Hotărârea nr. 78/2020

HCL 78 CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DOAMNEI ŢÎRCOMNICU VIORELA ASUPRA COTEI-PĂRŢI DE 7 06 % DIN TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1714 MP. AFERENT IMOBILULUI-SPAŢIU COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.27
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                            

     HOTĂRÂREA  NR.78

privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 7,06 % din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.28525/2020, raportul nr.28552/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.29765/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 7,06 % din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

În conformitate cu prevederile art.693-702-Superficia şi Cartea a V-a Titlul II, Cap. I-Izvoarele obligaţiilor-Contractul din Legea nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,  Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea             doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 7,06 % din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, intabulat în Cartea Funciară nr.68657, având nr.cadastral 10580/4/1, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 10 ani.

 

 

Art.3. Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Doamna Ţîrcomnicu Viorela are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei terenului, pe ultimii trei ani, pentru cota-parte de 7,06 %, din terenul în suprafaţă de 1714 mp., calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către doamna Ţîrcomnicu Viorela, în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ţîrcomnicu Viorela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 


Nr. Pct.

C oordonnlc pct.dc contur

Lungimi luturi rxi.i-n

X(m]

Y(m]

192

3I54I6.3XO

404333.210

6.242

151

315421.820

404336.271

3.571

152

315423.419

404333.078

18.979

156

315406.690

404324.115

17.954

157

315398 555

404340.120

18.344

158

3153X2.269

404331.677

0.195

159

315382.358

404331.503

4 791

160

3I537X.O93

404329.321

5.X6I

161

315372.879

404326.645

15.786

162

315358.X 39

404319.429

8.802

170

315351.013

404315.400

2.5X0

165

315352.195

404313.107

4.746

4

315354.370

404308.889

23.174

12

315365.143

4042X8.371

2.3X1

171

315366 243

404286.259

8.070

172

315369.972

404279.102

16.696

175

3I53X4.7O7

404286 9J2

6.706

176

515390.592

404290 16X

3.536

I7X

315393.726

404291.806

0.XI9

36

315393.443

404292.575

0.862

43

315393 597

404293 423

1.072

44

315393.383

404294.473

30.763

60

315420.462

40430*3.071

3.421

179

315418.815

404312.069

15.098

1X1

315432 234

404318.988

4.47X

1X2

315436.187

404321.0*32

5.334

194

315440.967

404323.460

2.209

1X4

315442.110

4O432I.57O

6.839

64

3I5448.I7O

404324 740

1.116

195

315447.636

404325.720

9042

1X5

315455.762

404329.685

42.2X0

1X6

315436.699

404367.424

18.646

187

315419X54

404359.430

2.687

93

315421 182

404357.094

3.714

94

315418.087

404355.041

4.292

95

315414.057

404353.563

7.676

196

315407. IOt

404350.314

19.458

S 3688.60mp