eceffi


20U/

/p / <ș$S ■


Soba S

Sob