Hotărârea nr. 77/2020

HCL 77 CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DOAMNEI ŢÎRCOMNICU VIORELA ASUPRA COTEI-PĂRŢI DE 3 97% DIN TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1714 MP. AFERENT IMOBILULUI-SPAŢIU COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.27
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 

                                     

             HOTĂRÂREA  NR.77

privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 3,97% din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.28537/2020, raportul nr.28563/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.29771/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 3,97% din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27 și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

În conformitate cu prevederile art.693-702-Superficia şi Cartea a V-a Titlul II, Cap. I-Izvoarele obligaţiilor-Contractul din Legea nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,  Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea             doamnei Ţîrcomnicu Viorela, asupra cotei-părţi de 3,97% din terenul în suprafaţă de 1714 mp., aferent imobilului-spaţiu comercial, intabulat în Cartea Funciară nr.68423, având nr.cadastral 10580/5, situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 10 ani.

Art.3. Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Doamna Ţîrcomnicu Viorela are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei terenului, pe ultimii trei ani, pentru cota-parte de 3,97%, din terenul în suprafaţă de 1714 mp., calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către doamna Ţîrcomnicu Viorela, în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ţîrcomnicu Viorela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 

315450


315400


315350

Legendă:


PLAN DE SITUAȚIE INTRAVILAN Scara 1:500


Adresa c biectivului: UAT CRA10VA, Str. I Decembrie 1918 - Complex SIMPLON

Beneficii r: MUNICIPIUL CRAIOVASuprafața imobil cu teren in proprietate

Incintă Complex Simplon

Proiecția la sol a acoperișului


Inventai de coordonate Sistem de proiecție: Stcreografic 1970

Ni Pct.

Coordonate pet.de contur

Lungimi laturi ÎXi.i-l)

•X[m]

Y(m]

192

315416380

404333 210

6.242

151

3! 5421.820

404336.271

3.571

152

315423.419

404333.078

18.979

150

315406.690

404324.115

17.954

157

315398.555

404340.120

18.344

I5S

315382.269

404331.677

0.195

159

<15382 358

4O433I.5O3

4 791

160

315378.093

404329.321

5.861

161

315372.879

404326.645

15.786

162

315358 8 <9

4O4< 10.429

8 802

170

315351 013

404.315.400

2.580

165

315352.195

404313 107

4.746

4

<15354 <70

404308.8X9

23.174

12

<15365.143

404288.371

2.381

171

.315.166 243

404286 859

8.070

172

315369 972

404279 102

16.696

175

315384.707

404286 952

6.706

176

315390.592

404290168

3.536

178

315393.726

404291.806

0.819

36

315393 443

404292.575

0.862

43

315 393.597

404293 423

1.072

44

<15393.383

404294.473

30.763

61)

315420 462

404309.071

3.421

179

315418815

404312.069

15.098

181

315432 2.34

404318.988

4.478

182

315436.187

404321.092

5.334

194

315440.967

404323.460

2.209

184

315442 110

404321.570

6.839

64

315448.170

404324 740

l.l 16

195

.315447.636

404325.720

9.042

185

315455.762

404329.685

42.280

186

315436.699

404367.424

18.646

187

.315419.854

404359.430

2.687

93

315421.182

404357.094

3.714

94

315418087

404355.041

4.292

95

315414.057

404353 563

7.676

196

315407.103

404350.314

19.458

S-3688.60nip

315350


întocmit:

G1URCÂ Iulian Nicușor


Data: Feb. 2020