Hotărârea nr. 75/2020

HCL 75 CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DOMNULUI ION MARIUS CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DEZROBIRII NR.94B
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                               

         HOTĂRÂREA  NR.75

privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius Cătălin, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94B

 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2020;

          Având în vedere referatul de aprobare nr.22171/2020, raportul nr.25136/2020 al Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.28754/2020 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea domnului Ion Marius Cătălin, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94B și avizele nr.90/2020 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Iniţiativă şi Relaţii Internaţionale, nr.96/2020 al Comisiei II-Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.98/2020 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.100/2020 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului;    

În conformitate cu prevederile art.693-702-Superficia şi Cartea a V-a Titlul II, Cap. I-Izvoarele obligaţiilor-Contractul din Legea nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,  Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.50/1991, republicată, privind executarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea             domnului Ion Marius Cătălin, asupra terenului în suprafaţă de 62 mp., cu nr.cadastral 221569, intabulat în Cartea Funciară nr.221569, aferent construcţiei spălătorie auto, situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94 B, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de superficie cu titlu oneros prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, se constituie pe o perioadă de 10 ani.

Art.3. Cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie asupra terenului identificat la art.1, va fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus  aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

 

Art.4. Domnul Ion Marius Cătălin are obligaţia de a plăti, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, contravaloarea folosinţei terenului, pe ultimii trei ani, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.5. Nerespectarea prevederilor art.4 din prezenta hotărâre, duce la neîncheierea contractului de superficie.

Art.6. Se aprobă împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în faţa notarului public privind notarea contractului de superficie la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj şi să efectueze procedurile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.7. Cheltuielile ocazionate pentru perfectarea actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către domnul Ion Marius Cătălin, în vederea notării contractului de superficie la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Ion Marius Cătălin vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       CONTRASEMNEAZĂ,

          

        SECRETAR GENERAL,

     Bianca Maria Carmen PREDESCU

       Nicoleta MIULESCU

 

Anexa Nr. 1 la Partea I


TEREN intravilan

Adresa: Craiova, Strada Dezrobirii, nr. 94B, fosta str, Mircea cel Batrin


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

221569

62

-

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

62

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct inroniit

Punct sfarsit

Lungime segment (“ (m)

1

2

6,3

2

3

6.7

3

4

2,5

4

5

7,2

5

6

2,3

6

7

0,6

7

1

6,7

** Lungimile segmentelor sunt determinate in pianui de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite ia 10 centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.

Pagina 2 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.